Debatt
Vindkraft
15 juni 2017 kl 15:38

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Prövningen av vindkraft måste bli rättssäker”

Dagens regelverk tillåter godtyckliga beslut som inte behöver motiveras och inte kan överklagas, skriver Svensk Vindenergi i en replik. 

Det här är en opinionstext

Charlotte Unger Larson
vd Svensk Vindenergi

REPLIK I en replik i Dagens Samhälle (12/6) invänder Johan Risholm, stadsarkitekt i Falkenberg, mot vår kritik mot det kommunala vetot kring vindkraft. Risholm menar att kommunerna måste ha det yttersta ansvaret att planera sin markanvändning.

Vi håller med Risholm att kommunerna har en viktig roll när ny vindkraft byggs, men prövningen måste vara förenlig med de principer om saklighet och objektivitet som gäller vid annan myndighetsutövning. Dagens regelverk tillåter godtyckliga beslut som inte behöver motiveras och inte kan överklagas. Inte sällan begär kommuner ersättning för att bevilja en ansökan.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har uppmärksammat bristerna. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting har de utarbetat en vägledning för hur kommuner bör agera vid prövning av vindkraftsetableringar. Kommunen ska bedöma om en etablering kan anses utgöra lämplig markanvändning ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, och besluten ska vara tydliga och motiverade. Den kommunala översiktsplanen framhålls som ett viktigt instrument i detta arbetet. I det aktuella fallet (Moskogen i Åre) är området just utpekat som lämpligt för vindkraft i översiktsplanen.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten utvärderar nu hur vägledningen har fungerat och om det finns behov av att förändra bestämmelsen. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 30 juni. Vi ser fram emot ett besked som gör prövningen rättssäker och förutsägbar för alla som berörs. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.