Debatt
Migrationspolitik
18 september 2020 kl 05:05

”Skapa ett mottagningssystem utan glapp och luckor”

Migrationskommitténs uppdrag är nu avslutat. Men det återstår ett stort jobb. SKR uppmanar regering och riksdag att i den fortsatta processen säkerställa ett sammanhållet mottagningssystem. Det är dags att sluta lappa och laga. Bra integration börjar med ett bra mottagande, skriver SKR:s ordförande Anders Knape. 

Det här är en opinionstext

Anders Knape
ordförande (M) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Den parlamentariskt sammansatta Migrationskommittén tillsattes för att kunna fastställa en långsiktigt hållbar ordning. Uppdraget var en migrationspolitik som svarar mot samhällets behov av att i god tid kunna planera för grundläggande samhällsservice till personer som bosätter sig i Sverige och att dessa individer ges goda förutsättningar att etablera sig. Uppdraget var också att minska behovet av tillfälliga lösningar. Det är fortsatt viktiga utgångspunkter.

För att säkerställa planeringsförutsättningar och goda villkor för integration och etablering är det avgörande att regering och riksdag i den fortsatta processen tar ansvar även för hur själva mottagningssystemet ser ut. Trots de senaste årens omfattande utredningar och utvärderingar har få initiativ tagits. 

Det behövs bland annat en jämnare fördelning av nyanlända mellan kommuner, ytterligare begränsningar av ebo, samordnade etableringsinsatser över hela landet och möjlighet att anpassa etableringstidens längd efter behov. 

Alla glapp som leder till otydlig ansvarsfördelning mellan aktörer och gör att individer riskerar att ramla mellan stolarna behöver åtgärdas. Det är avgörande att ett ändamålsenligt ersättningssystem kommer på plats efter samråd mellan staten och kommunerna. Det är tydligt att allt hänger ihop, det räcker inte att bara åtgärda vissa delar.

En framtida ordning som minskar behovet av tillfälliga lösningar är också angeläget. Inom den nuvarande tillfälliga utlänningslagstiftningen finns den så kallade gymnasielagen. Det råder stor samsyn om att detta regelverk har skapat oreda för såväl individer som statliga och kommunala myndigheter. Ansvaret för frågan om uppehållstillstånd läggs indirekt på kommunala tjänstemän, när prövningen kopplas till betygsättning och bedömning av deltagande i utbildningen. Därefter hamnar ansvaret på individen att hitta en osubventionerad och varaktig anställning inom sex månader efter utbildningens slut. Förutsättningar som få unga i Sverige uppfyller vid sitt första inträde på arbetsmarknaden. 

Migrationskommittén bedömer att detta tillfälliga regelverk ska bibehållas. De många frågorna angående gymnasielagsungdomarnas framtid kvarstår därför obesvarade. Det är viktigt att regering och riksdag nu tar tillbaka ansvaret för dessa ungas situation. 

Konsekvenserna av coronapandemin med en kärvare arbetsmarknad ökar utmaningarna inom migrations- och integrationspolitiken. Ett långsiktigt hållbart och sammanhållet mottagningssystem som främjar etablering och integration kan inte vänta. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppmanar regering och riksdag att lyssna till den lokala nivåns erfarenheter och behov. Mottagandet av asylsökande och nyanlända sker inte på en abstrakt nationell nivå, det sker i kommuner och regioner. Det behövs samverkan och konstruktiva lösningar hos både stat och kommun för att inte fler ska hamna i bidragsberoende eller utanförskap. Med ordning och reda i mottagningssystemet skapas också legitimitet för en framtida migrationspolitik. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 18 september 2020 kl 05:05
Uppdaterad: 18 september 2020 kl 05:00

Skribent

Anders Knape
ordförande (M) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)