Debatt
Skatteutjämning
30 oktober 2019 kl 14:20

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Slå inte undan benen för kommunerna, Löfven

Många kommuner kommer tvingas att omprioritera och dra ner på ambitionsnivåerna i både välfärdsuppdraget och tillväxttakten om regeringens förslag till nytt kostnadsutjämningssystem blir verklighet, skriver kommunstyrelsens ordförande i Västerås Anders Teljebäck (S). 

Det här är en opinionstext

Anders Teljebäck
kommunstyrelsens ordförande (S) Västerås

Regeringens förslag till nytt kostnadsutjämningssystem blir – om det införs – ett hårt slag mot Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Förlorarna blir till stor del större och växande kommuner som tappar betydande skattemedel.

I Stockholm-Mälarregionen, som står för 40 procent av landets befolkning och 60 procent av tillväxten, finns flera större tillväxtkommuner där konsekvenserna med nuvarande förslag blir oproportionerligt kännbara för invånarna. Många kommuner kommer tvingas att omprioritera och dra ner på ambitionsnivåerna i välfärdsuppdraget och på tillväxttakten om förslaget blir verklighet.

Ett exempel är Västerås. Enbart den årliga kommunala avgiften per invånare ökar med drygt 900 procent. Till detta kommer att region Västmanland är den region i landet som drabbas hårdast av förslaget. Totalt tappar kommunen och regionen 337 miljoner kronor över en fyraårsperiod om vi inte får kompensation i form av statsbidrag. Det är ett orimligt hårt slag mot västeråsarna.

Västerås har liksom många andra kommuner och regioner redan idag behov av årliga effektiviseringar för att kunna genomföra sitt välfärdsuppdrag. Skatteintäkterna ser ut att minska i och med att konjunkturen håller på att mattas av. Samtidigt ser vi stora utmaningar som väntar i spåren av en stor inflyttning och en ökad andel barn, ungdomar och äldre. Utöver detta har Västerås, i likhet med många andra tillväxtkommuner stora behov av att utveckla kostsam men nödvändig infrastruktur som har bäring på samtliga transportslag.

Tidtabellen för införandet av ett förändrat utjämningssystem gör det hela än svårare. Budgeten för 2020 är redan är fattad och är svår att göra om med så kort varsel. Det finns heller ingen möjlighet att planera för och minska kostnaderna i den omfattning som förändringarna kräver.

När nödvändiga satsningar på välfärd, infrastruktur och bostadsbyggande skjuts på framtiden eller uteblir slår kostnadsutjämningssystemet fel. Tillväxt kostar. Att blunda för de merkostnader som Västerås och andra växande kommuner har är att bromsa tillväxtmotorerna i svensk ekonomi och minska vår internationella konkurrenskraft.

Sammantaget blir det svårt att klara av införandet av ett nytt kostnadsutjämningssystem enligt nuvarande förslag. Åtminstone inte utan att ambitionsnivåerna i välfärdsuppdraget sänks och att tillväxttakten dämpas. Västerås stad menar att vägen framåt för kommunsektorn istället är ytterligare ökade generella statsbidrag. När konjunkturen nu mattas av behövs en stimulans av Sveriges ekonomi. Det är något som Konjunkturinstitutet pekat på och som påtagligt skulle stärka de välfärdsverksamheter som kommuner och regioner är ansvariga för.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 30 oktober 2019 kl 14:20

Skribent

Anders Teljebäck
kommunstyrelsens ordförande (S) Västerås