Debatt
Biogas
17 augusti 2015 kl 12:28

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Hög tid för en nationell strategi för biogasen

Det behövs en nationell biogasstrategi. Den är en viktig milstolpe på vägen mot en hållbar framtid. Kompetens och engagemang finns redan inom industrin, sjöfarten och transportindustrin och i olika regioner, inte minst i Västsverige.

Det här är en opinionstext

Det är bra att S+MP-regeringen i statens budget ökar stödet för biogasproduktion och främjar användningen av biogas som bränsle. Tillsammans med satsningar i regioner, kommuner och näringsliv resulterar det i en successiv utveckling och utbyggnad av produktionsanläggningar. Utbyggnaden sker långsamt då det samtidigt finns en osäkerhet för framtiden. Kommer det att finnas avsättning och efterfrågan på biogas? Det är också oklart om det finns en långsiktighet i politiken för hållbara bränslen.

Med nya miljökrav på bränslet inom sjöfarten har naturgas blivit ett alternativ som bidrar till att sjöfartens stora utsläpp av svavel och tungmetaller upphör samtidigt som utsläppen av koldioxid och kvävedioxid minskar påtagligt jämfört med tjockoljan. Rederierna planerar nu för stora investeringar i fartyg med sikte på naturgas som bränsle.

Industrin tar steg mot en minskad miljöbelastning genom att i högre grad nyttja naturgasen som energikälla. Minskade negativa utsläpp i miljön ser bra ut i årsredovisningen och möter kundernas krav på låg, eller åtminstone lägre, miljöpåverkan i produktionsledet. 

Vägtransporter av gods sker med lastbil som nästan alltid körs på fossil diesel. Det pågår dock en omfattande teknikutveckling som gör att flytande naturgas kan ersätta dieseln som bränsle. Det är ett stort tekniksteg mot hållbara transporter på väg. Eldrivna tåg kan inte täcka hela behovet av godstransporter, utan det krävs samverkan mellan alla transportslag.

Naturgasen är ett mellansteg på vägen att uppnå nollutsläpp av växthusdrivande gaser. Naturgasen är fossil men har i jämförelse med bensin och diesel avsevärt lägre utsläpp. Poängen är att hållbar biogas sen kan ersätta naturgasen, utan att tekniken behöver förändras.

För att kunna ersätta den naturgas som i dag används krävs en betydande ökning i produktionen av biogas, alltså en fortsatt satsning på investeringar i produktionsanläggningar och infrastruktur. Det substrat som används för biogasframställning finns i form av gödsel, matavfall, restflöden inom jordbruk och skogsindustri. Det är närproducerad energi som är nödvändig för hållbarhetsomställningen. Självklart ska den potentialen tas tillvara.

I Västsverige finns stor erfarenhet och kunnande när det gäller biogasproduktion, Västra Götaland är tillsammans med Skåne och Mälardalen de ledande regionerna på området. Här finns också en investeringsvilja. Men investerare behöver vara trygga i att det finns en långsiktig politik för omställningen. Det är hög tid att regeringen visar den långsiktigheten. Det behövs en nationell biogasstrategi. Den är en viktig byggsten i bygget av vägen mot en hållbar framtid. Kompetens och engagemang finns redan, inte minst i Västsverige.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 17 augusti 2015 kl 12:28

Skribenter

Fahimeh Nordborg
ledamot (V) i Miljönämnden i Västra Götalandsregionen
Sören Kviberg
ersättare (V) i Miljönämnden i Västra Götalandsregionen