torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Stockholms stad satsar på elevhälsa - även för Komvux

Vi måste ha elever som mår bra, och det gäller även de vuxenstuderande. Därför erbjuder vi i Stockholms Stad våra elever på Komvux såväl elevhälsa som olika stödinsatser.

Publicerad: 25 januari 2018, 17:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stockholms stad satsar, enligt debattören, på elevhälsa även för sina vuxna elever.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

ElevhälsaKomvuxVuxenutbildningStockholm

REPLIK I sitt debattinlägg Sämre studieresultat utan elevhälsa på Komvux  skriver Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR om den bristande elevhälsan för studerande inom vuxenutbildningen.

I Stockholm stad ska alla ska ha de bästa förutsättningarna att klara sina studier inom vuxenutbildningen. Målet är en bra studietid för den som studerar och att vi, genom våra utbildningar, möter både individens och arbetsmarknadens behov. Det betyder att vi måste ha elever som mår bra och som erbjuds de resurser de behöver för att klara sina studiemål.

Vuxenutbildning Stockholm ansvarar för både den vuxenutbildning som tillhandahålls i egen regi och den som tillhandahålls genom externa anordnare. Varje år deltar 46 000 personer i stadens utbildningar inom komvux, sfi, yrkeshögskolan och särvux.

Vår elevhälsa är samlad i en egen enhet som ansvarar för och följer upp att alla stadens skolor ger det stöd våra studerande har rätt att få enligt skollag och läroplan. Det vi kallar Studieteamet har i uppdrag att ge extra stöd och anpassningar i studierna genom sina tvärprofessionella kompetenser. Arbetsgruppen består av leg arbetsterapeut, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare kurator och legitimerad psykolog. Studieteamet har också en konsultativ roll gentemot skolorna och stöttar dem i deras arbete med elevhälsa och specialpedagogik.

Studieteamet arbetar konsultativt mot skolorna i Stockholms stad. En skola som gett en elev stöd och extra anpassning och vid uppföljningen ser att det inte var tillräckliga insatser kontaktar Studieteamet för till exempel fördjupad kartläggning eller handledning. Rektor skickar en förfrågan om konsultativt uppdrag till Studieteamet på individ, grupp eller organisations nivå.

Utifrån den enskildes behov och teamets bedömning kan de erbjuda studievägledning, kartläggning av behov av stöd i studierna, strategier för lärande och lån av hjälpmedel samt samtalsstöd. De insatser som görs är behovsanpassade, oavsett om eleven har en diagnos eller inte.

En elev som är inskriven på en skola ska erbjudas stödinsatser inom ramen för den ordinarie undervisningen på sin befintliga skola. Det säkerställer vi bland annat genom att i upphandlingen av externa anordnare ställa kravet om att det ska finnas en specialpedagog knuten till varje skola. Rektorn har ett särskilt ansvar för att lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar och att utbildningen utformas så att elever som är i behov av stöd får det.

Grundprincipen är att elever i behov av extra anpassningar ska kunna studera på samma villkor som andra elever. För att främja alla individers kunskapsutveckling ska lärmiljön på varje enhet vara tillgänglig, såväl den fysiska som den pedagogiska. Alla skolor ska ha beredskap att göra extra anpassningar för de elever som behöver det. Våra skolor ska till exempel se till att inlästa och digitala läromedel blir synliggjorda i samma omfattning som traditionella läromedel.

På detta sätt arbetar vi i Stockholms stad med elevhälsa för våra studerande och vi ser att det leder till att fler klarar sina studier.

Bengt Jönsson, Chef Vuxenutbildning Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev