Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Organisation

Många stafetter äventyrar sjukvårdens kvalitet

I en ny studie visar Läkarförbundet att det finns ett tydligt samband mellan fast läkarbemanning i primärvården och patienternas upplevelse av vårdens kvalitet och kontinuitet. Landstingens problem med att planera vårdens bemanning och vidta nödvändiga åtgärder drabbar därför patienterna.

Publicerad: 2 juli 2015, 04:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Förlorarna är framför allt de sköra, äldre och vårdtunga patienterna med komplexa vårdbehov.


Ämnen i artikeln:

VårdbemanningLäkare

Olika studier och rapporter har pekat på att de största svagheterna i svensk hälso- och sjukvård är bristen på patientcentrering, kontinuitet och samordning. Dessa brister blir särskilt tydliga i ett internationellt perspektiv.

Varje år genomför sjukvårdsstiftelsen The Commonwealth Fund en undersökning i Sverige och tio ytterligare länder om befolkningens erfarenheter av hälso- och sjukvården, den så kallade International Health Policy Survey (IHP). Resultaten från den senaste undersökningen förstärker bilden av att vården i Sverige är bristfälligt organiserad kring patienten.

Svenska patienter upplever exempelvis i betydligt lägre utsträckning än patienter i andra länder att läkaren eller annan personal tar ansvar för att koordinera patientens kontakter med andra delar av vården. För personer med kronisk sjukdom har Sverige också svaga resultat. Även patienttillfredsställelsen är lägre i Sverige.

Sverige särskiljer sig även i att endast 60 procent av patienterna har en fast läkarkontakt i primärvården. Motsvarande siffra i övriga länder ligger runt 90 procent. De som har en fast läkarkontakt upplever vidare att koordineringen fungerar bättre. Med andra ord är en välfungerande primärvård en nyckelfaktor när det gäller kontinuitet och kvalitet.

I studien Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården har Läkarförbundet fördjupat analysen om patienternas upplevelse av vårdens kvalitet och kontinuitet. Studien omfattar drygt 90 procent av landets cirka 1 200 vårdcentraler. Vi har delat in vårdcentralerna i fem grupper efter stabiliteten i läkarbemanningen.

Närmare hälften av vårdcentralerna var fullt bemannade. Övriga centraler delades in i fyra lika stora grupper där den minst stabila gruppen var bemannad med vikarierar och stafettläkare till 65 procent eller mer. Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan stabiliteten i läkarbemanningen och graden av kontinuitet i läkarkontakterna samt hur nöjda patienterna är med den vård de fått.

För det första är bristen på fasta läkare i primärvården en mycket väsentlig del av förklaringen till kvalitetsproblemen i sjukvården. Vi vet också att läkarbristen i primärvården har förvärrats under senare år. Det framgår bland annat av den explosionsartade ökningen av kostnaderna för inhyrda läkare. Sannolikt är det en stor anledning till varför vi snarare halkar efter än kommer ifatt jämförbara länder.

För det andra, orsaken till vårdens kvalitetsbrister beror inte på personalens arbetssätt, attityder eller kunskaper. Tvärtom har svensk vårdpersonal väl så goda ambitioner och kunskaper jämfört med kollegor som arbetar i jämförbara länder.

Orsaken till Sveriges problem är i stället främst strukturell och bottnar i landstingens fundamentala oförmåga att hantera vårdens kompetensförsörjning. Det här misslyckandet har blivit kroniskt och gäller inte enbart specialistläkare i primärvården, utan även andra specialister som psykiatriker och geriatriker.

Många landstingsföreträdare ropar på utökningar av läkarutbildningarna. Faktum är att fler läkarstudenter aldrig kan råda bot på att arbetsplatser med dåliga arbetsvillkor misslyckas med att rekrytera fast personal.

Förlorarna är framför allt de sköra, äldre och vårdtunga patienterna med komplexa vårdbehov. Därför är det oacceptabelt att så många vårdcentraler är beroende av inhyrd personal och vikarier. Problemet är inte att någon arbetar tillfälligt hos en vårdgivare när behov finns utan att hela verksamheter helt eller delvis drivs av inhyrd personal med därtill bristande kontinuitet kring patienten.

För det tredje pekar vår studie på att det är dags att avideologisera debatten om driftsformer i vården. I stället borde diskussionerna bygga på undersökningar om vad som fungerar. Det som leder till goda medicinska resultat, gör att patienterna upplever kvalitet i vården och att personalen trivs.

I studien framgår också att svenska patienter är mer nöjda med privata vårdcentraler än offentligt drivna. Skillnaden är inte stor, men den existerar. Skillnaderna borde analyseras närmare för en fortsatt utveckling av vårdvalsmodellerna i primärvården.

Det är en betydligt bättre väg än att lägga ner kraft och energi på att stoppa ”vinstjakten” och svartmåla egenföretagare.

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund

Ove Andersson, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, andre vice ordförande Läkarförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VårdbemanningLäkare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev