Debatt
Lärare
11 maj 2020 kl 19:05

Lärarna är besvikna, Anna Ekström!

Det är med stor besvikelse som vi konstaterar att utbildningsminister Anna Ekströms (S) löften om lägre förväntningar och krav på skolan fortfarande inte är infriade, replikerar förbundsordförandena för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Det här är en opinionstext

Utbildningsminister Anna Ekström har lovat att förväntningar och krav på skolan måste sänkas under coronakrisen (DS 30/4). Regeringens lösning för att åstadkomma detta var att ge Skolverket i uppdrag att ta fram stödjande insatser.

Läs också ursprungsinlägget i denna debatt

Skolverket har nu responderat på uppdraget och presenterat ett allmänt hållet stödmaterial för hur huvudmän, rektorer, lärare, förskollärare och annan skolpersonal ska kunna organisera undervisningen i den nya situationen. En hel del i materialet är bra – dock har myndigheten glömt att nämna samverkan med de fackliga organisationerna, liksom att alla förändringar och omorganisationer ska ske inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Problemet är att ingenting rensas bort i de krav som ställs på lärarna. Coronakrisen har fört med sig en allt tyngre arbetsbörda, stor sjukfrånvaro, oro och dubbelarbete och lagt det ovanpå en redan arbetspressad lärarkår.

Så här skriver utbildningsministern för bara en dryg vecka sedan i Dagens samhälle ”Många lärare vittnar om stress och oro för att elever, vårdnadshavare och myndigheter förväntar sig samma kvalitet i skolverksamhetens alla delar som före coronapandemin. Sådana högt ställda förväntningar går inte att ha i en situation som denna.”

Vi håller fullständigt med. Men det räcker inte att uttala det. Det lärarna behöver är verklig förändring i sin arbetsvardag. Det är därför med stor besvikelse som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund konstaterar att utbildningsministerns löften fortfarande inte är infriade. Skolverkets material är inte på långa vägar tillräckligt för att begränsa den arbetsbelastning som lagts på Sveriges lärare.

Utbildningsministern skriver att hon vill öka flexibiliteten för huvudmännen. Men vill man öka flexibiliteten räcker det inte med att skjuta över ansvaret på Skolverket, som ju inte har befogenheter att föreskriva hur huvudmännen ska organisera arbetet. Stödmaterialet som lagts fram riskerar i värsta fall att bli till en ny ”att-göra-lista” för lärarna, som redan gör sitt yttersta för att kunna ge eleverna och barnen en fullgod undervisning.

Vi har tidigt påpekat behovet av att regeringen lättar på kraven på skolan under pandemin  Det måste bli tydligt att vissa uppgifter som normalt åligger skolor och lärare inte kan prioriteras i nuläget. Till exempel bör det lättas på kraven när slutbetygen ska rapporteras in och huruvida utvecklingssamtal behöver hållas.

Förordningen om utbildning vid spridning av viss smitta (2020:115) som utfärdats av regeringen har försvårat situationen ytterligare. Förordningen möjliggör distansundervisning parallellt med den ordinarie undervisningen och riskerar därmed legitimera det dubbelarbete som ministern säger sig vilja undvika. 

Vi kan garantera att våra medlemmar kommer fortsätta att vara professionella och ta sitt ansvar, men de ska inte behöva slå knut på sig själva på grund av orimliga krav. Ingen ska behöva riskera sin hälsa på grund av bristande balans mellan krav och resurser. 

När resten av Sverige ställer in, ställer om och skjuter fram kan inte lärarkåren vara de enda som fortsätter ställa upp som om allt var som vanligt. Regeringen måste gå från ord till handling och vidta de lättnader som krävs under pandemin. Ingen vinner på att den ansträngda situationen under coronakrisen helt kör slut på de lärare som finns och resulterar i att den redan allvarliga lärarbristen fördjupas.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 11 maj 2020 kl 19:05
Uppdaterad: 15 maj 2020 kl 10:20

Skribenter

Johanna Jaara Åstrand
förbundsordförande Lärarförbundet
Åsa Fahlén
förbundsordförande Lärarnas Riksförbund