Debatt
Äldreomsorg
13 september 2014 kl 14:56

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Fördomar snedvrider folks syn på äldreomsorgen

En överväldigande majoritet av ledande ansvariga politiker är nöjda eller mycket nöjda med hur äldreomsorgen utvecklats det senaste decenniet. Men bland medborgarna som helhet anser en majoritet att äldreomsorgen blivit sämre. Hur kan kontrasten vara så stor?

Det här är en opinionstext

En överväldigande majoritet av ledande ansvariga politiker är nöjda eller mycket nöjda med hur äldreomsorgen utvecklats det senaste decenniet. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Attendo. Undersökningar där omsorgstagare svarar på frågor om omsorgen visar också på en hög nöjdhet. Men bland medborgarna som helhet anser en majoritet att äldreomsorgen blivit sämre. Hur kan kontrasten vara så stor? 

Frågor har ställts till kommunstyrelsens eller äldrenämndens ordförande i 170 kommuner om hur de bedömer tillståndet inom äldreomsorgen idag jämfört med för tio år sedan. 74 procent anser att omsorgen fungerar bättre eller mycket bättre idag. Bara en liten andel – 4 procent – anser att den fungerar sämre än tidigare. Bilden av att äldreomsorgen förbättrats bekräftas av Socialstyrelsens undersökningar. Fjolårets enkät visade att 83 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin omsorg på boendet. Inom hemtjänsten är 89 procent nöjda/mycket nöjda. 

Av Novus undersökning framgår att privata aktörer bidragit till beslutsfattarnas uppfattning om det förbättrade tillståndet. Bland de kommuner – knappt hälften i undersökningen – som har privata aktörer inom äldreomsorgen anser dubbelt så stor andel att omsorgen idag fungerar mycket bättre än för tio år sen. I dessa kommuner svarar 36 procent att de ser en stor förbättring, jämfört med 18 procent i kommuner som saknar privata utförare.

Men bilden blir en annan när man jämför med hur allmänheten uppfattar utvecklingen. När SVT i vintras lät Sifo fråga allmänheten hur de uppfattar att äldreomsorgen utvecklats sedan före senaste valet ansåg endast 3 procent att situationen blivit bättre. Undersökningen visade även att en knapp majoritet tycker att det är dåligt med privata aktörer inom äldreomsorgen.

Det är en oroande paradox att allmänhetens uppfattning skiljer sig så markant från uppfattningen hos beslutsfattare, omsorgstagare och närstående, det vill säga hos de som själva har nära erfarenhet av äldreomsorgen - liksom resultatet från olika kvalitetsgranskningar. 

Vi på Attendo möts dagligen av fördomar eller dåligt underbyggda påståenden om vår verksamhet. Diskussionen om att förbjuda vinster i välfärden ställs exempelvis sällan mot de förbättringar som skett sedan privata utförare fick möjlighet att utmana de offentliga. Vi ser en betydande risk för att glappet mellan väljare och verklighet gör att många väljer politik utifrån vad de uppfattar vara problem, snarare än att se till de faktiska problemen. 

Det finns självklart områden att arbeta vidare med när det gäller att höja kvaliteten. För oss är detta en naturlig del av vårt arbete i en platt organisation med korta beslutsvägar. Medarbetare, boende och närstående uppmuntras att bidra med synpunkter som förbättrar vår insats. Bland annat därför får 81 procent av våra boenden ett högre betyg än genomsnittet i Socialstyrelsens Äldreguide.

Lägg till att vi och andra privata aktörer bidrar med en mångfald. En viktig del i att få fler nöjda äldre tror vi ligger i att stärka valfriheten så att den enskildes önskemål och behov hamnar i centrum. Privata utförare har en nyckelroll i detta. Vi är också viktiga för att ge anställda valfrihet bland arbetsgivare.

Det vilar ett tungt ansvar på de ledande politiker som från början ansåg att en mångfald av utförare skulle göra äldreomsorgen bättre. De har fått rätt och det är dags att de står upp för valfrihet och mångfald – och inte fokuserar på om en verksamhet ska få drivas med vinst eller inte.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 13 september 2014 kl 14:56
Uppdaterad: 13 september 2014 kl 14:57

Skribenter

Ammy Wehlin
vd Attendos äldreomsorg
Margareta Nyström
vice vd Attendos äldreomsorg