Debatt
Praktik
13 maj 2018 kl 05:05

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Alla läkarstudenter behöver praktik i Sverige

Som läkarkandidat är det oerhört viktigt att redan under utbildningen få bekanta sig med sin blivande arbetsplats. Men utlandssvenska studenters första möte med den svenska hälso- och sjukvården sker ofta genom ett semestervikariat som undersköterska efter fem–sex terminer på läkarprogrammet. Det är för sent. Fler studenter bör få chansen till praktik under sin utbildning.

Det här är en opinionstext

Under läsåret 2016/2017 studerade närmare 2 400 svenskar på en utländsk läkarutbildning inom EU/EES, enligt CSN. Det motsvarar omkring 25 procent av alla svenska läkarstudenter. För att skapa en trygg, genomtänkt och patientsäker introduktion till den svenska arbetsmarknaden är det helt avgörande att en så stor andel av Sveriges framtida läkare får möjlighet att under sommarmånaderna praktisera inom svensk hälso- och sjukvård. Sveriges läkarförbund Student uppmanar därför fler landsting, regioner och vårdverksamheter att initiera praktiksamarbeten med svenska utlandsstudenter.

Oavsett om man som läkarkandidat bedriver sina medicinstudier i eller utanför Sverige är det oerhört viktigt att redan under utbildningen få bekanta sig med sin blivande arbetsplats. Läkarstudenter vid svenska lärosäten får tidigt under utbildningen en inblick i den svenska hälso- och sjukvården genom kliniska placeringar under terminerna. Utlandssvenska studenters första möte med den svenska hälso- och sjukvården sker i stället ofta genom ett semestervikariat som undersköterska efter fem–sex terminer på läkarprogrammet. Av allt att döma kommer det fortsatt vara minst en fjärdedel av de nyutexaminerade läkarna som erhåller sin legitimation genom studier utanför Sverige. Som ett led i att introducera dessa utlandsstudenter till den svenska hälso- och sjukvården är det av stor betydelse att de får praktisera på vårdinstitutioner i Sverige.

Majoriteten av de universitet där utlandssvenskar studerar erbjuder i dag möjligheten att praktisera i hemlandet. Denna möjlighet måste utnyttjas bättre. Förslagsvis genom att fler landsting och vårdorganisationer utvecklar samarbeten som uppmuntrar och underlättar för svenska läkarstudenter i länder som Lettland, Polen, Danmark, Ungern och Tjeckien att förlägga sin praktik inom den svenska vården. De praktiksamarbeten som idag förekommer genomförs som regel under sommaren. Fler sådana samarbeten påverkar därför inte antalet praktikplatser för studenter vid svenska universitet.

Precis som på läkarprogrammen i Sverige ställer universiteten inom EU/EES krav på godkänd praktik för att få fortsätta utbildningen. För att säkerställa en god kvalitet på utlandsstudenternas kliniska praktik i Sverige ska den givetvis följa gängse regler. Praktikanterna ska ha rätt till dels tydligt uttalade förväntningar utifrån lärandemålen, dels kvalitativ handledning. Ett föredömligt exempel är Kalmar läns landsting som i ungefär åtta år har haft ett framgångsrikt samarbete med läkarprogrammet i polska Gdansk. Praktiken omfattar fyra (sommar)veckor och är anpassad till de krav som universitet ställer på studenterna. Sveriges läkarförbund Student vill nu se att fler landsting, regioner och vårdverksamheter följer Kalmar läns landstings välfungerande samarbete med utlandsstudenterna i Gdansk. 

Ett praktiksamarbete är till gagn för läkarstudenterna, vårdorganisationerna och patienterna. Utlandsstudenterna utvecklar kompetenser och förhållningssätt som gör dem bättre rustade inför första läkartjänsten, vårdorganisationerna får möta sina framtida medarbetare som bidrar med nya perspektiv jämfört med de svenskutbilade studenterna och patienterna får blivande läkare som är mer förtrogna med det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det är dags att samtliga läkarstudenter ges likvärdiga möjligheter för en god introduktion till den svenska hälso- och sjukvården.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 13 maj 2018 kl 05:05
Uppdaterad: 13 maj 2018 kl 05:00

Skribenter

André Hermansson
ordförande Sveriges läkarförbund Student
Gustaf Kallryd
ordförande, Sveriges läkarförbund Student Utland