Debatt
Integration
28 december 2016 kl 11:32

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Inför hälsoambassadörer i utsatta områden

Hälsan är ofta en förutsättning för en lyckad integration, oavsett om du är nyanländ eller har levt i Sverige en längre tid men av olika anledningar inte kommit in i samhället. Genom att engagera hälsoambassadörer i socioekonomiskt utsatta områden kan vi öka hälsomedvetenheten och individens egenmakt att påverka den egna hälsan.

Det här är en opinionstext

Befolkningen i Stockholms län har aldrig mått så bra som de gör idag. Den förväntade medellivslängden vid födseln ökar och jämfört med resten av landet är medellivslängden längre endast i Hallands, Kronobergs och Uppsala län. Inom länet finns dock sociala skillnader i livslängd och hälsa som är direkt kopplade till tidigare livshändelser, psykosocial stress, tillgång till vård, utbildningsnivå, socioekonomi och tillgång till arbete.

Den som är arbetslös riskerar att få sämre hälsa, vilket i sin kan leda till att hen får ännu svårare att få jobb. Individen hamnar i en negativ spiral med dåliga levnadsvanor som kan vara svår att bryta om man inte får ordning på sin hälsa.

Ohälsans konsekvenser är dessutom allvarligare för de mest utsatta i samhället, i till exempel socioekonomiskt utsatta områden där många har invandrarbakgrund och där det ofta finns betydande integrationsutmaningar.

För att bättre möta befolkningens vårdbehov i socioekonomiskt utsatta områden har förändringar gjorts i ersättningssystemet för husläkarmottagningar i Stockholms läns landsting (SLL). Numera tas till exempel större hänsyn till socioekonomiska faktorer när landstinget ersätter vårdcentraler för deras patienter. Under 2017 kommer husläkarmottagningarna att få 140 miljoner kronor mer än tidigare, och dessa kommer att fördelas med ännu större tonvikt på individens hälsa och vårdbehov. Samtidigt utvecklas det sjukdomsförebyggande arbetet i primärvården.

Ett lyckat exempel är det så kallade Rinkebyprojektet, som handlar om att arbeta förbyggande gentemot barn i ett socialt utsatt område. I samarbete mellan landstinget och Stockholm stad, BVC och socialtjänst, erbjuds barnfamiljer sex gemensamma hembesök. Projektet har visat sig ge effekt i form av ökad delaktighet i samhället samtidigt som föräldrar har fått stöd i sitt föräldraskap, där papporna inkluderas på ett tydligt sätt. Det innebär därmed ett slags samhällsutbildning och en viktig del i integrationsprocessen.

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett annat hälsoområde där det är viktigt att arbeta proaktivt. De är bland de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och högst risk att drabbas har personer födda utanför Europa. Risken att insjukna är till exempel dubbelt så stor för invandrade från Syrien som för personer födda i Södermalm. Förebyggande insatser i form av sunda levnadsvanor är livsviktiga, bokstavligt talat, och kan handla om allt från att sluta röka till att börja motionera.

Genom att utbilda hälsoambassadörer som är bosatta och verksamma i socioekonomiskt utsatta områden kan information om hälsorisker nå samhällsgrupper och även individer som tidigare varit svåra att nå. Hälsoambassadörer kan exempelvis sprida information om svenska lagar och regler, hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerar och hur man bäst förebygger sjukdomar, och även adressera känsliga frågor som aga, hedersvåld och könsstympning. Bra kanaler för den här typen av bildande insatser är kyrkor, moskéer och lokalt förankrade föreningar i närområdet. Det handlar till syvende och sist om att främja individers egenmakt genom att tillhandahålla verktyg att förbättra den egna hälsan.

Mot bakgrund av de senaste årens stora mottagande av människor på flykt från krig och kaos har landsting mycket att vinna på att stimulera ett ökat utbyte mellan vården, ideella föreningar och andra aktörer som kan dra åt samma håll i arbetet att öka tryggheten i närområdet och bidra till en bra integration.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 28 december 2016 kl 11:32

Skribenter

Ninos Maraha
vice gruppledare (L) och ordförande Liberalernas integrationsgrupp, SLL
Caroline Rhawi
ledamot Liberalernas integrationspolitiska arbetsgrupp i Stockholms läns landsting
Cecilia Elving
ledamot Liberalernas integrationspolitiska arbetsgrupp i Stockholms läns landsting
Frida Johansson Metso
ledamot Liberalernas integrationspolitiska arbetsgrupp i Stockholms läns landsting
Lars Johansson
ledamot Liberalernas integrationspolitiska arbetsgrupp i Stockholms läns landsting
Mattias Lönnqvist
ledamot Liberalernas integrationspolitiska arbetsgrupp i Stockholms läns landsting