Debatt
SKR
14 november 2019 kl 05:05

SD: ”Demokratisera valsystemet i SKL!”

SKL:s valsystem bör demokratiseras så att inget parti utestängs från uppdrag. Vi motionerar om detta till förbundskongressen och förväntar oss att övriga partier röstar för. Det skriver Sverigedemokraterna i SKL.

Det här är en opinionstext

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – snart SKR – bildades 2007 genom en sammanslagning mellan Svenska Kommunalförbundet och Landstingsförbundet. Efter att ha verkat under tolv år, eller tre mandatperioder, är SKL fortfarande en ung intresseorganisation. Naturligt i en ung organisation är den ständiga utvecklingen och utvärderingen sett till organisationsstruktur och uppgifter men framför allt interndemokratisk representation.

Vid organisationens skapande 2007 var den politiska scenen indelad i de två klassiska politiska höger/vänster-blocken. Få förutsåg att svensk politik från och med 2010 skulle präglas av ett tredje block: Sverigedemokraterna.

Sveriges Kommuner och Landstings stadgar, som reglerar strukturen för tillsättandet av förtroendeuppdrag, härstammar från dess grundande. Där proportionella val enbart kan begäras för tillsättandet av ledamöter och ersättare till styrelsen. Styrelsen å sin sida tillsätter delegationer, utskott och beredningar genom enkla majoritetsomröstningar, utan möjlighet att begära proportionella val.

Därmed skiljer sig SKL:s eget förfarande av tillsättningar från förfarandet i organisationens medlemskommuner och medlemsregioner – som följer kommunallagens skrivelse om proportionella val. Lagen om proportionella val är i sin tur ett verktyg för att ge oppositionen en möjlighet att göra sin och sina väljares röst hörd. Trots detta väljer SKL att inte applicera denna lag.

Samtidigt är SKL:s delegationer utformade i likhet med kommunala nämnder. Dessas beredande roll och möjlighet till omröstningar och beslut innebär ett första steg mot att påverka SKL:s verksamhet. Men att det tredje största partiet i SKL:s församling då enbart innehar åskådarplats i form av adjungerade i beredningarna, väcker frågetecken kring legitimiteten.

Sverigedemokraterna har som en ny kraft i den svenska blockpolitiken förlorat representation i såväl delegationer och utskott som beredningar på grund av denna godtyckliga indelning, som fråntar oss möjligheten att begära proportionerliga val. I en kommun eller region skulle detta vara oacceptabelt.

Vi föreslår därför att den grundläggande principen om proportionella val ska kunna appliceras vid tillsättning av förtroendevalda i beredningar, i likhet med dagens förfarande till val av styrelse. Om SKL:s medlemmar, alltså kommuner och regioner, applicerar denna regel, varför ska inte även SKL göra det?

SKL har en myndighetsliknande roll i förhållande till regeringen, med nationellt ansvar som arbetsgivarpart för kommunsektorerna och som remissinstans gentemot regeringen. För att SKL ska behålla sin legitimitet, oavsett färg på regering eller medlemskommun-/region, måste verksamheten vara representativ för svenska folkets röster i såväl kommun som region.

På SKL:s förbundskongress i november kommer vi att väcka en motion med förslaget om att demokratisera SKL. Vi förväntar oss att resterande partier väljer att rösta för vårt förslag och säkerställer att det tredje största politiska partiet, som företräder en miljon svenskar, ges möjlighet att verka på samma premisser som resterande partier.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 14 november 2019 kl 05:05
Uppdaterad: 18 november 2019 kl 12:55

Skribenter

Michael Rosenberg
gruppledare Sverigedemokraterna SKL
Gabriel Kroon
ersättare SD SKL:s styrelse