Debatt
Hjälpmedel
1 december 2020 kl 11:31

Alarmerande okunskap om psykisk ohälsa

Den nationella avrådan gällande förskrivning av tyngdtäcken slår hårt mot redan utsatta grupper. Att jämföra tyngdtäcken med behovet av läsglasögon visar på alarmerande okunskap om psykisk ohälsa och dess konsekvenser i människors vardag, slutreplikerar företrädare för Funktionsrätt Sverige, Swedish Medtech och Sveriges Arbetsterapeuter.

Det här är en opinionstext

MTP-rådet hävdar att förskrivning av tyngdprodukter är en insats för tillstånd av låg svårighetsgrad, vilket är inkorrekt. De förskrivs till personer med svår insomningsproblematik orsakad av varaktig eller livslång psykisk funktionsnedsättning för att lindra svår psykisk eller motorisk oro – inga lindriga åkommor.

Läs också ursprungsinlägget i detta replikskifte

Rådets åsikt att tyngdtäcken endast ska användas inom ramen för egenvård visar även på bristande kunskap om hur förskrivningsprocessen går till. Arbetsterapeuten gör först en bedömning och kartläggning av en persons hela sömnsituation – ofta under flera veckor – ger råd och stöd och anpassningar av miljön som kan underlätta nedvarvning och dämpa ångest i samband med sänggående.

Om det bedöms nödvändigt och personen uppfyller kriterierna provas ett tyngdtäcke ut. Även detta kan ta flera veckor då det är viktigt att det blir rätt sorts täcke och rätt tyngd. Om tyngdtäcket vid uppföljning inte visar sig ha effekt ska förskrivningen enligt gängse förskrivningsprocess dras tillbaka. Denna insats kan inte ersättas av ett egeninköpt täcke.

Vi vill avslutningsvis poängtera att vi uppmanat rådet att hänsyn ska tas till samhällsekonomiska vinster avseende flera faktorer – godkända skolresultat, minskat behov av hemtjänst eller personlig assistans, inte enbart minskad sjukskrivning. Det är just helhetsperspektivet och det personcentrerade förhållningssättet som saknas i den bedömning som MTP-rådet gjort.

Vi uppmanar regionerna att göra nogsamma konsekvensanalyser innan de följer MTP-rådets rekommendation att sluta subventionera tyngdtäcken. Det är barn med autism, ungdomar med ätstörningar, vuxna med ADHD och äldre personer med demenssjukdom som drabbas. Vi anser att beslutet är oförenligt med en jämlik hälso- och sjukvård och ett brott mot såväl barnkonventionen som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.