Debatt
Kulturpolitik
2 maj 2019 kl 13:05

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Kultursamverkansmodell – inte bidragssnurra

Kultursamverkansmodellen håller på att reduceras till ett bidragssystem, varnar flera regionpolitiker i Sydsverige, som hoppas att Amanda Lind (MP) ska gå tillbaka till ursprungstanken med modellen. 

Det här är en opinionstext

Samverkan mellan stat och region är en förutsättning för att kunna driva en ambitiös kulturpolitik. Regionsamverkan Sydsverige är sex regioner, 77 kommuner och 2,5 miljoner invånare med en samlad kulturbudget på 1,5 miljarder kronor. Gemensamt vill och kan vi öka medborgarnas tillgång till ett varierat kulturutbud och förbättrade villkor för konstnärerna. Vi överbryggar administrativa gränser, samverkar och tar tillvara kulturens potential och betydelse för utveckling och en god välfärd. Vår målsättning är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

Vi ser en utveckling där kultursamverkansmodellen håller på att reduceras till ett bidragssystem. Kultursamverkansmodellen är en kulturpolitisk reform och inte en förvaltningsmodell. Kultursamverkansmodellen bygger på idén om att prioriteringar och beslut bäst fattas nära medborgarna. Men dialogen har mestadels handlat om finansiering och mindre fokuserat på ömsesidigt kunskapsutbyte och om hur befintliga resurser kan samspela.

Vi vet att prestigelös samverkan är en förutsättning för en ambitiös kulturpolitik. Det är därför positivt att kulturministern vill stärka kultursamverkansmodellen. Kulturministern behöver bara gå tillbaka till ursprungstanken med modellen som den formulerades i utredningen Spela samman: ”statens stöd till regional kulturverksamhet bör bidra till att ge befolkningen i hela landet möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet”.
Vi sex regioner i Regionsamverkan Sydsverige uppmanar därför dig Amanda Lind, att värna kultursamverkansmodellens ursprungliga syfte.

Se till att offentlig finansiering samspelar. När samverkan mellan statlig, regional och kommunal nivå leder till att offentliga resurser samspelar kan kultursamverkansmodellen nå sin fulla potential. Använd oss regioner, ta till vara kunskapen om de regionala förutsättningarna och stärk den nationella kulturpolitikens möjligheter att bidra till kultur i hela landet. Där kunskap om behov och förutsättningar finns kan en offensiv kulturpolitik drivas.

En stark befolkningsutveckling med en stor andel äldre ökar välfärdsbehoven och kräver alla politikområdens uppmärksamhet, även kulturpolitikens. De demografiska skillnaderna mellan stad och land blir större och koncentration av unga ökar i större städer. Socioekonomiska mönster påverkar fortfarande människors deltagande i kulturlivet. Enskilda politikområden kan inte lösa samhällsutmaningarna. Vi vet att vägen framåt ligger i samverkan över gränser. Regioner emellan, gränsöverskridande politiskt, men framförallt genom hela den offentliga strukturen från kommunal till nationell nivå.

Vi önskar mer dialog och samspel, för att vi tillsammans ska kunna driva en ambitiös och effektiv kulturpolitik.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 2 maj 2019 kl 13:05
Uppdaterad: 2 maj 2019 kl 13:01

Skribenter

Magnus Lunderquist
ordförande kulturnämnden Region Skåne (KD)
Emma Gröndahl
ordförande driftnämnden Kultur och skola Region Halland (L)
Kevin Lill
ordförande Kultur och bildningsnämnden Region Blekinge tillika delegat i utskottet (C)
Karin Helmersson
ordförande i Regional utvecklingsnämnden Region Kalmar län (C)
Ida Eriksson
ordförande kulturnämnden Region Kronoberg (M)
Rune Backlund
ordförande Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Region Jönköpings län (C)