Debatt
Bostäder
13 juni 2014 kl 10:53

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Bostadskrisen kräver bred helhetslösning

Krisen på bostadsmarknaden är djup. Många människor – inte minst ungdomar – har svårt att hitta bostad. Bostadsproblemen skadar därför hela Sverige och borde stå högt på den politiska dagordningen, skriver Bokriskommitténs ledamöter.

Det här är en opinionstext

Bostadskrisen går att övervinna. Bokriskommittén har i dagarna lagt fram förslag som tar ett helhetsgrepp på problemen. Förslagen berör både hyresregleringen, skatterna och planprocessen.

Bokriskommittén tillsattes i höstas av Fastighetsägarna Sverige samt Handelskamrarna i Sydsverige, Västsverige och Stockholm. Vår uppgift har varit att undersöka hur – inte om utan hur – bostadsbristen kan minskas och bostadsmarknaden fås att fungera bättre. 

Vägen till en väl fungerande bostadsmarknad går längs två spår: Rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden måste ökas och byggandet av nya bostäder måste ta fart. Det mesta av debatten hittills har handlat om hur byggandet ska ökas. Men det räcker inte.

Boverket hävdar i flera utredningar att de största samhällsekonomismka kostnaderna av den dåligt fungerande bostadsmarknaden härrör från att det existerande bostadsbeståndet utnyttjas ineffektivt. 

Vi föreslår därför att reavinstskatterna på bostadsrätter och villor sänks. Samt att hyresregleringen reformeras. Vi vill att hyressättningen blir friare. Kollektiva förhandlingar ska inte vara tvingande. 

Men att avreglera helt skulle leda till för snabbt stigande hyror. Vi vill därför se en reform i två steg, med en gradvis anpassning av hyrorna – med max fem procent om året i de flesta fall. I de flesta svenska städer skulle en anpassning till marknadsnära hyror då ta högst ett par år. I Stockholms innerstad tar det dock cirka tio år. Men därefter har Sverige en bostadsmarknad med fungerande flyttkedjor – vilket ger fler jobb, högre tillväxt, minskad svarthandel och starkare statsfinanser. Och större möjligheter för den enskilde att finna bostad.

Besittningsrätten ska skyddas och oseriösa hyresvärdar straffas hårdare. Ett tillfälligt bostadsbidrag – finansierat av en tillfällig förmögenhetsskatt på äldre fastigheter – hjälper hushåll med ekonomiska problem.   

För kommunernas del innebär våra förslag en renodling av uppgifterna. Kommunerna behöver få ett tydligare fokus på att se till att försörja sina medborgare med bostäder genom att arbeta främjande.

Kommunernas planmonopol är en anakronism i en tid då flera kommuner samarbetar om större infrastrukturprojekt och har en regional bostadsmarknad snarare än en lokal. Planprocessen är i dag alldeles för lång och krånglig. Vi vill se en enklare och snabbare process, med mindre makt för kommunerna och mer makt för regioner och länsstyrelser. Där kommunerna fokuserar på att ta fram markområden och att skapa enkla och generella planer, som snabbt kan omvandlas till färdigbyggda bostäder.

Låt översiktsplanen styra mer, förenkla detaljplaneringen, använd enkelt planförfarande så långt möjligt. Om vi vill ta ner kostnaderna för produktionen och öppna för internationell konkurrens måste vi minska möjligheten till kommunala särkrav. Bostadsförsörjning bör göras till ett ”allmänt intresse” med samma status som riksintressena. Möjligheterna att överklaga bygg- och planärenden måste minskas och kretsen av dem som har rätt att överklaga behöver inskränkas.

Våra förslag innebär inskränkningar i det kommunala planmonopolet genom att länsstyrelserna får ett större inflytande i processen. Vi anser att även privata byggherrar i större utsträckning ska kunna ta initiativ i planprocessen.

Låsningarna i bostadspolitiken skapar stora samhällsekonomiska problem. De kan lösas genom en klok helhetspolitik, där hyresregleringen, vissa skatter och kommunernas plan- och tillståndsprocesser reformeras samtidigt.

Det förutsätter en bred politisk överenskommelse, som sträcker sig över flera mandatperioder. Svenska politiker har flera gånger tidigare visat att de kan samla sig till viktiga beslut när det verkligen behövs och nu behövs det verkligen.

Fotnot: Ledamöterna i Bokriskommittén representerar sig själva; varken våra uppdragsgivare eller våra arbetsgivare delar nödvändigtvis alla våra analyser och slutsatser.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.