Demokrati

Det är politikers plikt att detaljstyra verksamheter

Fackförbundet SSR och Svensk Chefsförening angriper de politiska ledningarna för socialtjänsten och anklagar oss folkvalda för att vara okunniga och peta i detaljer. Men det är vår plikt och skyldighet som förtroendevalda att i vissa lägen gå in och detaljstyra verksamheten, replikerar Överkalixpolitikern Sven Nordmark.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR och Margareta Sandberg, ordförande Svensk Chefsförening, går i sin debattartikel i Dagens Samhälle 29 januari, i likhet med tidigare debattörer som skrivit artiklar med liknande tema, till angrepp mot den politiska ledningen inom kommunernas socialtjänster.

Om man sammanfattar Erkers och Sandbergs teser ser de ut på följande sätt: 60 procent av cheferna anser att socialtjänstens förtroendevalda politiker detaljstyr verksamheten, har svårt att skilja på sina och tjänstemännens roll, är oansvariga samt saknar förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag. Cheferna passar också på att ge “medborgarna” en känga eftersom dessa inte vet vem som har ansvaret för verksamheten. Allt detta sammantaget gör att 40 procent av cheferna funderar på att söka annat jobb utanför socialtjänsten.

Från min horisont i Överkalix ser verkligheten annorlunda ut. I samband med arbetet med budgeten för 2014 fick socialchefen i uppdrag att tillsammans med sina sex underchefer utifrån av kommunfullmäktige fastställda ramar utforma ett budgetförslag. Resultatet av chefernas möda innebar bland annat avveckling av samtliga avdelningar där demensvård bedrevs, avveckling av ekonomiskt stöd till kvinnojourens arbete samt förstärkning av ledning och administration. Som en extra knorr på det hela föreslogs också en sänkning av kostnaderna för den politiska organisationen.

När förslagen blev offentliga blev det ramaskri bland kommunmedborgarna. En namninsamling mot förslaget att avveckla demensboendena samlade 800 namnunderskrifter (i en kommun med sammanlagt 3 450 invånare). Skrivelser i samma ärende från pensionärsorganisationer, anhöriga och personal som motsatte sig åtgärden delgavs också nämnden. Trots dessa opinionsyttringar valde nämndens socialdemokratiska majoritet att  tillstyrka förslaget med röstsiffrorna 5-3. (En ledamot lade ner sin röst med motiveringen att beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning var otillräcklig.)

Här kan man väl konstatera att cheferna bestämmer och politikerna verkställer. Nu är det bara den oförstående allmänheten som är besvärliga med sina avvikande åsikter. Hur löser vi detta, Heike Erkers och Margareta Sandberg? Höstens kommunfullmäktigeval kommer att visa om medborgarna är nöjda med beslutet, och då är det politikerna som får stå till svars, inte cheferna.

Min uppfattning att politiker är skyldiga att i vissa lägen gå in och detaljstyra har ytterligare stärkts, om man nu kan kalla en verksamhetsbudget för en detalj.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.