Debatt
Gode män
2 november 2016 kl 14:23

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Frivilliga gode män har en unik roll”

Det finns ett viktigt värde i att det är frivilliga som tar uppdragen som gode män för ensamkommande, och inte myndighetspersoner. Kommunernas överförmyndarverksamheter behöver emellertid förbättras, både i kontrollen av och stödet till uppdragstagarna.

Det här är en opinionstext

Jenny Ögren
förbundsordförande Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

REPLIK Riksdagsledamöterna Solveig Zander och Ola Johansson (C) skriver i en debattartikel att tillsynen över kommunernas överförmyndarverksamheter måste skärpas och de vill även ha anställda gode män för ensamkommande barn. 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, håller med om att förbättringar krävs men vill se ett helhetsgrepp i satsningen på överförmyndarverksamheten och dess olika uppdragstagare. Vi menar också att det finns ett viktigt värde i att det är frivilliga som utför insatserna och inte myndighetspersoner. Så här bemöter vi politikernas förslag:

Zander och Johansson föreslår att en central myndighet får ansvar för överförmyndarnas verksamhet och att länsstyrelsernas ansvar skärps. RFS har sedan länge efterfrågat en centralisering av överförmyndarfrågorna. Vi tror att nationella riktlinjer och ett gemensamt tillsynssystem bidrar till rättssäkrare insatser. Oavsett var du bor ska du som huvudman få ett rättssäkert stöd av hög kvalitet. Även gode mannen ska få samma möjlighet till utbildning och stöd oavsett vilken överförmyndare som har ansvaret. 

I debattinlägget lyfts vikten av att överförmyndarverksamheten måste förbättras. Det håller RFS med om, men vi anser att denna verksamhet måste utvecklas på flera sätt, så att den inte bara kontrollerar utan också ger bättre stöd till gode män. Det är oacceptabelt att uppdragstagarna blir lämnade så ensamma i sina uppdrag som de blir idag. Genom att erbjuda uppdragstagarna utbildning, rådgivning, erfarenhetsutbyte och regelbunden uppföljning kan uppdragen utföras med högre kvalitet. De stödjande kontakterna kan utformas så att de samtidigt blir en kontroll av att allt fungerar som det ska. 

Debattörerna föreslår också att systemet för gode män till ensamkommande barn ska förändras till att bli anställda gode män. Det motsätter sig RFS. Vi anser att det är angeläget att värna frivilligheten i dessa insatser för en medmänniska. Den frivilliga gode mannen, som finns tillgänglig utanför kontorstid, har en unik roll att slussa in den unga människan i samhället och bidrar till att främja inkludering. Ensamkommande barn har redan kontakt med många anställda så fler tjänstemän är inte vad de behöver, särskilt inte eftersom den gode mannens uppgift också är att bevaka att kommun och myndigheter gör vad de ska. Om en tjänsteman ska bevaka vad en annan tjänsteman gör finns en risk för att de har för stor förståelse för varandras beslut. 

Att det skulle vara för svårt att rekrytera gode män håller RFS inte med om. Det finns ett stort engagemang hos allmänheten och i en del kommuner finns det ett överskott på frivilliga. Överförmyndarverksamheterna bör satsa på de frivilliga och arbeta professionellt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning av uppdragen. Det ger ökat inflöde av frivilliga och rättssäkra insatser av hög kvalitet. En frivillig uppdragstagare som bekräftas och uppmuntras trivs och stannar också längre i sitt uppdrag. RFS har tagit fram en metod för detta som vi gärna delar med oss av. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 2 november 2016 kl 14:23

Skribent

Jenny Ögren
förbundsordförande Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare