Regioner

En region stärker Stockholms utveckling

En regionbildning möjliggör för Storstockholm att tillvarata den fulla potentialen av vår historiska expansionsfas. Genom att trimma vårt styre kan vi rusta oss inför framtiden och använda dagens utvecklingstryck för att bygga en hållbar och än attraktivare region där stockholmare trivs och dit människor och företag från världens alla hörn drömmer om att flytta, skriver 27 centerpartister.

Stockholmsregionen är inne i en historisk expansionsfas, befolkningen ökar och vi blir en allt viktigare ekonomisk spelare på den globala arenan. Detta är väldigt positivt och medför en mängd fördelar. Vår konkurrenskraft stärks, det blir lättare att locka hit kompetent personal från andra länder och mångfalden i regionens service- och kulturutbud ökar.

Bakgrunden till att vi växer är att vår region erbjuder ett av Europas mest spännande storstadsområden, med intressanta jobb och upplevelser, samt en attraktiv livsmiljö med närhet till vatten, landsbygd och natur. Även om Stockholm har en nettoinflyttning från övriga Sverige så drivs den snabba befolkningsökningen, vid sidan av höga födseltal, av en hög invandring och genom regionens jobbskapande förmåga omvandlas migrationen till tillväxtkraft och dynamik.

Men en snabb tillväxt inbegriper även en viss växtvärk, vilket kräver ett engagerat ledarskap och ett tydligt ansvarsutkrävande i politiken. Vi behöver bygga tusentals bostäder och kontor, förlänga tunnelbanan med nya stationer, anlägga spårväg där ingen tidigare funnits, sjösätta pendelbåtslinjer, utöka och förbättra cykelvägnätet samt se till att bussförbindelser möter nya behov.

Utöver detta krävs fler vårdplatser för en växande befolkning, hundratals nya skolor, äldreboenden, parker och idrottsplatser för att servicen ska hålla jämna steg med efterfrågan. Dessutom måste detta koordineras i en tätt sammanlänkad region som utgör en arbetsmarknad men delas in i 26 olika kommuner. 

Behovet av samordning och handlingskraft är därför större än någonsin. När den internationella organisationen OECD genomförde en omfattande studie av Stockholmsregionens styrkor och svagheter konstaterades att vi i allmänhet ligger bra till men att Stockholm har en akilleshäl: vårt otydliga regionala ansvar i utvecklingsfrågor som är uppdelat mellan landstinget och länsstyrelsen.

Vårt demokratiska ramverk har släpat efter i utvecklingen och det är för många människor svårt att se ett samband mellan den utvecklingsriktning de väljer att rösta på och den utveckling som det faktiskt blir.  

I en situation där det krävs beslutsamhet och ett snabbfotat utvecklingsarbete präglas vårt län av komplexa genomförandeprocesser som riskerar att leda till att vi missar målet i viktiga samhällsfrågor. Det saknas en tydlig ledarroll i form av ett folkvalt organ som har ett starkt eget regionalt mandat.

Det är paradoxalt att det län som har det i särklass största behovet av regional koordinering är det sista att ta steget mot ett större lokalt självbestämmande. Därför är vi väldigt glada att Stockholms läns landsting nu inleder arbetet med att bilda region. I nära samarbete med länets 26 kommuner sällar sig Stockholm till de många svenska län som redan har påbörjat och avklarat denna process.

Som företrädare för Centerpartiet i alla länets kommuner och i landstinget är vi stolta över att Centerpartiets gamla tanke om ett folkvalt regionparlament nu äntligen kan genomföras även i Stockholm län. Vi kommer alla att arbeta för att det kommunsamråd som påbörjas inom kort får ett positivt resultat. 

Regionfrågan är en betydelsefull förvaltningsreform och inte en fråga man vinner val på, men den är nog så viktig för att stärka invånarperspektivet och ge förtroendevalda ett bättre verktyg för att genomföra den politik som vi fått väljarnas mandat att föra.

Genom regionbildning stärks invånarnas ansvarsutkrävande, samtidigt som den regionala handlingskraften ökar. Detta stärker även kommunernas möjligheter att påverka regeringen i frågor av stor lokal betydelse genom att samverka med den nya regionen. Regionen kan utgöra en tydlig samarbetspart för Storstockholms kommuner när det kommer till bostadsbyggande, grön energipolitik, miljövänliga transporter, stadsutveckling, högre utbildning och forskning, tillgång till grönområden och arbete för en mer livskraftig skärgård och landsbygd. 

Vi är övertygade om att en regionbildning möjliggör för Storstockholm att tillvarata den fulla potentialen av vår historiska expansionsfas. Genom att trimma vårt styre kan vi rusta oss inför framtiden och använda dagens utvecklingstryck för att bygga en hållbar och än attraktivare region där stockholmare trivs och dit människor och företag från världens alla hörn drömmer om att flytta.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.