EU

EU:s budget ger hopp för norra Sverige

Europeiska kommissionens förslagna långtidsbudget ger norra Sverige möjlighet att fortsätta driva en positiv och långsiktigt hållbar utveckling för ökad tillväxt och sysselsättning.

EU:s sammanhållningspolitik har varit helt avgörande för det regionala utvecklingsarbetet i norra Sverige. Traditionell bidragspolitik har genom åren övergetts till förmån för en mer strategisk och platsbaserad investeringspolitik med tydligare utvecklingsmål. Resultatet är en kraftig framväxt av nya branscher, bättre innovationsförmåga, ökad kommersialisering och internationalisering, samt större institutionell kapacitet och ökad förståelse för regional utveckling.

Men det finns ytterligare potential.

Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget med en särskild extra allokering till de nordliga glesbefolkade områdena ger norra Sverige möjlighet att fortsätta överbrygga strukturella hinder och territoriella barriärer för tillväxt.

OECD konstaterar i sin studie över de fjorton nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge, att norra Sverige bidrar starkt till Sveriges och Europas tillväxt, men att det finns möjlighet att frigöra ytterligare potential. Det som krävs är bättre förutsättningar för innovation, fler satsningar på transport- och digital infrastruktur samt ökat samarbete över gränserna.

Norra Sverige har samtidigt särskilda utmaningar som gör regionerna sårbara, såsom stora avstånd, gles- och åldrande befolkning, liten kritisk massa, kallt klimat, samt en konjunkturkänslig och naturresursbaserad ekonomi. Det är därför positivt att det nu framlagda förslaget fokuserar på innovation och klimatsmarta lösningar, men att det också ger utrymme för ytterligare satsningar på infrastruktur och digitalisering, som är särskilt viktiga prioriteringar för norra Sverige.

Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget med betoning på smart specialisering, bibehållna regionala strukturfondsmedel i kombination med en kraftig utökning av EU:s forskningsmedel, ger norra Sverige möjlighet att fortsätta utveckla innovationsförmåga och forskning i världsklass. 

För att EU ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft krävs det att utvecklingsarbetet anpassas till varje regions egna kontext. Genom smart specialisering kan varje region hitta sina konkurrensfördelar. Det är ett viktigt redskap för att möta utmaningar, tillvarata platsens unika möjligheter och utveckla innovationsförmåga inom prioriterade styrkeområden. Smart specialisering stärker EU:s konkurrenskraft i en öppen och mer konkurrensutsatt ekonomi. Norra Sverige välkomnar satsningarna och är redo att verka för ökat europeiskt och internationellt samarbete, och mot den protektionism som med enkla argument hotar EU:s välstånd.

Norra Sverige har över tid byggt kapacitet genom att utveckla regionala stödsystem i nära samverkan med universitet och näringsliv. Idag är norra Sverige en av de mest innovativa regionerna i Europa. Framgångsrik samverkan mellan bredd och spets har bidragit till att norra Sverige lyckats utveckla forskningsområden med excellens och mognad för EU:s forskningsprogram. 

Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget innebär ett startskott för förberedelserna inför EU:s sammanhållningspolitik. Om programmen ska få genomslagskraft krävs att samarbetet mellan regional, nationell och EU-nivå stärks. 

Europaforum norra Sverige uppmanar därför regeringen att fortsätta förhandlingarna kring långtidsbudgeten i den riktning som förslaget pekar åt - en riktning där sammanhållningspolitiken finns kvar och där regioner med olika förutsättningar ges möjlighet till utveckling. 
 

Europaforum norra Sverige

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.