Debatt
Drivmedel
23 mars 2015 kl 10:20

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

”Straffbeskatta inte klimatvänlig kollektivtrafik”

Låt inte skatterna missgynna kollektivtrafik som använder fossilfria drivmedel. En ökad användning av alternativa bränslen ger stor klimatnytta och en kollektivtrafik som sparar pengar och energi, både nu och i framtiden.

Det här är en opinionstext

Offentliga beställare och trafikföretag inom svensk kollektivtrafik har tidigare vid flera tillfällen påtalat vikten av att syntetisk diesel, HVO, hydrerad vegetabilisk olja, inte missgynnas jämfört med andra förnybara drivmedel. En ökad användning av HVO ger stor klimatnytta samt en kostnads- och energieffektiv kollektivtrafik. HVO är ett betydelsefullt drivmedel för att nå EU-målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030 och används redan i dag i många av kollektivtrafikens bussar.

Utformningen av skattesystemet för biodrivmedel bör utgå för kostnaderna för miljö- och klimatbelastningen och vikten av att spara energi. EU-direktivet 2009/33/EC lägger tonvikten på vikten av energieffektivisering och skatter som styrmedel bör därför syfta till att befrämja såväl energieffektivisering som minskade utsläpp av koldioxid och miljöföroreningar.

En ökad användning av HVO ger stor klimatnytta samt en kostnads- och energieffektiv kollektivtrafik. Branschens rekommenderade mål om fossilfri kollektivtrafik 2025 och sänkt energianvändning förutsätter att HVO kan användas i stor skala.

Vi anser att HVO ska ges samma förutsättningar med skattefrihet som andra förnybara drivmedel för att den samlade kollektivtrafikbranschen även fortsättningsvis ska kunna ta en ledande roll i arbetet för ett hållbart samhälle.

Att enbart styra utfasningen av fossila drivmedel genom kvotplikt och låginblandning vore mycket olyckligt för kollektivtrafiken och skulle omöjliggöra för vår bransch att försöka vara föregångare eller ta något eget ansvar. På samma sätt ser vi det som viktigt att formulera kommande regler så att marknaden inte dräneras på 100 procent HVO.

Vi som bransch vill och är beredda på att ta ett samhällsansvar. En viktig förutsättning i detta sammanhang är att en ny kvotpliktslag inte motarbetar detta. En kostnadsökning för HVO påverkar negativt utfasningen av fossila drivmedel.

HVO är drivmedlet som går att använda på taxifordon och dieselbussar, utan att genomföra anpassningar av motorerna. Alla dieselmotorer kan använda HVO förutsatt att motorn är certifierad för HVO, som Euro VI. Ett antal stora fordonstillverkare har redan certifierat sina motorer för HVO. HVO har med andra ord framtiden för sig om man vill köra på förnybart drivmedel på ett rimligt kostnadseffektivt sätt. HVO har sannolikt en potential att växa, då den inte kräver en särskild fordonsflotta. Kombineras dessutom HVO med en elhybrid/laddhybrider blir klimategenskaperna än bättre.

Förutom biodrivmedel som HVO kommer eldrift och kanske även vätgas att ersätta fossila drivmedlen. Det är därför väsentligt att inte skattelagstiftningen bidrar till inlåsningseffekter och att sämre miljö-, energi- och kostnadseffektiva teknologier gynnas. Eftersom det är svårt att förutsäga den tekniska utvecklingen är det viktigt med ett tydligt och konkurrensneutralt regelverk samt ett skattesystem som inte hämmar utvecklingen av nya fossilfria drivmedel.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 23 mars 2015 kl 10:20

Skribenter

Anna Grönlund
branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag
Per Juth
förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet
Stefan Sedin
vd Svensk Kollektivtrafik