onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Kommunerna brister i kompetensutvecklingen

Hälso- och sjukvårdens intensiva kunskapsutveckling kommer bara patienterna till del om kunskapen sprids och används. För att sköra, multisjuka äldre personer med allvarliga kroniska sjukdomar ska kunna få rätt hälso- och sjukvård krävs därför att kommunerna stödjer all personal i att upprätthålla sin kompetens – också fysioterapeuterna. Här brister kommunerna, skriver professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna.

Publicerad: 24 oktober 2016, 10:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommunalt anställda fysioterapeuter får sämre kompetensutveckling än sina kolleger i primär och slutenvård. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KommunerKompetensbristKompetensutvecklingÄldresjukvårdÄldrevård

Vår rapport ”Fysioterapeuters förutsättningar för livslångt lärande samt tillgång till kunskaps- och beslutsstöd” bygger på en enkät som förbundets medlemmar fått svara på. Undersökningen genomfördes för att ge ett underlag till den av regeringen tillsatta statliga Kunskapsstödsutredningen och resultatet är tankeväckande.

Rapporten visar att det är kommunalt anställda fysioterapeuter som, i jämförelse med sina kollegor inom primär- och slutenvård, har sämst möjlighet att upprätthålla sin kompetens. De saknar i stor utsträckning möjlighet till fortbildning, kollegialt utbyte och de har inte tillgång till databaser där de kan ta del av forskning. I jämförelse med landsting och universitet finns inte samma tradition av kunskapsutveckling i den kommunala verksamheten. Förutom de konkreta resultat som denna kunskapsutveckling ger, med säkrare och effektivare behandlingsmetoder, medför den integrerade FoU-verksamheten i landstingen att en kunskapstradition bildats. Detta saknas helt i den kommunala verksamheten.

Enligt Patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta förutsätter att den enskilde yrkesutövaren håller sig ajour med den intensiva kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Men rimliga möjligheter att uppfylla dessa krav måste också finnas – något som saknas för kommunalt anställda fysioterapeuter.

Ytterligare ett problem är den bristande styrningen och uppföljningen inom kommunal hälso- och sjukvård. Inom den slutna hälso- och sjukvården finns kvalitetsregister som följer upp vilka insatser patienterna får. Resultaten från kvalitetsregistren ger sedan stöd för vårdenheters förbättringsarbete och är en otroligt viktig faktor i arbetet för en patientsäker och jämlik hälso- och sjukvård. Detta försvåras idag av att patientdatalagen inte tillåter att uppgifter samlas in om patienter över vårdgränser. Detta gör det omöjligt att veta vilken kvalitet som den kommunala hälso- och sjukvården håller.

I en tid då utvecklingen alltmer går mot att sjukvård i kommunal regi ökar är det oroväckande att förutsättningarna för kunskapsutveckling, för bland annat fysioterapeuter, inom kommunerna är så svaga som framkommer i rapporten. Detta drabbar framförallt patienter som får sjukvård i hemmet och som ofta är patienter med stora och komplicerade behov. Sköra, multisjuka äldre, personer med allvarliga kroniska sjukdomar och även personer i livets slutskede. Att multisjuka personer idag vårdas i en organisation som inte uppfyller rimliga krav på kompetensuppbyggnad, kunskapsutveckling samt styrning och uppföljning är ett stort problem. När sjukvård lyfts från slutenvård till kommunal vård utan att kvaliteten säkerställs riskerar det att få förödande konsekvenser för patienterna.

Vi ser redan idag att det är ett allvarligt problem att personalen inte har möjlighet till kompetensutveckling och tillgång till rätt kunskaps- och beslutsstöd. Detta drabbar främst de enskilda patienterna som inte får den vård de har rätt till. Det är hög tid att kommunerna tar sitt ansvar som arbetsgivare och ger sina anställda fysioterapeuter möjlighet och utrymme till kompetensförsörjning och förutsättningarna för den lärandekultur som saknas idag, för att de ska ha rimliga förutsättningar för att kunna erbjuda den bästa vården och rehabiliteringen.

Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna

Birgit Rösblad, docent och Fou-chef, Fysioterapeuterna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev