Debatt
Biogas
30 juni 2017 kl 09:45

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Ge svensk biogas en chans att klara konkurrensen”

Vi uppmanar regering och riksdag att omedelbart utveckla styrmedel som främjar den svenska biogasen. Importerad biogas får inte som i dag ges oskäliga konkurrensfördelar, skriver företrädare för åtta regioner.

Det här är en opinionstext

Utvecklingen till ett hållbart samhälle innebär stora möjligheter. I denna utveckling är biogasen oerhört viktig. Som regioner har vi gått in i ett samarbete utifrån insikten att den svenska biogasen är avgörande för miljön och jobben, och för hela Sverige. Genom vårt samarbete kraftsamlar vi för svensk biogas.

Utifrån regionernas konkreta utvecklingsansvar är biogasens nyttor betydelsefulla. Biogasen knyter ihop stad och land genom ett slutet kretslopp som omvandlar samhällets avfall, som matrester och industrispill, till värdefull och förnybar energi. Resterna från biogasproduktionen kan omvandlas till biogödsel som används inom det ekologiska jordbruket. En biogasanläggning bidrar till ett kretslopp som skapar klimatnytta och sysselsättning längs hela värdekedjan.

Allt fler länder upptäcker nyttan med biogas och har infört olika former av stöd. Sverige stöttar biogas genom skattebefrielse när den säljs medan flera andra europeiska länder ger biogasen ekonomiskt stöd när den produceras. Det innebär att biogas som importeras till Sverige, från exempelvis Danmark, får stöd i både produktionen och försäljningen vilket snedvrider konkurrensen till den grad att flera svenska anläggningar nu är akut hotade. Detta förstärktes nyligen ytterligare av ett beslut i EU-domstolen. Konkurrenssituationen måste förändras.

Vi uppmanar regeringen och riksdagen att agera omedelbart för att utveckla styrmedel som främjar den svenska biogasen. För den svenska biogasens utveckling krävs att produktionens flera olika nyttor värnas och värderas högre samt att spelreglerna är tydliga och långsiktiga och inte leder till att importerad biogas ges oskäliga konkurrensfördelar.

Våra åtta regioner har satsat på ökad produktion och användning av biogas. Denna prioritering har gett oss konkreta och positiva resultat. Vi producerar i dag tillsammans mer än 1,3 TWh/år biogas, vilket motsvarar två tredjedelar av produktionen i Sverige. Biogasproduktionen skapar i våra regioner över 1 300 arbetstillfällen. Med rätt förutsättningar kan den svenska biogasproduktionen öka till 15 TWh/år till år 2030. Denna ökning innebär 15 000 nya jobb i hela Sverige.

I Östergötland är kollektivtrafiken sedan sommaren 2016 helt fossilfri mycket tack vare lokalt producerad biogas, och 200 bönder får tillgång till biogödsel varav 60 är KRAV-odlare. Från och med sommaren 2017 är all vägburen kollektivtrafik i Kalmar län fossilfri och 60 procent av bussarna drivs med biogas. Uppsalas stadstrafik har i 20 år använt biogas och i dagsläget går den till 40 procent på biogas.

I Västra Götaland produceras flytande biogas för tunga fordon i nära samverkan med fordonsindustrin och inom förgasning av skogsråvara är regionen världsledande vad gäller forskning och utveckling. I Västmanland produceras biogas till bland annat cirka 150 bussar i länet och tankstationer finns i fyra kommuner. Skåne når 87 procent biogas i busstrafiken nästa år och 70 aktörer samarbetar i genomförandet av Skånes färdplan för biogas.

Utifrån ett nationellt perspektiv är biogasen avgörande för att Sverige ska kunna bli ett fossilfritt välfärdsland med starka industrier och moderna transporter. Dessutom är biogasen viktig för lantbruket, miljön, energitryggheten, den cirkulära ekonomin samt för svensk teknikutveckling och export.

Låt oss därför agera regionalt och nationellt och tillsammans prioritera den svenska biogasen och det hållbara samhällsbygget. Våra åtta regioner är beredda att satsa ännu mer på biogas framöver, men det bygger på att svensk biogas ges goda och långsiktiga förutsättningar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 30 juni 2017 kl 09:45
Uppdaterad: 30 juni 2017 kl 11:05

Skribenter

Mätta Ivarsson
ordförande (MP) regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
Kristina Jonäng
miljönämndens ordförande (C) Västra Götalandsregionen
Rune Backlund
ordförande (C) nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Region Jönköpings län
Mats Gunnarsson
ordförande (MP) samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro Län
Göran Gunnarsson
ordförande (C) trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland
Anita Jernberger
ordförande (L) regionala utvecklingsnämnden Region Östergötland
Jenny Lundström
ordförande (MP) regionala utvecklingsnämnden Region Uppsala
Ulf Nilsson
ordförande (S) Regionförbundet i Kalmar län och och Trafikstyrelsen för kollektivtrafiken Kalmar län
Andreas Porswald
ordförande (MP) beredning regional utveckling Region Västmanland