Taxibranschen

Det måste gå att ställa krav på kvalitet i upphandlingar

Dåliga arbetsvillkor, låg kvalitet och snedvriden konkurrens är problem som präglat färdtjänsttaxiavtalet i Stockholms läns landsting i flera år och som ökat med en tilltagande prisdumpning i upphandlingarna, skriver Dimitrios Faniadis, styrelseordförande i Taxi Stockholm.

I Trafikförvaltningens planeringsstudie inför upphandling av färdtjänstavtal i Stockholms läns landsting (SLL) kan man läsa att samtliga avtal förutom färdtjänsttaxiavtalet fungerat tillfredsställande. Därför har man också från höger och vänster, från politiker och upphandlande myndigheter varit helt överens: de allvarliga bristerna inom färdtjänsten måste dels åtgärdas för att säkra leverans och därmed livskvalitet för de som behöver färdtjänsten, dels för att sätta stopp för de osunda konkurrensvillkor som rått.

Vi vet att det finns en uppslutning bakom idén att företag, som prioriterar långsiktig hållbarhet i både anställningsvillkor, miljö och trygghet för brukarna ska kunna delta i offentliga upphandlingar på lika villkor. Nu, när beslut ska fattas i riksdagen, hoppas vi att beslutsfattarna också tar vidare ansvaret för att detta förverkligas.

Efter förhandlingar, kompromisser och debatter fick politikerna till ett förslag som presenterades för riksdagen i maj 2017. Svaret som branschen fick på frågan om hur problemen inom färdtjänsten skulle lösas var arbetsrättsliga villkor i all offentlig upphandling. Det är ett svar vi på Taxi Stockholm har varit positiva till

Nu är det dock dags att gå från krångliga formuleringar i lagtext till faktisk implementering. Hos oss på Taxi Stockholm finns en stark oro över huruvida de nya kraven kommer att leda till verklig förändring. Vi ser att det finns en stor risk att reglerna blir svåra att implementera och lätta att smita undan.

Under onsdagen (28/2) är det debatt om offentlig upphandling i riksdagen. Flera politiker från Alliansen kommer att lyfta kritik mot att den nya lagen är alldeles för otydlig och komplicerad för att kunna efterlevas.

Inköpsrådet har tidigare lyft problemet med begränsad kompetens hos upphandlande myndigheter, vilket också riskerar att urvattna lagen på lång sikt. Liknande farhågor lyfts av Trafikförvaltningen i SLL. Den kompetens som behövs för implementeringen av de nya kraven kanske inte finns på plats inom upphandlande förvaltningar idag, och det finns fortfarande otydligheter i hur uppföljning och tillsyn ska fungera, och vad konsekvenserna av avvikelser kommer att bli om den som vinner en upphandling har lagt ett bud som visade sig vara för bra för att vara sant.

Taxi Stockholm har välkomnat de nya reglerna men känner oro för att de inte kommer att efterföljas. Det är upp till regeringen att säkerställa att både lokala beslutsfattare och upphandlande myndigheter eller förvaltare får de förutsättningar de behöver för att leva upp till de nya kraven.

Offentliga upphandlingar är svåra att hantera och att ta fram underlag, bedöma anbud och fatta beslut om upphandlingar är svåra och komplicerade processer. Ibland kommer det att bli fel, och det kan ingen lag i världen ändra på. Men vi hoppas att våra politiker idag kommer att ta ett viktigt steg på vägen mot hållbara offentliga upphandlingar, där det är möjligt för upphandlande förvaltningar att skapa förutsättningar för att arbetsvillkor, service och kvalitet håller den standard som medborgarna med all rätt förväntar sig.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.