Debatt
Konsumentskydd
4 juni 2014 kl 05:30

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Stärk konsumenten mot de stora företagen

Det behövs reformer för att stärka konsumentmakten på de avreglerade marknaderna, till exempel energi-, transport- och telefonimarknaderna. Företagen har fått för mycket att säga till om, på kundernas bekostnad. Ett Sverige för alla kräver en starkare konsumentpolitik.

Det här är en opinionstext

De senaste decenniernas politik har stärkt företagens ställning på ett flertal marknader, bland annat på energi-, transport och telefoniområdena. Kunderna har däremot sett sin ställning försvagas. Avregleringarnas uppgift var att lösa stelheter och ineffektivitet i produktionen, men resultatet är långt ifrån de som skulle uppnås. Vi ser dagligen exempel på hur kunderna kommer i kläm på de avreglerade marknaderna och att kvaliteten blir lidande i avsaknad av resursstarka kundorganisationer som skyddar kunderna. 

Det är viktigt att staten tar sitt ansvar för att erbjuda en kunddriven oberoende granskning av de avreglerade marknaderna så att hänsyn tas till långsiktig försörjningstrygghet, pris på produkten och tjänstens kvalitet. Här kan bland annat kundorganisationer, högskolor och universitet genom långsiktig finansiering gå i bräschen för att en oberoende granskning kommer till stånd och sätta press på de tillsynsmyndigheter som övervakar marknaderna.

Tillsynen inom de flesta avreglerade områden är i dag mycket svag, vilket visar sig inte minst märks på järnvägsmarknaden och apoteksmarknaden. Då regeringen sällan följer upp tillsynsmyndigheternas verksamhet, har kundorganisationer och även Riksrevisionen gång efter annan uppmärksammat att många tillsynsmyndigheter är tandlösa.

Många kanske tror att Konsumentverket fyller rollen att skydda kunderna, men de senaste årens erfarenheter för kunderna på de avreglerade marknaderna visar med all tydlighet att så inte är fallet. Dels beror det på att i stort sett all specialistkompetens i respektive bransch numer finansieras av producentledet. Kunskapsproduktionen styrs i sådan grad att det blir svårt för media att granska marknaderna. Konsumentperspektivet blir helt enkelt inte företrätt.

Situationen förstärks också av att huvuddelen av forskningsmedlen kontrolleras av branschforskningsinstitut kontrollerade av producentledet. Det är inte svårt att förstå att det inte är många konsulter eller forskare som vågar vara kritiska mot den bransch som de själva arbetar inom, eftersom karriärvägarna för dessa personer är starkt begränsade idag. 

Samhällets insatser för att förstärka konsumenternas ställning och finansiera en oberoende forskning måste utökas. Samhället måste vid varje avreglering se till att det skapas finansiering och tillräcklig kunskap även för konsumenterna att värdera och granska de olika produkter och tjänster som erbjuds.

Finansiering kan antingen ske genom statligt anslag eller genom en avgift på den produkt som kunden köper. För att få väl fungerande avreglerade marknader där kunderna får den kvalitet de betalar för behövs därför reformer kopplat till ökad konsumentmakt som leder till att de idag tydliga informations- och resursasymmetrierna mellan brukare och producenter på sikt utjämnas.

Vi vill därför att socialdemokratins konsumentpolitiska arbete förstärks. Vi vill att konsumentorganisationernas resurser förstärks, för att successivt kunna förbättra möjligheterna att bli en mer jämbördig part i opinionsbildning och kvalitetsfrågor. Vi vill också att samhällets stöd till en konsumentdriven forskning inom de avreglerade områdena förstärks.

En starkare ställning för konsumenterna är en viktig del i byggandet av ett Sverige för alla!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 4 juni 2014 kl 05:30
Uppdaterad: 4 juni 2014 kl 07:49

Skribenter

Lars G Linder
ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet i Sörmland
Daniel Torstensson
Socialdemokrater för tro och solidaritet i Eskilstuna