Debatt
Vinstförbud
15 april 2015 kl 05:45

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

”Ställ tydligare krav på välfärdsföretagen”

Det är tydligt att det behövs mer ordning och reda i välfärden, men välfärdsutredningen behöver balanseras genom nya tilläggsdirektiv så att mångfalden och valfriheten säkras genom långsiktiga spelregler. Vänsterpartiet bör inte få det huvudsakliga inflytandet över den svenska välfärden.

Det här är en opinionstext

Tomas Tobé
partisekreterare (M)

Den utredning regeringen har tillsatt om ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster fokuserar inte på de viktigaste framtidsfrågorna för svensk välfärd – hur kvalitet och tillgänglighet faktiskt ska öka. I stället sätter regeringen formfrågor före innehåll. Moderaterna är nu beredda att i riksdagen ta initiativ till att samla en majoritet för tilläggsdirektiv till utredningen för att säkerställa att kvaliteten och tillgängligheten i välfärden stärks – både genom bättre tillsyns- och sanktionsmöjligheter och långsiktiga spelregler för privata utförare. 

Det är tydligt att det behövs mer ordning och reda i välfärden. Det är oacceptabelt att det i dag finns exempel på verksamheter med dålig kvalitet samtidigt som vinstuttag görs. Vi ska värna skattebetalarnas pengar och skapa förutsättningar för att bättre kunna möta sjunkande kunskapsresultat i skolan och motverka tillgänglighetsproblem i sjukvården och kvalitetsbrister i äldreomsorgen, i så väl kommunal som privat verksamhet.

I stället för att fokusera på hur kvalitetsförbättringar ska åstadkommas har regeringens välfärdsutredning ett ensidigt fokus på att kraftigt begränsa valfrihet och mångfald. Genom det visar regeringen att själva formen ges större vikt än vilken kvalitet som levereras.

Människor kommer alltid att välja och prioritera olika och undersökningar visar att många är nöjda med sina val. Till exempel får privata vårdgivare generellt högre betyg av sina medarbetare än offentliga arbetsgivare och av de vårdcentralerna som får högst betyg av brukarna är 14 av 20 privat drivna. 

Vi måste fortsätta ställa mer krav, men direktiven till välfärdsutredningen behöver balanseras. Vänsterpartiet bör inte få det huvudsakliga inflytandet över välfärden. Moderaterna vill att utredningen som tillsatts i större utsträckning ska fokusera på:

Tydligare krav. Vilka ytterligare formella krav behöver ställas på utförare verksamma inom den offentligfinansierade välfärden? Vilka utgångspunkter är mest relevanta för att kvaliteten ska vara i fokus?

Bättre uppföljning. Hur bör redan existerande verksamhet bäst följas upp? Vad bör mätas och hur? Vilka mätningar fångar bäst de kvalitetsaspekter som brukarna värdesätter? Vad är en lämplig nivå på insyn?

Möjlighet till sanktioner. Hur ska man i praktiken se till att eventuella nya krav på utförare inom välfärden verkligen efterlevs? Vilken typ av sanktioner är möjliga och lämpliga att ställa på utförare som inte klarar sina åtaganden?

Vi har nyligen även presenterat förslag för mer ordning och reda i skolan. Det handlar om att Skolinspektionens granskningar ska bli tydligare och att Skolinspektionen ska kunna ges möjlighet att ta över eller stänga dåligt fungerande skolor. Vi vill också att Skolverket ska erbjuda skolor som inte når kunskapskraven ett särskilt kunskapskontrakt, med nationella resurser kopplade till åtgärder som forskningen visar stärker kunskapsresultaten.

Valfrihet är i dag en naturlig del i människors vardag, men en välfärd med en mångfald av utförare ställer mycket höga krav på att garantera en likvärdigt hög kvalitet inom alla verksamheter – och hela landet. Därför behövs det ett parti som står för både ordning och reda i välfärden samtidigt som mångfald och valfrihet säkerställs.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 15 april 2015 kl 05:45
Uppdaterad: 15 april 2015 kl 07:16

Skribent

Tomas Tobé
partisekreterare (M)