Debatt
ME
16 april 2019 kl 13:15

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

SBU: Reimer utgår från gamla ME/CFS-kriterier

Kriterierna som Mats Reimer förordar för att bedöma ME/CFS har metodologiska problem, skriver medarbetare vid SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 

Det här är en opinionstext

REPLIK. Mats Reimer kritiserar SBU:s rapport om ME/CFS i sin krönika om Chronic Fatigue Syndrome. SBU-rapporten är en systematisk litteraturöversikt, gjord i enlighet med internationella riktlinjer, PRISMA. 

Det innebär att arbetet följer en förutbestämd process. Det första steget är att definiera avgränsningar, det vill säga vilka typer av studier som är relevanta för rapportens ämne. Detta görs alltså före sökning och granskning av litteratur.

En viktig avgränsning rör studiernas deltagare, i det här fallet patienter med ME/CFS. Som Sten Helmfrid skrev i sin replik till Reimers krönika betraktas idag ansträngningsutlöst försämring av tillståndet (post-exertional malaise, PEM) som ett nödvändigt symtom för att diagnosen ska kunna ställas. SBU inkluderade därför enbart studier där diagnosen ställts med kriterier där PEM är ett obligatoriskt symtom, framförallt Kanadakriterierna respektive amerikanska Institute of Medicines kriterier (Systemic Exertion Intolerance Disease).

Anledningen till att CDC-kriterierna som Reimer förordar inte togs med i arbetet var att kriterierna inte utesluter utmattningssyndrom som är en vanligare diagnos än ME/CFS. Det är därför hög risk att resultat från behandlingsstudier påverkats av att en okänd andel deltagare i själva verket haft utmattningssyndrom.

Trots att Kanadakriterierna publicerades för 15 år sedan har de flesta forskare valt att fortsätta med CDC:s officiella kriterier, däribland PACE-studien. Först under de senaste åren har det kommit enstaka studier som använt Kanadakriterierna. Studierna har till övervägande delen utvärderat kosttillskott och farmakologisk behandling. En studie utvärderade dock en psykologisk behandling i form av självhjälpsterapi (Pinxsterhuis 2017 et.al.) och såg inga effekter av behandlingen. 

SBU:s metod avser att minska risken för att subjektiva uppfattningar påverkar resultaten. Alla delar av litteraturgranskningen görs av minst två personer, oberoende av varandra. Manuskriptet till rapporten granskas dels av den interna kvalitetsgranskningsgruppen och dels av externa granskare. Eftersom forskningsfältet är kontroversiellt valde SBU att utse externa granskare som har hög metodologisk kompetens men som inte arbetar primärt med ME/CFS. 

Till sist, den som idag söker efter kriterier för ME/CFS på CDC:s hemsida kommer finna att de kriterier som Reimer hänvisar till tagits bort och att CDC numera refererar till kriterierna för SEID. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 16 april 2019 kl 13:15
Uppdaterad: 7 november 2019 kl 23:01

Skribenter

Jenny Odeberg
avdelningschef vid SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Agneta Pettersson
​​​​​​projektledare vid SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering