Större regioner Hela debatten

Region stärker Stockholm för framtiden

Hela 18 av 26 kommuner säger ja till att Stockholm bildar region. När remisstiden är över är beskedet tydligt - majoriteten av kommunerna är positiva. Det tycker jag är glädjande.

För att nå våra gemensamma mål måste det finnas ett samlat ansvar kring kollektivtrafik, infrastruktur och regional utveckling.

Nu ligger bollen hos landstingsfullmäktige. Nästa steg i regionprocessen är att besluta om att ansökan ska lämnas till regeringen. Målsättningen är att Stockholm är en region år 2018.

En tredjedel av Sveriges tillväxt skapas i Stockholmsregionen. Det är viktigt för hela Sverige att huvudstadsregionen har långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt.

I dag finns det ett antal tillväxtdrivna områden som inte fungerar optimalt. Det ständigt återkommande problemet som upplevs av såväl företag, akademi och beslutsfattare är bristen på samordning. Såväl Stockholms handelskammare som OECD har pekat på behov av en regional beslutsinstans med ordentliga befogenheter inom dessa områden.

Från att länge ha legat i framkant av regional samordning ligger Stockholm nu efter övriga landet. Snart har samtliga övriga län genomfört eller planerat för någon form av regionbildning, där ansvar förts över från staten till regionen.

De tre främsta skälen till att vi socialdemokrater i Stockholms läns landsting förespråkar regionbildning med samlat ansvar för kollektivtrafik, infrastrukturinvesteringar och regional utveckling är dessa:

• Effektiva beslutsvägar skapar bättre förutsättning för tillväxt.

• Bättre samordning med kommunerna stärker en hållbar utveckling.

• I stället för splittrat ansvar och många aktörer får vi en aktör med samlat ansvar.

Flera instanser har under remisstiden lyft frågor om mandat och ansvarsfördelning. Vi vill därför vara tydliga med att en regionbildning inte ändrar beslutsmandatet för kommunerna. Region Stockholm handlar om en regionbildning inom samma geografiska gränser som i dag är Stockholms läns landsting.

Parallellt med denna diskussion pågår också en statlig utredning om storregioner.

Stockholms läns landsting fattade i budgeten för 2016 beslut om att inleda processen för att bilda region Stockholm. Det är glädjande att så mycket som 18 kommuner är positiva, sex kommuner lämnar neutrala svar och endast två är negativa till att bilda region.

Det, menar jag, ger ett väldigt starkt stöd för att skapa en långsiktig organisation som ska rusta Stockholmsregionen och landet för morgondagens utmaningar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.