Debatt
Sjukförsäkringar
8 juli 2019 kl 08:32

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Skatteverket: Vårt beslut skapar förutsägbarhet

Privat sjukförsäkring via arbetet kan omfatta både skattefria åtgärder och sådana som ska förmånsbeskattas. Försäkringsbolagen har bäst förutsättningar att ta fram korrekta beräkningsunderlag, och därför har Skatteverket hänvisat till dem vid frågor, skriver Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, i en replik till John Lapidus.

Det här är en opinionstext

Pia Blank Thörnroos
rättslig expert på Skatteverket

Replik. Den 1 juli 2018 infördes förmånsbeskattning av sjukvård som inte är offentligt finansierad. Företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering som arbetsgivaren erbjuder som ett led i sitt arbetsgivaransvar är fortfarande skattefritt för den anställda. 

Även hälso- och sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivaren betalar för sina anställdas räkning berörs av de nya reglerna om förmånsbeskattning. Förmån av en hälso- och sjukvårdsförsäkring ska förmånsbeskattas med ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. 

Redan i förarbetena till lagändringen (prop. 2017/18:131, s. 28) påpekar lagstiftaren att en fördelning av premien behöver göras vid beräkning av förmånsvärdet om sjukvårdsförsäkringen, utöver hälso- och sjukvård, innefattar åtgärder som även fortsättningsvis är undantagna från beskattning.

Arbetsgivare och anställda kontaktade Skatteverket för att de var osäkra på hur de skulle värdera förmånens storlek när försäkringspremien täckte såväl skattepliktiga som skattefria åtgärder. 

Skatteverket hänvisade frågeställarna till sina försäkringsbolag eftersom det är de som har bäst förutsättningar att ta fram korrekta beräkningsunderlag. Branschorganisationen Svensk Försäkring har i samverkan med sina medlemsföretag beräknat hur stor del av försäkringspremien som i normalfallet ska förmånsbeskattas när en försäkring täcker både skattepliktiga och skattefria åtgärder. 

Skatteverket har gjort bedömningen att branschens schablonberäkning kan ligga till grund för beräkning av förmånsbeskattning. 

Skatteverkets ställningstagande skapar förutsägbarhet och likformighet för de arbetsgivare som erbjuder hälso- och sjukvårdsförsäkringar och för de anställda som förmånsbeskattas för sådana försäkringar. 

De schablonmässiga beräkningar som branschen har gjort är baserade på den typ av sjukvårdsförsäkring som erbjuds av medlemsföretagen i dag. Kommer det nya typer av sjukvårdsförsäkringar, som i betydligt större utsträckning avser skattepliktiga insatser, kan den skattepliktiga delen av premien bli högre än 60 procent.

Skatteverket följer utvecklingen inom området för att säkerställa att förmånsbeskattningen motsvarar den skattepliktiga delen av arbetsgivarens kostnad för försäkringen.

När det gäller allmänna principer för förmånsbeskattning av icke offentligt finansierad sjukvård hänvisas till ställningstagandet Förmån av hälso- och sjukvård.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 8 juli 2019 kl 08:32
Uppdaterad: 9 juli 2019 kl 12:04

Skribent

Pia Blank Thörnroos
rättslig expert på Skatteverket