Hemmasittare Hela debatten

”Systemfel att elevers frånvaro inte upptäcks”

Att frånvarande elever går under samhällets radar är ett systemfel. Nationell frånvarostatistik är en del av lösningen, skriver Malin Gren Landell & Aggie Öhman i en slutreplik till Skolverket. 

Replik Vi är överens med Skolverket om att skolan ska ha fokus på varje elev som har en ökande, omfattande eller problematisk skolfrånvaro och sätta in åtgärder. Skolverket skriver i sin replik att samla in nationell statistik över frånvaro, …, är inte en del av lösningen. Bakom varje tom skolbänk döljer sig en problematik som är unik för den enskilde eleven.”

Enligt Professor Ken Reid i Storbritannien kan analys och jämförelser mellan nationell och lokal frånvarodata vara ett effektivt sätt att bli bättre informerad och kunna göra välgrundade bedömningar. Han menar att det behövs för att upptäcka trender och mönster. Balfanz & Byrnes, Johns Hopkins University, har sammanställt frånvaroforskning och data, och menar att omfattande frånvaro påverkat skolsatsningar negativt, eftersom att skolor och stater inte regelbundet mäter och följer upp den. De konstaterar att då kan de inte heller agera. Deras positiva slutsatser är att mycket kan åstadkommas med befintliga resurser.

Skolinspektionen konstaterar i sin kvalitativa rapport om frånvaro 2016, ” Trots att skolorna har rutiner och IT-stöd för frånvarorapportering, visar granskningen att skolor brister i att rapportera, följa upp och analysera frånvaron."

Skolor som börjat arbeta systematiskt med sin frånvarostatistik konstaterar att fler elever än man trott har en oroande frånvaro och att enskilda elever oftast har mer omfattande frånvaro än registrerat. Det vittnar till exempel projektet Tidiga insatser om, Västra Götaland Regionen, och även flera kommuner till exempel i Vänersborg och Sundsvall. De här exemplen och många fler visar att fokus på närvarostatistiken ökar chansen att identifiera elever vi missat. Insamling av nationell statistik skulle kräva att alla huvudmän och skolor sätter fokus på frånvaron på samma nivå som dessa föregångsskolor och kommuner.

Elever som gått under radarn hittas. Hur ska skolan annars kunna agera unikt på varje elev? Att vi missar dem är ett systemfel, inte något unikt för varje drabbad elev. Nationell frånvarostatistik är en del av lösningen.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.