Debatt
Infrastruktur
2 september 2013 kl 14:22

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

Miljardsatsningen på Nya Slussen håller inte måttet

Stockholm behöver en bättre lösning än den kostsamma miljardplanen för Nya Slussen. Vi uppmanar därför de styrande i Stockholm att lägga all prestige åt sidan, tänka om och lägga tillbaka bussterminalen till sitt ursprungliga läge, skriver bland andra Kjell-Olof Feldt och den före detta gatudirektören Monica Sundström.

Det här är en opinionstext

Stockholm stads omdebatterade förslag Nya Slussen antogs 2011 av kommunfullmäktige med tre rösters övervikt, 51 mot 48. Fram till år 2010 fanns bussterminalen för Nacka Värmdö-bussarna med i Nya Slussen-planen på Stadsgårdskajen med ungefär samma läge som i dag. Men när planen presenterades år 2011 hade bussterminalen lyftes ut ur Nya Slussen. Bussterminalen skulle i stället sprängas in i Katarinaberget. För detta krävdes en ny detaljplan. Konsekvensen är att det i dag finns två detaljplaner, en för Nya Slussen och en för bergrumsterminalen. Dessa två detaljplaner är intimt förknippade med varandra, men har hamnat i olika skeden i planprocessen. Bergrumsterminalen ligger etta två år efter Nya Slussen vad gäller den juridiska prövningen. Stora problem uppstår om den första planen godkänns och den andra faller.

En viktig funktion för Slussen är att vara bytesplats för resande med kollektivtrafik. Detta bör stå i fokus när Slussen omdanas. Det skall vara lätt och smidigt att byta från ett trafikslag till ett annat. Bergrumsterminalen medför betydligt längre omstigningstider och en sämre miljö. Det verkar heller inte som Stockholm stad haft något egentligt samarbete med Nacka – Värmdö kommuner om denna förändring, som har mycket stor betydelse för dessa kommuners kollektivresenärer. Alternativt har dessa kommuner låtit Alliansen i Stockholm ta hand om frågan utan inblandning.

Efter beslutet om bergrumsterminalen, beslöts att dra tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka Forum. Detta förändrar trafiksituationen i Slussen radikalt. Av dagens resenärer från Nacka Värmdö skall cirka 80 procent norr om Gamla Stan. Med en beräknad restid Forum - Kungsträdgården på 12 – 14 minuter kommer många välja tunnelbana i stället för buss.

Oss veterligt har vare sig Stockholm stad eller SL presenterat eller genomfört någon detaljerad analys av hur tunnelbanedragningen till Nacka Forum påverkar den framtida busstrafiken till Slussen. Risken är att bergrumsterminalen kommer att visa sig vara överdimensionerad, trots att Nacka och Värmdö växer. En bergrumsterminal kan inte användas till något annat än garage. En ny terminal i ungefär samma läge som den nuvarande, nära tunnelbanan som i Alliansens ursprungsförslag är däremot en betydligt billigare och mer flexibel lösning som vid behov både kan öka och krympas. Friställda ytor kan användas för många andra ändamål.

Kommunals sektion på Keolis, som driverbusstrafiken inom Nacka och Värmdö, har framfört starkt kritiska synpunkter på bergrumsterminalen. Terminalen med infart under Stadsgårdsleden ligger 5 meter under havsytan. Infarten har en lutning på 50 promille. Lutningen är inte acceptabel enligt Kommunal på Keolis. Det är lätt att en ledbuss kommer ur kurs varvid den viker sig. Vid bärgning blir hela infarten blockerad och därmed hela terminalen. En annan riskfaktor som Kommunal påpekar är att vänstertrafik råder i terminalen. I en stressituation är det lätt att köra in fel, vilket kan resultera i ett temporärt stopp för all trafik.

Brandfaran i en bergrumsterminal är hög, särskilt med gas, etanol och dieseldrivna bussar. I Stockholmstrafiken har ett flertal bränder i bussar inträffat. Risken för en katastrof är uppenbar. Den risken är betydligt mindre med nuvarande placering av bussterminalen. Kommunal framhåller vidare att bussarna efter lastning av passagerare måste backa ut från gaten. Situationen med lastning, avgång och backning är alltid ett riskmoment i en terminal, särskilt om situationen är förenad med stress, såsom vid en försenad avgång.

2011 anslog Exploateringskontoret i Stockholm 8 miljarder kronor för Slussenprojektet. Därefter har bergrumsterminalen tillkommit som beräknas kosta 2 miljarder kronor. Dessa pengar kan användas betydligt bättre.

Utöver att bergrumsterminalen är dyr är den förenad med stora tekniska och miljömässiga problem och är nu föremål för prövning i Mark-och miljödomstolen. Skälet till att terminalen flyttades från sitt naturliga läge invid tunnelbanan var att få plats med en stor galleria. Vi finner det märkligt att sådana intressen fått styra i stället för byggandet av en bra lättillgänglig terminal på nuvarande plats med samma kapacitet som bergrummet, större flexibilitet, kortare omstigningstider och bättre miljö. Samtliga internationella arkitektbyråer som tävlade om Slussen projektet placerade bussterminalen invid tunnelbanan.

Vi uppmanar de styrande i Stockholm att lägga all prestige åt sidan, tänka om och lägga tillbaka terminalen till sitt ursprungliga läge.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.