Debatt
Mänskliga rättigheter
19 oktober 2016 kl 11:16

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Välkommen MR-institution, du behövs”

Det är ett välkommet besked att regeringen ska inrätta en oberoende institution för att granska mänskliga rättigheter i Sverige. Den kommer att bli en viktig motor, inte minst i det lokala och regionala arbetet. Nu ser vi fram emot att regeringen avsätter tillräckliga resurser för det viktiga arbetet att stärka rättigheterna för utsatta grupper.

Det här är en opinionstext

Maria Johansson
ordförande Lika Unika

Regeringen meddelade på tisdagen att en oberoende MR-institution som ska främja och skydda mänskliga rättigheter i Sverige ska inrättas. Förslaget ska hanteras och genomföras i riksdagen, som ska vara huvudman för verksamheten. Det var ett mycket viktigt och efterlängtat besked.

Sverige har tidigare i flera fall fått kritik från FN för att inte, som många andra europeiska länder, ha en funktion som oberoende av regeringen granskar och agerar pådrivande när det gäller mänskliga rättigheter. Samtidigt har Sverige när man ratificerade FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, formellt åtagit sig att inrätta en sådan. En rad utredningar har arbetat med frågan och för några år sedan genomfördes en bred remiss där stora delar av det svenska samhället deltog med förslag. Därefter fastnade tyvärr hela MR-arbetet i regeringskansliets beredande kvarnar. 

När nu förslaget äntligen kommer är det en viktig milstolpe i arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Ska vi som nation vara trovärdiga internationellt så måste vi vara aktiva också med rättigheterna i vårt eget land. Från Lika Unikas sida ser vi den föreslagna MR-institutionen som en viktig motor, inte minst när det gäller det lokala och regionala arbetet. Det måste också finnas med i planerna när regering och riksdag avsätter resurser för verksamheten. Det måste göras utifrån höga ambitioner där man också tar hänsyn till de stora behoven av att aktivt främja MR-arbetet lokalt, inte minst när det gäller utbildning och kunskaper om mänskliga rättigheter.  

Men mänskliga rättigheter handlar inte främst om utbildning av tjänstemän och politiker. Det är i första hand något som handlar om konkreta rättigheter som enskilda ska tillförsäkras utifrån internationella konventioner, svenska lagar och med utgångspunkt från de värderingar som ska utforma vårt samhälle till ett jämlikt sådant där människor får stöd efter sina behov. 

FNs Barnkommittén framförde år 2015 att man är oroad över de skillnader som finns när det gäller genomförandet av barnkonventionen i kommuner och landsting. Samma kritik lämnade FNs kommitté som granskade hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Kommittén skrev till Sverige året före, 2014, och pekade på att FN-konventionen implementeras med varierande kraft i landets kommuner: ”Det finns en allvarlig skillnad mellan konventionsstatens politik och kommunernas politik när det gäller att genomföra konventionen”. Här blir en aktiv och pådrivande MR-institution en kraft som kan göra skillnad.   

Lika Unika hälsar MR-institutionen varmt välkommen. Många har väntat på dig länge, inte minst alla vi som ser stora behov av att stärka rättigheterna för kvinnor, för barn och för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Som alltid kan listan över områden och över grupper som drabbas av bristande eller urholkade mänskliga rättigheter göras mycket längre än så. Just därför är du välkommen med ett varmt MR-ljus i det bitvis kalla samhällsklimatet vi lever i.    

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 19 oktober 2016 kl 11:16
Uppdaterad: 19 oktober 2016 kl 11:24

Skribent

Maria Johansson
ordförande Lika Unika