Debatt
Fortbildning
21 mars 2017 kl 05:45

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Behovet av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg kommer att öka markant framöver. Men vilka ska utföra tjänsterna? Staten måste på ett bättre sätt matcha utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik för att vi ska kunna utbilda för framtidens välfärdsyrken.

Det här är en opinionstext

Kommuner, landsting och regioner satsar mycket på att locka till sig och behålla utbildad personal. Samtliga landsting erbjuder idag någon form av lön vid specialistutbildningar för sjuksköterskor och i vissa fall betalar man även utbildningsplatser. Trots detta har nästan varje landsting svårt att rekrytera sjuksköterskor. Sökandetrycket till många utbildningar är högt men det behövs fler utbildningsplatser både på grund- och specialistnivå.

Den digitala utvecklingen leder till att nya kravprofiler efterfrågas, inte minst inom välfärdsjobben. Nya metoder och tekniker kommer att påverka hur exempelvis undersköterskor och lärare utför sitt arbete. Samtidigt kommer vissa grundläggande behov alltid att finnas kvar. Det mänskliga mötet – med barnet, ungdomen, den sjuka eller den gamla kommer alltid att behövas.

Förutsättningarna på arbetsmarknaden ändras snabbt och det ställer stora krav på att vi kan utbilda rätt kompetens de närmaste åren. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) identifierar i rapporten ”Utbilda för framtidens välfärd” sex huvudspår där staten har möjlighet att göra skillnad. För att bidra till att trygga välfärdens kompetensförsörjningsbehov behöver Sverige på nationell nivå:

1. Skapa fler utbildningsplatser på fler ställen. Utöka utbildningsplatserna i bristyrken och bedriv utbildningen på rätt ställen runt om i landet. Ta hänsyn till regionala skillnader och samverka mer med arbetslivet.

2. Anpassa utbildningarna efter arbetslivets behov. Främja nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. Utvärdera och modernisera utbildningarna och samordna praktik.

3. Samordna bättre mellan utbildning och arbetsmarknadspolitik. Öka dialogen mellan staten och arbetsmarknadens parter. Omfördela resurser till vuxenutbildningen och se över hur utbildningsträngseln kan minskas.

4. Underlätta flexibla vägar till välfärdsjobben. Utveckla distansutbildningen och öka möjligheterna att studera parallellt med jobbet. Inför ett flexibelt studiestödssystem och styr upp behörighetskraven på utbildningarna.

5. Gynna jämställda yrkesval. Öka medvetenheten om hos platsförmedlare och studie- och yrkesvägledare så att valet av utbildning görs oavsett normer och kön.

6. Tillvarata nyanländas kompetens. Individualisera etableringstiden efter den nyanländas behov. Möjliggör ett nationellt system för validering och skapa ett etableringsspår för kortutbildade nyanlända som är 18–29 år.

Välfärdstjänsterna, och därmed också jobben, finns i hela landet. Sverige måste på nationell nivå utveckla och anpassa utbildningsystem och arbetsmarknadspolitik till de förutsättningar som råder. Det är nödvändigt för att kommuner, landsting och regioner ska klara sitt uppdrag framöver. För att kunna fortsätta erbjuda en välfärd i världsklass måste de som ska jobba i framtidens välfärd utbildas på ett modernt sätt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 21 mars 2017 kl 05:45
Uppdaterad: 21 mars 2017 kl 08:50

Skribenter

Heléne Fritzon
ordförande (S) SKL:s förhandlingsdelegation
Sten Nordin
vice ordförande (M) SKL:s förhandlingsdelegation