Debatt
Bostadsbyggande
14 april 2016 kl 15:57

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Nytt bostadsförslag enormt ingrepp i äganderätten

Planprocessutredningen föreslår att kommuner redan i detaljplanen ska få bestämma upplåtelseform. I klartext: att förbjuda bostadsrätter. Kommunerna ska också få bestämma vad som ska byggas på privat mark, vilket är ett enormt ingrepp i äganderätten.

Det här är en opinionstext

Ulrika Blomqvist
vd Bostadsrätterna

Bostadsbristen är akut. I april förra året uppskattade Boverket behovet till minst 461 000 nya bostäder till 2020, och ytterligare 244 000 till 2025. Ska vi nå det målet måste byggtakten fyrdubblas.

Ett av många hinder för ökat bostadsbyggande är den kommunala planläggningen. Statliga bestämmelser och komplicerade utredningar gör att processerna drar ut på tiden. Trots ett växande behov har antalet antagna detaljplaner faktiskt minskat.

Det var för att råda bot på det problemet som den dåvarande regeringen tillsatte den så kallade planprocessutredningen i början av 2014. Målet var att få fart på den kommunala planläggningen och öka markanvisningarna. 

Mot den bakgrunden är utredningens betänkande, som överlämnades till regeringen i december förra året, överraskande läsning.

Betänkandet innehåller visserligen förslag till förenklingar, exempelvis möjligheten för kommuner att begära bindande planeringsbesked från länsstyrelsen. Genom att staten tvingas inkomma med eventuella synpunkter tidigt i processen kan planläggningen sannolikt effektiviseras avsevärt.

Också föreslaget om en lagändring som begränsar detaljplanens tillåtna innehåll – dess detaljrikedom – är välkommet. Har kommunen synpunkter på färgsättning, materialval, fönstersättning och så vidare kan detta regleras i bygglovet.

Det är när utredningen blickar bortom utredningsdirektiven som man lyfter på ögonbrynen. För om regeringens intention var att göra det enklare att bygga bostäder, föreslår utredarna förändringar som skulle göra det svårare.

Utredarna vill nämligen ge kommunerna möjlighet att bestämma upplåtelseform redan i detaljplanen. I klartext: att förbjuda byggherrar att bygga bostadsrätter och egnahem och förhindra att de boende i framtiden kan ombilda till bostadsrätter. Möjligheten att villkora markanvisningar räcker inte, enligt utredarna. Kommunerna ska få bestämma vilken typ av bostäder som ska byggas på privat mark också.

Det är ett enormt ingrepp i äganderätten som föreslås, i sig en tung invändning. Lika illa: förslaget skulle sannolikt leda till minskat byggande. Efterfrågar marknaden bostadsrätter kommer mark detaljplanerad för hyresrätter att förbli oexploaterad, tills detaljplanen revideras – en process som ofta tar flera år.

Vill hyresgäster ombilda sina lägenheter till bostadsrätter skulle de på samma sätt behöva vända sig till kommunen och hoppas på planändring. Fastighetsvärden kommer att sjunka när marken inte kan användas på bästa sätt – då minskar skatteintäkterna. Sammantaget skulle utredarnas förslag skapa en ofattbart stel bostadsmarknad, när vi behöver precis motsatsen.

Regeringens mål är 250 000 nya bostäder till 2020. Ska det målet nås behöver det bli enklare att bygga bostäder som människor efterfrågar, inte svårare. Oavsett om det människor efterfrågar är hyresrätter – eller bostadsrätter.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 14 april 2016 kl 15:57

Skribent

Ulrika Blomqvist
vd Bostadsrätterna