Debatt
Krisberedskap
15 augusti 2019 kl 05:00

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Färdtjänsten måste bemannas även i kris

Det är dags att skapa system för hur vi totalförsvarsplacerar färdtjänst- och sjukresechaufförer.

Det här är en opinionstext

Fredrik Wallén
ordförande Färdtjänstnämnden (KD) Region Stockholm

I sommar har regeringen gett 20 statliga myndigheter i uppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret. Med fokus på befolkningsskydd, funktionsduglighet på viktiga samhällsfunktioner och stöd till Försvarsmakten ska myndigheterna rapportera tillbaka till regeringen i mars 2020.

Att bygga upp vårt civila försvar blir en svår uppgift då den struktur som fanns under kalla kriget i princip har försvunnit under den senaste 30-årsperioden. Därtill ser hoten om olika slags angrepp på Sverige, liksom andra allvarliga påfrestningar på samhället, annorlunda ut i dag än under det sena 1900-talet.

Regeringen borde för länge sedan ha tagit fram ett ramverk för hanteringen av detta. Mer specificerat än det mycket allmänt hållna uppdraget att: ”Som en del i arbetet med att bygga upp ett totalförsvar ska regioner och kommuner skapa en krigsorganisation och bemanna den.”

Det är ju ytterst vi region- och kommunpolitiker som ska stå för besluten avseende den riktigt stora verkstaden i det civila försvaret. Det är våra verksamheter inom exempelvis vård, omsorg och transporter som ska kunna omprioriteras vid krig, beredskapshöjningar eller andra samhällspåfrestningar. Men det finns inte någon statlig vägledning för hur detta ska ske! Hur olika verksamheters prioriteringar ska vägas mot varandra, beroende på vilka hot vi står inför samt om det handlar om statlig, kommunal eller regional verksamhet.

För den nämnd jag leder, Färdtjänstnämnden, handlar det om att ha en tillämpningsplanering för hur vi även vid väpnade angrepp på Sverige ska kunna göra prioriteringar och i övrigt hantera en verksamhet som under en vanlig vardag i fred omfattar 11 000 resor (!) med taxi eller specialfordon.

2 500 av dessa är dessutom primärt sjukresor, som kan antas ha hög prioritet även under höjda beredskapslägen. Vi behöver se över hur beredskapsplaner ryms inom nuvarande och framtida avtal med leverantörer, ha detaljerade samverkanssystem med berörda myndigheter och möjligen även med frivilliga försvarsorganisationer. Framför allt behöver vi utforma en ”bemannad krigsorganisation” för sjukresor och färdtjänst.

Det är alltså dags att skapa system för hur vi totalförsvarsplacerar färdtjänst- och sjukresechaufförer. I väntan på en saktfärdig regerings statliga direktiv får vi gräva där vi står.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 15 augusti 2019 kl 05:00
Uppdaterad: 15 augusti 2019 kl 17:07

Skribent

Fredrik Wallén
ordförande Färdtjänstnämnden (KD) Region Stockholm