onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Scouterna redo bidra till lägre ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten är hög bland unga och bland nyanlända utrikes födda. Att stora grupper ställs utanför arbetsmarknaden försvårar förutsättningarna att etableras i samhället. Att regeringen då helt utelämnar föreningslivets möjligheter att utveckla reell kompetens som leder till jobb i sina åtgärder är problematiskt, skriver Scouterna.

Publicerad: 10 september 2015, 06:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi uppmanar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att se denna arena för utveckling.


Ämnen i artikeln:

UngdomsarbetslöshetArbetslöshet

Ylva Johansson (S) har som arbetsmarknadsminister betonat vikten av att kunna validera utbildning och yrkeserfarenhet för att bättre ta tillvara på den kompetens många nyanlända har. Samtidigt har Europeiska unionens råd antagit en rekommendation om att medlemsstaterna senast ”2018 ska inrätta arrangemang för validering av icke-formellt och informellt lärande”. Men de insatser som Sverige vidtagit hittills är bristfälliga och alltför snäva.

Arbetsförmedlingen har exempelvis under flera år fått i uppdrag av regeringen att genomföra valideringsinsatser i syfte att synliggöra arbetssökandes kompetenser. Tyvärr har det ofta stannat vid yrkesvalidering utifrån branschmodeller. Myndigheten har fått kritik för att insatserna inte innefattar validering av kompetenser från informellt och icke-formellt lärande.

I rekommendationen från Europeiska unionens råd uttrycks särskilt att ungdomsorganisationer, ungdomsledare och organisationer i det civila samhället är väsentliga och viktiga aktörer när det gäller att möjliggöra icke-formellt och informellt lärande. Här menar man även att det civila samhället behöver få en aktiv roll i utvecklingen av hur kunskap och kompetens bedöms.

Detta blir också särskilt viktigt för att ge en rättvisande chans för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Ofta ses det formella skolsystemet som den främsta arenan där unga tillgodogör sig kunskapsinhämtning, men när utbildningsväsendet inte hinner med i den snabba samhällsutvecklingen blir det viktigt att se de kunskaper och kompetenser som inhämtas från annat håll. Även om unga inte har samma arbetslivserfarenhet som äldre kan de under många år ha varit ideellt engagerade i en ungdomsorganisation eller förening.

I flera andra Europeiska länder har Scouterna redan bidragit i arbetet med att översätta meriter från ideellt engagemang till ett språk gångbart i näringslivet, exempelvis i Storbritannien samt Portugal. I Finland har man valt en något annorlunda väg, men även där har Scouterna varit drivande i arbetet. En fördjupande studie, Validering i de nordiska länderna – Policy och Praktik, publicerades redan 2008 av Nordiskt nätverk för vuxnas lärare. Projektledare för rapporten är idag en av ledamöterna i skolstyrelsen för Scouternas folkhögskola, vilket ytterligare visar den kompetens Scouterna samlar.

Under våren 2015 publicerade Ungdomsbarometern, på uppdrag av Scouterna, en studie om ungas syn på och erfarenheter av ledarskap. I studien synliggörs betydelsen av de erfarenheter unga får genom sitt föreningsengagemang.  Exempelvis svarar scouter i väsentligt högre grad (50 procent jämfört med 32 procent av unga generellt) att de är öppna för att starta eget företag, och varannan scout svarar att de kan tänka sig att bli chefer för större organisationer eller företag. Detta är samtidigt som Ledarna - Sveriges chefsorganisation varnar för att få unga idag kan tänka sig chefsuppdrag i framtiden.

Studien från Ungdomsbarometern visar också att så många som 97 procent av unga scouter har ledarerfarenhet, och tidigare studier visar att mer än var femte chef i Sverige har en bakgrund som ideellt aktiv i scoutrörelsen.

Det regeringsuppdrag som Myndigheten för yrkeshögskolan fått, att ta fram kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens, inkluderar idag inte validering av icke-formellt eller informellt lärande. Här ser vi stora vinster om regeringen och Ylva Johansson skulle bredda synen på vad unga och nyanlända utrikes födda har för kompetens och kunskap.

Ett konkret exempel är de 1 900 svenska scouter som nyligen återvände efter fyra veckor i Japan, från världens största scoutläger med 32 000 deltagare från 140 länder. Dessa unga scouter har tillgodogjort sig samtliga nyckelkompetenser som Valideringsdelegationen presenterade i sin rapport 2007.

Vi uppmanar därför Ylva Johansson att se denna arena för utveckling, och att ge uppdraget till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att i samverkan med Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan, verkställa det Europeiska rådets rekommendation. Med fler verktyg och bättre ramverk för matchning på arbetsmarknaden kan vi tillsammans ge fler chansen att växa genom civilsamhället till en anställning. Självklart står vi redo för att hjälpa regeringen i detta arbete.

Fotnot: European Qualification Framework, EQF, är en gemensam europeisk referensram som knyter samman olika länders nationella kvalifikationssystem, NQF, genom att fungera som ett översättningsverktyg som ska göra kvalifikationer från olika länder och system i Europa lättare att förstå.
I Skottland har man inkluderat allt lärande i sitt ramverk, vilket innebär att även det icke-formella och informella lärandet ingår i det Skotska NQF.
Det Europeiska rådet utfärdade den 20 december 2012 en rekommendation, 2012/C398/01, till medlemsländerna att senast 2018 inrätta arrangemang för validering av icke-formellt och informellt lärande. Sverige har ännu inte uppfyllt alla delar i rekommendationen från Europeiska rådet.

Katarina Hedberg, Generalsekreterare Scouterna

Inger Ekvall, ordförande Scouterna

Gustaf Haag, ordförande Scouterna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev