Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Rätt av åklagaren att lämna efter hoten”

Efter hot valde åklagaren att lämna under utredningen av en misstänkt våldtäkt på Gotland. Ett sådant beslut är svårt att fatta, men korrekt och nödvändigt, även om det innebär att den som hotat, tillfälligt, vinner. Hot och trakasserier mot åklagare och domare är ganska vanligt men innebär risker för såväl de utsatta som den rättsliga processen.

Publicerad: 21 oktober 2016, 10:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den tidigare inställningen att lite hot får man tåla är, enligt debattören, på väg att försvinna inom rättsväsendet. \


Ämnen i artikeln:

RättsväsendetHot

En rullstolsburen kvinna på Gotland anmälde i början av oktober i år att hon utsatts för en våldtäkt av flera män. Under den förundersökning som påbörjades och alltjämt pågår utsattes förundersökningsledaren – en erfaren åklagare – för hot och trakasserier. Det har fått till följd att han valt att lämna över uppdraget som förundersökningsledare till en annan åklagare, vilket bland annat helagotland.se rapporterat om.

Fallet sätter på nytt fokus på hot, trakasserier och andra former av otillbörlig påverkan som beslutsfattare inom rättsväsendet utsätts för i sitt arbete.

Hot och trakasserier mot både åklagare och domare förekommer ganska ofta i Sverige. En nyligen publicerad rapport från Brå visar att ca 55 procent av åklagarna och knappt 45 procent av domarna utsatts för någon form av trakasserier under en artonmånadersperiod fram till sommaren 2015. Motsvarande siffror för hot i någon form var ca 13 procent av åklagarna och 10 procent av domarna. Det som i rapporten från Brå betecknas som trakasserier utgörs till största delen av obehagliga telefonsamtal men också av okvädningsord och till exempel skuldbeläggande genom hot om självmord. Med hot avses i rapporten sådana handlingar som är straffbara som hot mot tjänsteman.

Det är visserligen sällsynt att hot och trakasserier är så allvarliga att åklagare eller domare känner sig tvingade att lämna mål eller ärenden till någon annan. Ett sådant beslut är inte lätt att fatta för den som drabbats. I någon mening innebär det ju att de som hotat och trakasserat har ”vunnit”. Samtidigt är det viktigt att både arbetsgivare, kollegor och allmänhet visar respekt och förståelse för beslutet att inte fortsätta handläggningen.

Inom rättsväsendet har det tidigare varit vanligt med en arbetsplatskultur som innebär att man ”ska tåla” ganska allvarliga kränkningar och hot, det har så att säga ”ingått i tjänsten”. Den inställningen är dessbättre på väg att försvinna. Under senare år har vi som arbetar inom rättsväsendet blivit mer medvetna om de problem som det medför om man ignorerar denna form av otillbörlig påverkan.

Först och främst är det viktigt att de som utsätts för trakasserier och hot får det skydd och det stöd de behöver för att känna trygghet i sitt arbete. Stora resurser har redan satsats på att skapa en säkrare arbetsmiljö och ökad trygghet på våra arbetsplatser. En stor majoritet av domarna och åklagarna känner sig redan mycket eller ganska trygga på sina arbetsplatser. Brå-rapporten visar också att de flesta av de utsatta åklagarna och domarna får det skydd och stöd de behöver i anslutning till den händelse de blivit utsatta för.

När det gäller uppföljningen efter händelsen står det sämre till. När väl hotet eller trakasserierna upphört är det lätt att händelsen glöms bort på arbetsplatsen, trots att den kommer att påverka den utsatta personen under lång tid. Där har vi som är chefer inom rättsväsendet ett ansvar för att ge stöd genom att följa upp vad som hänt på lite längre sikt och se till att medarbetaren får den hjälp som kan behövas längre fram. Det är något vi ofta är dåliga på. Inom domstolsväsendet har ett arbete redan inletts för att råda bot på detta.

Det finns dessutom ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när det gäller allvarliga hot och trakasserier riktade mot domare och åklagare. I vårt arbete krävs det att vi är och framstår som opartiska. Den som utsatts för hot som kan antas komma från en misstänkts familj eller kompisar eller som syftar till att förhindra att en domare dömer på ett visst sätt, kan ha svårt att bibehålla sin opartiskhet eller i varje fall misstänkas få sin opartiskhet påverkad av det inträffade. Att fortsätta handlägga ärendet i en sådan situation är därför enligt min mening ofta olämpligt, även om det innebär att rättsstaten tillfälligt ”förlorar” mot den som hotat eller trakasserat.

Thed Adelswärd, chefsrådman, Lunds tingsrätt

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RättsväsendetHot

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev