Debatt
LSS
26 oktober 2017 kl 14:22

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Staten bör ta över ansvaret för assistansen”

Vi delar Förbundet för Unga Rörelsehindrades oro för att assistansen blir kommunal. För att säkra kvaliteten anser vi i stället att staten bör ta över ansvaret för all personlig assistans.

Det här är en opinionstext

Själva idén med LSS-reformen som kom 1994 var att stärka den enskildes möjlighet att utifrån egna förutsättningar kunna delta i samhället i så stor utsträckning som möjligt. I propositionen står att de två viktigaste begreppen inom handikappolitiken är valfrihet och integritet. Orden är sammanlänkade genom att valfriheten stärker den enskildes integritet. Det är viktigt att dessa två centrala värderingar får fortsätta att vara ledorden för LSS-politiken.

Precis som Björn Häll Kellerman och Nora Eklöv från Förbundet Unga Rörelsehindrade skriver (Dagens Samhälle 24/10), håller vi med om att en kommunalisering av den personliga assistansen vore förödande. Både för den enskilde och för assistansutförarna. I dag erbjuder vissa kommuner ett brett utbud av olika privata assistansutförare, medan valfriheten är starkt begränsad på andra ställen i landet där endast kommunens egna verksamhet erbjuds. Detta trots att de privata verksamheterna är populära.

Av de personer som har möjligheten att välja, anlitar närmare 70 procent av de assistansberättigade ett privat alternativ. Orsaken är ofta att de upplever att kvaliteten och självbestämmandet är bättre än i de offentligt drivna verksamheterna. Om en övergång till kommunalt ansvar för assistansen blir verklighet, äventyras dessa centrala intentioner med LSS-reformen.

Redan i dag skiljer det stort hur mycket kommunerna ersätter de privata utförarna per utförd assistanstimme. De flesta kommuner följer den statligt bestämda schablonen medan andra har bestämt en så låg ersättningsnivå att det i princip är omöjligt att bedriva en assistans med bra kvalitet. Oftast handlar det om en politisk ovilja att ta in externa aktörer, något som direkt drabbar den enskilde individen.

Samtidigt är assistansen en allt mer växande ekonomisk börda för kommunerna. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppgår kommunernas kostnader för den personliga assistansen till 1,5 miljarder kronor per år. En summa som ökat markant de senaste åren på grund av Försäkringskassans allt hårdare bedömningar. Det troliga är att kostnaderna fortsätter att öka under kommande år.

I och med de olika förutsättningarna som råder i landet, delar vi Förbundet för Unga Rörelsehindrades oro ifall assistansen helt blir en kommunal angelägenhet. För att säkra kvaliteten anser vi att staten bör ta över ansvaret för all personlig assistans. Då säkras valfriheten och integriteten för den enskilde och spelreglerna för utförarna blir lika runt om landet. Det är det enda sättet intentionen med LSS-reformen kan bevaras.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 26 oktober 2017 kl 14:22
Uppdaterad: 8 november 2017 kl 10:57

Skribenter

Maria Nyström
ordförande i Vårdföretagarnas Bransch Personlig Assistans
Fredrik Borelius
näringspolitisk expert Vårdföretagarna