Debatt
Vindkraft
1 september 2020 kl 05:20

”Uppmuntra kommuner att bygga ut vindkraften”

Regeringen måste agera i den kommande budgetpropositionen. Kommunerna behöver få resurser för att identifiera lämpliga placeringar för vindkraften, deras vetorätt måste reformeras och de bör få ta del av fastighetsskatten från vindkraften, skriver företrädare för nätverket Vindkraftens klimatnytta.

Det här är en opinionstext

Världens klimatutsläpp ska halveras mellan 2020 och 2030 om vi ska kunna begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. Vindkraften spelar en avgörande roll för att minska utsläppen, och Sveriges kommuner måste få incitament att bidra till denna utbyggnad.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket arbetar med ett omfattande planeringsunderlag för att möjliggöra länsstyrelsernas och kommunernas planering för 100 TWh vindkraft och ett helt förnybart elsystem. Länsstyrelserna ska i samarbete med kommunerna identifiera områden som är lämpliga för vindkraft. För att klara detta behövs utökade resurser.

Förra året producerade vindkraften 20 TWh, så det handlar om att skapa förutsättningar för en femdubbling av vindkraften. Och det kommer att leda till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. Ytterligare 80 TWh vindkraft kan minska klimatutsläppen med 48 miljoner ton, antingen genom elexport som ersätter fossilkraft eller genom elektrifiering av transportsektorn och industrin.

Det är nästan lika mycket som Sveriges nuvarande territoriella utsläpp. Vindkraftsutbyggnad är alltså en av de allra viktigaste åtgärderna för att snabbt minska vår klimatpåverkan och tack vare teknikutvecklingen kan det göras utan att det sammanlagda antalet verk ökar.

Samtidigt visar en ny kartläggning av Westander Klimat och Energi att Sveriges kommuner sedan 2014 har stoppat minst 1 212 vindkraftverk under pågående tillståndsprocess. 58 vindkraftsansökningar stoppades i dess helhet och fyra ansökningar tvingades reducera antalet verk. Det motsvarar drygt hälften av de 2 368 verk som beviljades tillstånd under samma period.

Vi har tre förslag till energiminister Anders Ygeman (S) och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) inför den kommande budgetpropositionen:

  • För det första bör kommunerna och länsstyrelserna få ekonomiskt stöd av staten för att, utifrån Energimyndighetens kriterier, identifiera lämpliga områden för vindkraft, precis som mellan 2007 och 2011 då 212 kommuner och 13 länsstyrelser fick stöd av alliansregeringen för ett liknande arbete. Det handlar om cirka 150 miljoner kronor, och kan leda till mycket omfattande utsläppsreduktioner.
  • För det andra bör det snabbt fattas beslut om att kommunens tillstyrkan ska lämnas tidigt, avse lokaliseringen och inte kunna ändras under den efterföljande prövningen. Då skulle projektörerna slippa att ödsla miljoner på projekt som stoppas i ett sent skede av kommunen genom en högst rättsosäker process, och de kan i stället fokusera på de projekt där kommunen har gett sitt klartecken.
  • För det tredje bör det snabbutredas hur kommunerna kan få ta del av fastighetsskatten från vindkraft, cirka 17 miljoner kronor om året för varje ny TWh vindkraft som installeras i kommunen (summan sänks något efter hand). Det skulle ge kommunerna ett starkt incitament att bygga ut vindkraften och främja den lokala och regionala sysselsättningen.

Kommunerna måste vara drivande för vindkraften. Det minskar klimatutsläppen, pressar elpriset och skapar nya jobb. Men regeringen måste ge kommunerna rätt förutsättningar!    

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 september 2020 kl 05:20
Uppdaterad: 1 september 2020 kl 05:15

Skribenter

Anders Wijkman
ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta
Linda Burenius
head of public affairs OX2, nätverket Vindkraftens klimatnytta
Hans Carlsson
vd Siemens Gamesa Renewable Energy, nätverket Vindkraftens klimatnytta
Maria Röske
vd wpd, nätverket Vindkraftens klimatnytta
Charlotte Unger Larson
vd Svensk Vindenergi, nätverket Vindkraftens klimatnytta
Peter Zachrisson
vd Stena Renewable, nätverket Vindkraftens klimatnytta