Debatt
Bostäder
28 oktober 2018 kl 05:00

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Kommuner, så här ordnar ni seniorbostäder

Hållbara bostäder för alla är en av Sveriges viktigaste utmaningar. Fokus i debatten ligger på unga och nyanlända vilket är behjärtansvärt, men glöm inte bort seniorerna. Antalet äldre fortsätter att öka och många vill flytta till moderna bostäder.

Det här är en opinionstext

Sverige växer och de senaste åren har det varit mycket fokus på bostäder för unga, studenter och nyanlända i storstäder och urbana områden. Detta är behjärtansvärt och förståeligt men mer undanskymt i debatten är att även seniorer vill kunna välja att flytta till moderna bostäder.  Antalet äldre kommer att fortsätta öka, särskilt på landsbygden. Till följd av bristande tillgänglighet kan såväl många äldre som många kommuner få stora svårigheter. 

Vi som företrädare för Statens Bostadsomvandling, SBO, ser dagligen att äldres bostadssituation är en stor, växande och tyvärr nästan bortglömd utmaning. Av det befintliga bostadsbeståndet i Sverige har mer än hälften bristande tillgänglighet. 

Såväl samhället som seniorer tjänar på att det byggs tillgänglighetsanpassade bostäder. Finns det utrymme och vilja till förändring av det äldre bostadsutbudet för att skapa fler bostäder för seniorer i syfte att främja ett smidigt vardagsliv?

Bostadsförsörjningsansvaret ligger på kommunerna, men staten kan och bör på olika sätt ta över delar av riskerna för investeringarna. Det statligt ägda bolaget Statens Bostadsomvandling AB (SBO) har sedan 2004 ett särskilt beslutat samhällsuppdrag att praktiskt medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med vikande befolkningsunderlag. När SBO bildades var ett viktigt syfte att avlasta kommunerna från en del av ett välfärdsåtagande, för att skapa utrymme för annat utvecklingsarbete.

SBO förvärvar, utvecklar, äger och avvecklar fastigheter som övertas från kommuner eller kommunala bostadsbolag. I nära samarbete med kommunen byggs fastigheter om till efterfrågade hyresrätter med närhet till samhällsservice av alla de slag.

För närvarande har SBO fastigheter i ett drygt 20-tal kommuner, spridda över hela Sverige. Fokus ligger på boende för seniorer och trygghetsboende. Samtliga lägenheter och gemensamma ytor är tillgängliga för rullator eller rullstol. Hyresnivåerna i de utvecklade och ombyggda fastigheterna ligger omkring 6 000 - 6 500 kr per månad för en normalstor tvåa.

SBO kan hjälpa till med den omstruktureringsprocess som behövs för att uppnå bättre balans i kommuner med svagare bostadsmarknader. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. 

Vi, som statlig aktör, har ett långsiktigt perspektiv och agerar endast på marknader där konkurrens saknas. När SBO bildades tillfördes ett rörelsekapital på 540 mkr. Kapitalet förbrukas successivt genom investeringar. SBO har inget anslag från staten. Om inga ytterligare medel tillskjuts så kommer verksamheten nu att tvingas avböja nya insatser, med preliminärt slutår 2021.
 
Vår, samt våra kommuners, erfarenhet är att SBO är ett värdefullt, kostnadseffektivt och flexibelt komplement till andra instrument på bostadsmarknaden. SBO är ett samverkansinstrument mellan stat och kommun som stödjer bostads-, äldre- och landsbygdspolitiken. Vi hoppas att kommunsektorn vill verka för ett fortsatt samarbete och stödja oss i detta. Vi står redo att fortsätta verksamheten och hoppas på en utveckling till gagn för kommuner med svagare bostadsmarknader som behöver fler moderna tillgänglighetsanpassade bostäder att trivas och åldras i.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 28 oktober 2018 kl 05:00

Skribenter

Christel Wiman
ordförande, Statens Bostadsomvandling AB
Ann Eriksson
vd Statens Bostadsomvandling AB