Debatt
Infrastruktur
26 maj 2016 kl 05:45

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Så lever vi upp till de digitala förväntningarna

En ny undersökning visar att bara två av tio invånare anser att den digitala servicen i kommuner, landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Därför är det hög tid för oss att ta frågan på större allvar, lyssna på behoven hos invånare, medarbetare, näringsidkare och verksamheter – och agera för en smartare välfärd.

Det här är en opinionstext

Lena Micko
ordförande (S) Sveriges Kommuner och Landsting

SKL har nyligen låtit göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på digitalisering i välfärden. Undersökningen, som presenteras i dag på konferensen Offentliga rummet, visar att tre av fyra tillfrågade är positiva till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra den digitala servicen, anser två av tre. 

Resultatet av undersökningen visar att det finns starka önskemål och behov hos invånarna av en betydligt bättre service, en service som ska ligga i nivå med hur det ser ut i samhället i övrigt. Därför är det hög tid för oss att ta frågan på större allvar, lyssna på behoven hos invånare, medarbetare, näringsidkare och verksamheter – och agera för en smartare välfärd.

Digitaliseringen är en viktig faktor för att klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden, inte minst för att möta utmaningar som kostnadsökningar, rekryteringsbehov och kvalitetskrav. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling. 

Vi vet att invånarna vill kunna sköta sina kontakter med kommun, landsting och region på enklare sätt och när det passar dem själva, precis som de kan göra när det gäller resebokningar, bankärende och inköp. Men här har vi tyvärr inte nått ända fram. Detta gör också att det offentliga Sverige halkar efter andra länder i att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, enligt EU-kommissionens senaste index för digital ekonomi och digitalt samhälle.

Det är dags för oss att göra det resten av samhället gör – att i ökad utsträckning använda digitaliseringen för att skapa nytta för människor och verksamheter. Vi kan vara överens om att det inte enskilt handlar om teknik, utan om verksamhetsutveckling, och att vi måste se digitaliseringen som självklar för att kunna erbjuda välfärdstjänster som är mer tillgängliga, effektiva och individanpassade. 

Och mycket bra arbete görs förstås i Sverige, till exempel i Helsingborg. Där har läraren Hamid Yasin genom det flippade klassrummet (webbaserade genomgångar gör det möjligt att använda lektionerna åt annat) höjt andelen godkända elever i matematik från 58 till 93 procent. I Västerbotten görs vården tillgänglig till exempel genom ett virtuellt hälsorum i Storuman dit invånarna kan gå och kontrollera sin hälsa eller ha videomöten med behandlande personal. På så sätt slapp 88 procent av patienterna resa till sjukhus för hudkonsultation och 15 500 resmil besparades patienter genom logopedi på distans. 

Flera liknande exempel finns att inspireras av på webbplatsen Smartare välfärd, en del av SKL:s satsning med samma namn, där vi vill samla ihop och visa på det som görs, för inspiration och ökad kunskap, och ge stöd och verktyg för fortsatt utveckling. 

För att vi ska kunna leva upp till invånarnas förväntningar, öka takten och på bred front klara av att vässa välfärden med digitalisering, presenterar SKL här fem framgångsfaktorer för offentlig sektor:

  1. Var och en kan göra mycket. Varje aktörer i det offentliga Sverige behöver ta frågan kring digitalisering, förnyade arbetssätt och välfärdstjänster på större allvar. Det är givna ledningsfrågor för både politiker och tjänstemän att hantera och stärka sin kompetens kring. Ett modigt och framsynt ledarskap behövs som vågar testa nytt.
  2. Samverkan och samarbete. Att dela och återanvända det som fungerar bra, och att göra gemensamma utvecklingsinsatser måste vara självklart, så att vi kan möta utvecklingen och förväntningarna på ett mer kostnadseffektivt sätt och säkra kvalitet och långsiktighet. SKL är här en samlande och drivande aktör.
  3. Bli bättre på att dra nytta av näringslivet och främja innovation. Sverige har en stor potential att bli världsledande inom digitala välfärdstjänster. Det offentliga behöver bidra till ett innovativt samhällsklimat genom att bjuda in medborgare, näringsliv och civilsamhälle till att medverkar i utvecklingen av våra verksamheter. Här är öppna data som kan återanvändas för nya lösningar en viktig nyckel.
  4. Regeringen bör säkerställa en infrastruktur och juridik som möjliggör utveckling. Fler invånare måste få tillgång till bredband och SKL vill att staten tar ett större ansvar för utbyggnaden. Dessutom behövs spelregler, digital infrastruktur och gemensamma digitala lösningar som t.ex. möjliggör effektiv informationsförsörjning och elektronisk identifiering.
  5. Nationell kraftsamling och främjande. Sverige saknar ett stabilt nationellt arbete för att främja, koordinera och stödja den digitala utvecklingen. De länder som lyckats har gjort just detta – ett exempel är Danmarks satsning på en Digitaliseringsstyrelse. Från SKL:s sida är vi gärna med och diskuterar formerna för en nationell satsning – den behövs.

Vid senaste World Economic Forum i Davos lyftes digitalisering fram som den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Låt oss ta detta på allvar, använda de möjligheter som finns och tillsammans skapa en smartare och vassare välfärd.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 26 maj 2016 kl 05:45
Uppdaterad: 10 juli 2019 kl 10:21

Skribent

Lena Micko
ordförande (S) Sveriges Kommuner och Landsting