Debatt
Revision
23 maj 2018 kl 17:53

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Samverkan stärker kommunal revision

Lagändringarna som träder i kraft den 1 juli 2018 öppnar nya möjlig­heter till samverkan kring yrkesrevisionen vilket kan ge fler kom­muner, landsting och regioner tillgång till det värdefulla stöd som ett revisionskon­tor innebär, skriver Starevs styrelse. 

Det här är en opinionstext

Lars-Erik Lövdén
ordförande Starev (S)

Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Vi revisorer är förtroen­devalda och väljs av fullmäktige men vi genomför inte gransk­ningen ute i verksamheten själva. Det gör våra yrkesrevisorer på vårt uppdrag.

I några kommuner och flera landsting och regioner finns revisions­kontor med anställda yrkesrevisorer. Vi ser det som en fördel för kvaliteten i revisionsarbetet då det innebär kontinuitet och god kom­petens både vad gäller verksamheten och revisionsmetodik. Den samlade kompetensen som finns på revisionskontoren bidrar i sam­verkan med oss förtroendevalda revisorer till en stark kommu­nal revision som är unik i sitt innehåll.

Riksdagen har utifrån propositionen ”En generell rätt till kommu­nal avtals­samverkan” beslutat om nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtals­samverkan. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting.

Att förenkla möj­ligheterna till kommunal samverk­an ses som ett viktigt led i att ge kommu­ner och landsting goda för­utsättningar att möta dagens och framtida utma­ningar. Lagändringarna som träder i kraft den 1 juli 2018 öppnar nya möjlig­heter till samverkan kring yrkesrevisionen vilket kan ge fler kom­muner, landsting och regioner tillgång till det värdefulla stöd som ett revisionskon­tor innebär. Vi ser gärna att de som inte har egna revisionskontor, men som är intresse­rade av detta alternativ, nyttjar möjligheten till samverkan med befintliga kontor eller bildar nya gemensamma revisionskon­tor.

Samverkan i kommunal revision finns redan idag i Norge där många kom­muner deltar i ett interkommunalt samarbete. De kan även välja att anställa sina egna yrkesrevisorer eller upphandla tjänsten. Även i Sverige har vi exempel på samverkan mellan två kommuner där en person arbetat som yrkesrevisor i bägge kommunerna. Denna lösning har varit möjlig ge­nom en deltidsanställning i respektive kommun. En avtalssamverkan i en­lighet med föreslagen lagstiftning underlättar möjligheter till samverkan väsentligt.

STAREV, som är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner där det finns egna revisionskon­tor, vill på ett aktivt sätt bidra till en stark kommunal revision. Vi ser samverkan som en möjlighet att ytterligare stärka den kommunala revisionen och samtalar gärna om möjligheterna kring det. För­utom kommuner, landsting och regioner är också SKLs revisionsde­legation en naturlig samtalspartner.

Former för samverkan bör lyftas av fullmäktige som är revisorernas upp­dragsgivare. Ny mandatperiod och nya möjligheter gör 2019 till ett bra år för samtal kring nya samverkansformer.

Starevs styrelse

Lars Erik Lövdén (S), Region Skåne                       

Bosse Ringholm (S), Stockholms stad

Lars Bergsten (M), Göteborgs stad    

Sten Dahlvid (S), Malmö stad

Lars Joakim Lundquist (M), Stockholms läns landsting  

Bert Öhlund (S), Västerbottens läns landsting

Ann-Cathrine Hjerdt (M), Linköpings stad           

Carl-Olof Bengtsson (S), Växjö kommun

Mikael Gäfvert (M), Landstinget Västernorrland                    

Ulf Sjösten (M), Västra Götalandsregionen

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 23 maj 2018 kl 17:53
Uppdaterad: 23 maj 2018 kl 18:03

Skribent

Lars-Erik Lövdén
ordförande Starev (S)