Debatt
Återvinning
18 november 2020 kl 15:48

Demokratiskt problem att gå särintressens väg i miljöfråga

Vi tycker det är problematiskt, ur ett demokratiskt perspektiv, att massmedia agerar så kraftigt i en sakfråga som rör ett särintresse: pappersindustrins producentansvar för papper, replikerar företrädare för Fastighetsägarna, Villaägarna, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, HSB, Sveriges Allmännytta och Bostadsrätterna.

Det här är en opinionstext

Pappersproducenterna vill slippa att ta ansvar för insamling och återvinning av papper. I Dagens Samhälle 16 november skriver företrädare för TU – Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter och Journalistförbundet en debattartikel där de tar ställning för att ta bort producentansvaret för returpapper från pappers-producenterna. De hävdar att demokratin hotas om inte producentansvaret för papper lyfts bort från pappersindustrin. 

Dessa tre aktörer utgör en väsentlig del av massmedia, också kallad den tredje statsmakten. Vi tycker det är problematiskt, ur ett demokratiskt perspektiv, att massmedia agerar så kraftigt i en sakfråga som rör ett särintresse; skogs- och pappersindustrin i detta fall. Konsekvensen blir att politikerna och många andra blir oroliga för att gå emot en samlad kampanj från massmedia.

Läs också ursprungsartikeln i detta replikskifte

Vi företräder hyresgäster, villaägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och bostadsbyggare. Det är viktigt att kostnader för boende inte blir onödigt höga. Regeringen vill sänka kostnaderna för pappersindustrin men öka boendekostnaderna då avfallstaxan höjs.

Producentansvaret är en viktig grund för miljöpolitiken i Sverige. Det bidrar till att den som sätter en produkt på marknaden har ett ansvar för att den samlas in och återvinns. Miljönyttan för olika produkter varierar, men när en producent vill bli av med sitt ansvar så är det ett tecken på att producentansvaret behövs och verkligen gör nytta.

Massmedia har uppvaktat kulturminister Amanda Lind (MP) och avgående miljöminister Isabella Lövin (MP) och därefter har förslaget tagits fram. Regeringens förslag kritiseras hårt av den ansvariga myndigheten, Naturvårdsverket. De skriver: ”Naturvårdsverket bedömer att producentansvar generellt är ett styrmedel som på ett effektivt sätt bidrar till att uppnå miljömålen genom att skapa incitament för producenter att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.”

Även Kemikalieinspektionen vill behålla producentansvaret och beskriver att tusentals kemiska ämnen används av pappersbranschen och att en giftfri och cirkulär ekonomi förutsätter att producenter och avfallshanterare känner till vilka ämnen som ingår i varor och att flöden kan följas. Myndigheten skriver: ”Att producenten får ta kostnaden för avfallshanteringen kan vara en viktig drivkraft för att minska avfallsmängder genom att från början designa giftfria produkter som kan återanvändas och återvinnas.”

Politiker från alla partier har enats inom organisationerna, Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och avstyrker regeringens förslag. Ett nytt insamlingssystem som kommunerna får ansvar för innebär att avgifterna för boende kommer att öka. Enligt Avfall Sverige kan villaägare i glesbygd årligen få en ökad avgift på 500 kronor.

För demokratin vore det bra om det statliga stödet till massmedia ges transparent genom de bidrags- och stödsystem som finns etablerade och som Myndigheten för press, radio och tv ansvarar för. Det är en dålig omväg att ta bort producentansvaret för returpapper.

Pappersproducenter tillverkar inte bara tidningar. Analyser visar att upp till 50 procent av returpappret utgörs av direktreklam, vilket inte gynnar journalistiken.

Vi som bryr oss om miljön, demokratin och värnar människors boendeavgifter föreslår att regeringen lyssnar till Naturvårdsverkets förslag om att behålla producentansvaret och utreda en utökning så att kostnader kan fördelas på fler och på så vis bli lägre för bland andra tidningarna.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.