Debatt
Transporter
20 augusti 2019 kl 11:05

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Anpassa regelverket till dagens transportbehov

För att skydda vägnätet behöver mobila lyftkranar och tunga transporter av arbetsmaskiner en dispens som bland annat anger på vilka vägar och under vilka förutsättningar de får färdas. Men regelverket för dispens är inte ändamålsenligt. Det behöver moderniseras och förenklas.

Det här är en opinionstext

Mobila lyftkranar och arbetsmaskiner är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Maskinerna är tunga och för att skydda vägnätet finns ett dispensregelverk för var kranar och transporter får tillstånd att åka. Nu brådskar det att modernisera och förenkla hanteringen för att möta samhällsutvecklingen.

Mobilkranar och arbetsmaskiner är en viktig del av bygg- och industriproduktionen. De krävs vid lyft och montage inom byggindustrin, servicearbeten i industrin, montering av vindkraftverk med mera. Offentlig sektor och räddningstjänsten behöver mobilkranar och andra maskiner för akuta uppdrag vid bränder, elavbrott, urspårade tåg och trafikolyckor. De förväntas att omedelbart ta sig till en arbets- eller olycksplats för att snabbt ställas upp och vara redo att lyfta, lasta eller bidra till räddningsarbetet.

Landets omkring 1000 mobilkranar är kraftfulla och kompakta. De tillverkas enligt europeisk standard, väger mellan 24 och 96 ton med ett axeltryck som överstiger det som normalt tillåts på vägnätet. De mindre kranarna används för snabba lyftarbeten på flera arbetsplatser under samma dag, och beställs med kort varsel. I ökande grad gäller det även tyngre kranar. Större hjullastare och grävmaskiner måste ofta flyttas med lastbilstransporter. Maskinernas storlek och tyngd gör att normala mått- och vikt regler för vägtransporter överskrids. En transportdispens krävs men sena beställningar medför att det blir ont om tid att söka och få, dispensen på de kranar eller maskiner som efterfrågas och är tillgängliga.

För att förflytta mobilkranar och tunga transporter, behövs alltså en dispens som anger vägsträcka, villkor för hastighet, tider och broar samt vägtransportledare. Om förflyttning bara rör en kommun görs dispensansökan där. Trafikverket har ansvar för statliga vägar, och om transporten gäller flera kommuner samordnas ofta även dispensen på de aktuella kommunernas vägnät.

Företagen är specialister på att snabbt välja rätt kran eller maskin för kundens behov. Krantyp avgörs i sent skede till följd av beställningen och för att kranarna ska användas effektivt och skonsamt för miljö och vägnät. Det är även vanligt att lyftarbetet på ett bygge förskjuts eller att en beställning ändras, företaget behöver ofta snabbt kunna få en ny eller ändrad transportdispens.

Dagens system utgår från att transporten prövas på nytt varje gång den söks för en viss sträcka och kran, även om data är tillgängliga och exakt samma färd sker samtidigt med en annan likvärdig kran.

För att möta kundernas och samhällets behov av effektiva och hållbara lyfttjänster, skydda vägar och broar och för ett hållbart maskinutnyttjande, behövs ett snabbt och ändamålsenligt regelverk.

Detta kan uppnås genom att:

  • Trafikverket ges huvudansvaret för dispenshanteringen, och blir samordnare för ansökningar även hos kommunerna (så kallad one stop shop).
  • Trafikverket ges tillräckliga medel för en kraftfull löpande utveckling av sitt IT-stöd.
  • För kranar ges dispens på krantyp i stället för på registreringsnummer. Digitala online kartor visar optimal färdväg som matchas med krantyp, färdvägen är digitalt spårbar.

Trafikverket avlastas därmed från rutinärenden och kan fokusera på komplicerade transporter. Kommuner som saknar utbildade dispenshandläggare, kan spara underhållskostnader på sitt vägnät.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.