Debatt
Upphandling
12 februari 2014 kl 11:06

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

Regeringens förslag riskerar att öka korruptionen

Sverige är ett av världens minst korrupta länder. En bidragande orsak är vår lagstiftning som styr offentliga upphandlingar. Men denna vecka väntas regeringen presentera ett förslag om att kraftigt höja gränsen för direktupphandlingar. Det riskerar att leda till sämre insyn och mer korruption, varnar företrädare för Svenskt Näringsliv, Almega och Sveriges Byggindustrier.

Det här är en opinionstext

EU-kommissionen presenterade nyligen en rapport om korruption och konstaterar att den förekommer i samtliga medlemsländer och att det rör sig om mycket stora summor varje år. Kommissionen menar att ett sätt att motverka korruption är införa regler som ökar insynen i kommunal upphandling. Enligt såväl EU-kommissionen som Transparency International har Sverige en jämförelsevis låg andel korruption. Ett av grundproblemen i miljöer där korruption frodas är avsaknaden av transparens. En höjning av direktupphandlingsgränsen, som nu diskuteras, kommer att få effekter på transparensen. Varken leverantörer eller medborgare kommer att kunna upprätthålla insynen och mindre företag kommer att få det svårare att ta sig in på den offentliga marknaden. En höjning av direktupphandlingsgränsen går helt emot Kommissionens varningar och förslag och kommer att leda till fler fall av korruption.

Visst kan lagen om offentlig upphandling (LOU) uppfattas som krånglig och överbyråkratisk. Oftast är orsaken att kommuner och landsting tillämpar lagen på ett sådant sätt. Regelverket är inte problemet utan tvärtom är det ju en lag som ska säkerställa just öppenhet och garantera leverantörernas likabehandling och att skattepengar används på bästa sätt. I Sverige har vi valt att reglera upphandlingen även under de värden som EU-direktivet anger, troligen en bidragande orsak till att vi är ett av värdens minst korrupta länder.

Finns det skäl att ändra, att mjuka upp, reglerna för den offentliga upphandlingen? Regeringen tycks anse det. Nyligen presenterade regeringen förslaget att höja direktupphandlingsgränsen i LOU till cirka 600 000 kronor. I samma veva tillsattes en utredning som ska utreda eventuella begränsningar i möjligheten att få en upphandling överprövad. Även förslagen i det tidigare slutbetänkandet, ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”, går i samma riktning.

Svenskt Näringsliv, Almega och Sveriges Byggindustrier motsätter sig den typen av uppluckring av dagens regelverk. Helt enkelt därför att myntet har två sidor. De regler för offentlig upphandling som finns i lagen kan ibland tillämpas så att de skapar krångel och långa ledtider – men de motverkar också godtycke och korruption och bidar till sund konkurrens mellan alla de privata utförare som säljer varor och tjänster till den offentliga sektorn.

Totalt rör det sig också om stora belopp, den offentliga sektorn upphandlar för cirka 600 miljarder kronor under ett år. Därför bör lagar och regler riggas så att mesta möjliga effektivitet uppnås för skattebetalarnas pengar. Vi menar att lagen och offentlig upphandling är ett sådant system. Vi tycker att det är bra att införa en dokumentationsplikt vid direktupphandlingar, men denna måste kompletteras med sanktioner vid överträdelser. 

Sverige är alltså ett land med en låg grad av korruption. Vi menar att dagens förhållandevis låga beloppsgräns för direktupphandling är en starkt bidragande orsak till detta och vänder oss därför emot tanken på att höja den. Tvärtom tycker vi att transparensen kring upphandlingar ska förstärkas genom införande av en annonseringsplikt vid upphandlingar över exempelvis 100 000 kronor. Under alla händelser är det viktigt att de två nu aktuella frågorna, höjd beloppsgräns och ändrade regler för överprövningar, behandlas som ett paket. Beloppsgränsen bör absolut inte ändras innan konsekvenserna av ändrade regler för överprövning har utretts.

Det är lätt att förstå motargumenten mot rigida regler för offentlig upphandling. Men vinsten med lagarna och den påtvingade transparensen är ändå mycket högre. Både för Sveriges skattebetalare därför att risken för korruption minskar och för att effektiviteten i användning av skattemedel ökar - och för alla de privata företag som dagligen utför avgörande arbete åt det offentliga som tack vare lagarna kan konkurrera på lika villkor.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 12 februari 2014 kl 11:06
Uppdaterad: 14 februari 2014 kl 17:23

Skribenter

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
Annika Lundius
vice vd Svenskt Näringsliv
Ola Månsson
vd Sveriges Byggindustrier