Debatt
Skola
15 juni 2020 kl 13:00

Beklämmande innehåll i rapport om skolor

Den rapport som Friskolornas riksförbund presenterade i förra veckan är ensidig och innehåller felaktigheter, skriver grundskoledirektören i Malmö i en replik.

Det här är en opinionstext

Anders Malmquist
grundskoledirektör i Malmö

REPLIK. Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton beskriver i sin debattartikel den 11 juni vad hon anser är skolans ”verkliga utmaningar”.

Hon avslutar sitt inlägg med att friskolorna gärna vill bidra till ett sådant samtal mellan huvudmän. Men i stället för att skapa förutsättningar för denna viktiga dialog använder hon debattutrymmet till att beskriva vilka dåliga kommunala skolhuvudmän det finns i landet. För säkerhets skull har hon också låtit ta fram en rapport för att bevisa detta påstående.

I Malmö har vi ett bra samarbete med de fristående skolhuvudmännen. Vi ser de fristående skolorna som ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende och gemensamma utmaningar. Vill Ulla Hamilton verkligen ha en bra dialog bör hon verka för att även den nationella debatten har samma utgångspunkter.

Vad som är särskilt beklämmande är innehållet i rapporten hon lyfter fram. Ensidigt utvald statistik blandas med information tagen ur sitt sammanhang. Allt för att ge sig själv tolkningsföreträde i en fråga och visa upp en bild som man tror gynnar det egna. I rapporten finns också direkt felaktiga påståenden som lätt hade kunnat rättas till genom lite mer förarbete. Nej, på vilket sätt denna ”rapport” skulle föra samtalet om skolans utmaningar vidare är svårt att förstå.

Varje elevs bästa skola bör vara utgångspunkt för det samtal Hamilton vill delta i. Alla elever, oavsett förutsättningar eller bakgrund, har rätt till en bra skola som kan möta just deras behov av utbildning. I dag har tyvärr skolor och huvudmän inte samma förutsättningar att lyckas med detta. Därför krävs det förändringar i bland annat skollagstiftningen. Björn Åstrands väl underbyggda utredning om en likvärdig skola visar på detta. Så låt oss därför i det fortsatta samtalet ta vår utgångspunkt i dessa fakta.

I Malmö stad har vi konsekvent arbetat med att utveckla grundskolan de senaste åren. Vi har ett väl utvecklat styr- och ledningssystem och ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete. Detta har gått rapportförfattaren totalt förbi när han skriver om Malmös skolor. Resultaten i Malmös grundskolor har förbättrats och årets nior har det högsta genomsnittliga meritvärdet hittills.

Så välkommen till Malmö, Ulla Hamilton, så fortsätter vi samtalet om hur vi arbetar tillsammans med friskolorna och hur vi möter våra utmaningar med att skapa varje elevs bästa skola.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 15 juni 2020 kl 13:00

Skribent

Anders Malmquist
grundskoledirektör i Malmö