Infrastruktur

Nya Slussen: Outredd risk för förlorade turistmiljarder

Hur Nya Slussen påverkar kryssningsturismen är inte utrett, trots att Slussen ingår i riksintresset Stockholms hamn och trots att kryssningsturisterna konsumerar för 5 miljarder kronor per år. Nu skriver medverkande och experter vid rättegången kring Nya Slussen att projektet har haft en så dåligt genomlyst beslutsprocess att det är oacceptabelt och föreslår en annan lösning.

Mark- och miljööverdomstolen gav i höstas Stockholms stad rätt att bygga projektet Nya Slussen. Domstolen menade att kommunen fick bestämma själva, bortsåg från flera hundratals överklaganden och undvek att ta ställning i rättsfrågorna. Man gav dock motparterna rätt i att kommunens bildmaterial angående Nya Slussen varit felaktigt. Domstolen skriver: ”Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att en del av det informationsmaterial som använts i samband med samråd och utställning har varit missvisande.”

Korrekt bildmaterial från de vinklar där kommunen under beslutsprocessen har visat vilseledande bilder är fortfarande inte kommunicerat. Beslutsfattare på alla nivåer borde ställa sig frågan om de verkligen vill köpa grisen i säcken?

Från den viktiga utsiktspunkten vid Fjällgatan finns inte något bildmaterial publicerat alls. Fjällgatanpanoramat marknadsförs i broschyrerna till turistbussturen hop-on-hop-of som ”Probably one of the most spectacular panoramic views in Stockholm.” Den mäktiga panoramautsikten reduceras och förfulas gravt om Nya Slussen byggs. Utsikten har tusentals åskådare varje dag och fartygen stannar vid Slussen bland annat för att titta på just den. 

Turistbusstrafiken runt Slussen kommer enligt insatta källor inte att fungera under byggtiden, utan kommer troligen att få upphöra under minst fyra år. Vad detta tillsammans med förlusten av panoramat skulle få för inverkan på kryssningsturismen vid Slussen kan vi bara gissa. Ingen utredning från Stockholms stad finns om detta, trots att kryssningstrafiken som verksamhet enligt Länsstyrelsen ingår i riksintresset Stockholms hamn. (Se exempelvis Länsstyrelsens rapport 2005:17 om riksintresset Stockholms hamn).

Kryssningsturisterna i Stockholm konsumerar för fem miljarder kronor per år, enligt en färsk undersökning från Stockholms Hamnar. Hamnverksamheten innebär åtskilliga arbetstillfällen och stora intäkter för Sverige – en av anledningarna till varför verksamheten är klassad som riksintresse. Mark- och miljööverdomstolen ignorerade i sin dom inte mindre än två riksintressen vilka var för sig ska väga juridiskt tyngre än ett påstått allmänt intresse. I målet tog motparterna även upp förekomsten av en planerad trevägskorsning i en underjordisk tunnel. I Fördjupat Risk-PM, en av utredningarna inför projektet identifieras ”konsekvensnivån” vid en olycka i denna tunnel som risk för ”katastrofala” konsekvenser med ”fler än fem döda”.

Varför planerar man frivilligt för en konstruktion med risk för katastrofala konsekvenser och viftar bort frågor om detta med att det ska utredas? Nya Slussen är en komplicerad anläggning. Alla detaljer borde vara utredda innan något bygge påbörjas! 

När det gällde den bristande tillgängligheten i anläggningen menade Mark- och miljööverdomstolen att kommunen gjort så gott den kunnat. Detta är felaktigt. Kommunen avskedade sin egen expert när denne varnat för att det planerade nybygget bröt mot föreskrifter om lägsta möjliga lutning som måste följas enligt plan- och bygglagen. Den försämrade tillgängligheten drabbar alla, inte bara dem med funktionsnedsättning.

Men den största förlusten av alla är kanske att man planerar att ta bort den historiska anläggningen från 1935, som vi menar uppfyller kriterier för ett möjligt världsarv enligt Unesco, och som på sin tid var internationellt hyllad som banbrytande, tekniskt och arkitektoniskt. Att beslutet kunde tas beror på att två expertinstanser avförts från uppdrag efter att de kommit fram till att rivning av originalanläggningen skulle innebära ”allvarlig skada på riksintresset”.

Mark- och miljödomstolen har nu upphävt detaljplanen för bussgaraget – en bärande del av Nya Slussen, eftersom kommunen allvarligt brustit i den formella hanteringen på en rad punkter. Trots att bussterminalen inte är godkänd och trots övriga allvarliga outredda punkter har finansborgarrådet Sten Nordin uppgivit att han tänker påbörja rivning av det kulturhistoriskt värdefulla Kolingsborg – en arkitektoniskt och kulturhistoriskt omistlig del av Slussenanläggningen. Detta redan i början av detta år.

Att den stab av ”jasägare” finansborgarrådet samlat runt sig kommit till den slutsatsen är inte förvånande. De som på grund av sina yrkeskunskaper tidigare riktat kritik mot projektet har haft svårt att få gehör. Men det finns ett snabbare sätt för finansborgarrådet att få en lösning på denna svåra fråga. Stockholm tilldelades i år Cruise International Award 2013 som ”Bästa destination i Europa”. Vi vill att man firar detta genom att låta ett restaurerat Slussen återuppstå som en Fågel Fenix, och genom att förhöja de värden som attraherar turisterna – inte förstöra dem.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.