Förlossningsvård

Jo, Södra BB nedmonteras

Vi välkomnar att alliansen vill värna Södra BB och dess unika koncept för förlossningsvården. Men vill samtidigt understryka att det inte är möjligt att plocka bort bit efter bit från en genomtänkt och välfungerande vårdform och tro att helheten bibehålls, skriver en grupp barnmorskor i sin slutreplik.

Vi är glada över att alliansen vill värna Södra BB, som de skriver i sin replik i Dagens Samhälle 4 december, och ser enheten som en unik förebild och som en viktig aktör för att utveckla barnmorskeledd vård. Vi välkomnar också kravet på en konsekvensanalys. Vi vill här komma med några kompletterande synpunkter.

Det har rått en konstant brist på medicinska BB-platser på Södersjukhuset i Stockholm sedan man stängde en BB-avdelning med 18 vårdplatser förra hösten och öppnade BB på patienthotellet. Barnmorskorna i verksamheten varnade för att denna brist skulle uppstå. Ledningen valde att inte lyssna och i och med det slogs en väl fungerande eftervård sönder. Man har försökt komma tillrätta med platsbristen genom olika tillfälliga lösningar på kvinnokliniken. Nu vill man råda bot på ett tidigare oklokt beslut med ytterligare ett. I och med det kommer ännu en väl fungerande verksamhet slås sönder i tron att fler kvinnor ska kunna föda på Södersjukhuset. Som ytterligare en temporär lösning tänker man öronmärka två av de kombinerade förlossnings- och eftervårdsrummen på Södra BB till medicinska eftervårdsplatser.  

Ledningens kalkyl att Södra BB kommer att upprätthålla antalet födslar trots de planerade förändringarna håller inte. Med dessa nya direktiv kommer Södra BB att behöva avvisa ännu fler kvinnor än de man tvingas säga nej till i dagsläget. Att öronmärka rum är dessutom ett ineffektivt utnyttjande av lokaler och frångår den flexibilitet som präglar Södra BB.

Man vill också flytta nyblivna familjer till det patienthotell som finns på sjukhuset. Det man inte ser är att den sammanhållna vårdkedjan är en bärande idé i det helhetskoncept som Södra BB bygger på. Den innefattar att nyblivna familjer stannar i samma rum som de fött i. Genom att genomdriva förändringen väljer ledningen att ta avstånd från denna vårdform som bygger på kontinuitet. När friska kvinnor vårdas på rätt nivå frigörs resurser till de komplicerade fall där de behövs. Detta motverkas när rum på denna lågriskenhet används till medicinskt BB. I den genomlysning av förlossningsvården som Landstinget gjorde under 2013 framhålls Södra BB som en av de mest kostnadseffektiva enheterna.

Den förestående förändringen har föregåtts av tidigare omorganisationer som lett till att 20-25 procent av de inskrivna kvinnorna på Södra BB:s mödravård inte får föda på enheten. Södra BB har begränsats av ständigt nya beslut med kortsiktiga ekonomiska förtecken. Sjukhusledningen säger sig vara mån om att behålla Södra BB. Men det är inte möjligt att plocka bort bit efter bit från en genomtänkt och välfungerande vårdform och tro att helheten bibehålls. Hela barnmorskegruppen på Södra BB är enig om att görs denna förändring är det inte längre möjligt att fortsätta bedriva vård enligt Södra BB:s koncept.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.