Debatt
Järnvägar
13 juni 2016 kl 10:43

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Därför ser vi över järnvägsunderhållet

Regeringen har gett Trafikverket ett uppdrag som syftar till att fler tåg ska gå i tid och att staten ska ta det samlade ansvaret för järnvägunderhållet. Uppdraget består av flera delar men kommer bland annat att möjliggöra en jämförelse mellan upphandlat järnvägsunderhåll och underhåll i egen regi.

Det här är en opinionstext

Anna Johansson
infrastrukturminister (S)

Replik. Lars Redtzer hävdar på denna debattplats att järnvägsunderhåll upphandlat i konkurrens tveklöst är den bästa lösningen. Det är svårt att förstå varför Redtzer räds en jämförelse om han är så övertygad om utfallet. 

En av regeringens prioriterade frågor är att fler tåg ska vara i tid. Resenärer och godsköpare ska kunna lita på järnvägen så att tåget blir mer attraktivt. Därför görs stora satsningar på underhållsarbetet under mandatperioden. Men att bara tillföra mer pengar räcker inte. Vi måste också se till att underhållet organiseras på så sätt att vi får största möjliga nytta av de medel som vi anslår.  

Delbetänkandet från utredningen om järnvägens organisation visade tydligt att kunskap om anläggningens tillstånd och behov av åtgärder är grunden för ett välfungerande underhåll. Här har Trafikverket fortfarande ett arbete att göra.

Besiktningsverksamheten är en central del i Trafikverkets uppbyggnad av kunskap om anläggningen och för planering av åtgärder på såväl kort som lång sikt. Genom besiktningsverksamhet i egen regi förstärks Trafikverkets egen kunskap om anläggningens tillstånd, och det blir lättare för myndigheten att planera och prioritera sitt arbete. Därtill kan Trafikverket säkerställa att beställda arbeten utförts på rätt sätt.

Vad gäller besiktningsverksamhet i egen regi har såväl remissinstanser som företrädare för oppositionen utryckt sig positivt kring en sådan utveckling. Det är ett styrkebesked att vi kan nå bred samsyn i dessa frågor.

Trafikverket har också fått i uppdrag att föreslå två geografiskt avgränsade områden för verksamhet med underhåll i egen regi. Detta för att kunna jämföra utförande, effektivitet och kostnad med övriga områden där underhållet är konkurrensutsatt. 

En sista viktig del av uppdraget till Trafikverket rör att myndigheten ska utreda om staten ska äga vissa viktiga maskiner som behövs för att genomföra underhåll. Det minskar både sårbarheten och främjar konkurrensen.  

Den här regeringen har ökat anslagen till underhållet av järnvägen med 1,34 miljarder kronor per år till och med 2018. Det tillsammans med vårt fokus på en bättre organisation för underhållet gör att vi arbetar oss närmre en vardag som innebär fler tåg i tid och en järnväg som går att lita på.

Det tar tid att komma ikapp efter många års försyndelser, men med ett tydligt mål och gemensamma krafter ska vi nå ända fram. Fungerande och hållbara transporter är avgörande för att nå målen om fler i arbete och att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 13 juni 2016 kl 10:43
Uppdaterad: 13 juni 2016 kl 11:14

Skribent

Anna Johansson
infrastrukturminister (S)