Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Bris: Här är vårt valmanifest, för barnen

Varje barn har rätt till en bra start i livet. Med en ökande polarisering och en ökande psykisk ohälsa bland barn och unga behöver valet 2018 bli valet för en bättre barndom! Det skriver Bris generalsekreterare.

Publicerad: 22 maj 2018, 03:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Samhället ska ge barn så goda förutsättningar att växa och utvecklas, enligt Bris.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Barnskydd

Samhället ska ge barn goda förutsättningar att utvecklas och lära, stötta upp och skydda barn som far illa eller riskerar att fara illa, och motverka klyftor och segregation mellan barn. Idag släpper vi Bris valmanifest, ett verktyg för alla som vill bidra till beslut som leder till ett bättre samhälle för barn.

Manifestet innehåller förslag utifrån följande åtta valkrav för en bättre barndom:

1/ Säkerställ arbetet för barnkonventionens fulla genomslag i Sverige. Bris får dagliga exempel på att barns rättigheter behöver stärkas i Sverige. Sverige behöver fortsätta arbeta för att effektivisera och barnrättssäkra varje lag, process och situation eller miljö där barnet befinner sig. Det måste bli mer rättssäkert att vara barn i Sverige.

2/ Riktade insatser för jämlika uppväxtvillkor bland barn. Polariseringen i Sverige har ökat. Det tar sig uttryck i skolsegregation, i barns bostadsmiljö, i ökade ekonomiska klyftor mellan de mest utsatta och genomsnittet. För att motverka detta och ge alla barn möjlighet till en god start i livet behövs riktade insatser för att bryta segregation och klyftor mellan barn.

3/ Alla barn ska få en god omsorg – samhället måste förstärka tidiga insatser för barn i särskilt utsatta situationer. Att barn får en god omsorg är avgörande för att de ska må bra. Det är samhällets ansvar att stötta vårdnadshavare, och att agera för barnets bästa när föräldraförmågan brister. Bris vill se ett lättillgängligt föräldrastöd, och ett välfungerande stöd till familjer som behöver det. Att reformera den sociala barn- och ungdomsvården bör prioriteras, med särskilt fokus på kunskap och resurser för att främja barns rätt till information och delaktighet.

4/ Säkerställ varje barns rätt till socialt stöd och skydd från våld. Barns vittnesmål till Bris om våld beskriver allt ifrån luggningar, nypningar, hån och trakasserier, till sexuella övergrepp och tortyrliknande bestraffningar. Bris vill se ett stärkt förebyggande arbete mot alla former av våld, och sexuellt våld i synnerhet, riktat både mot barn och vuxna. Verksamheter med uppdrag att upptäcka våld, och skydda och stödja barn, ska ha tillräckliga resurser för sitt uppdrag.

5/ Tillgodose varje barns rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. För att kunna bygga ett bättre samhälle för barn måste barn göras delaktiga, både i övergripande frågor som rör barns vardag, och i utformandet av stöd till barn i utsatta situationer. För att det ska vara möjligt måste alla barn känna till sin rätt till hjälp och stöd, hur de kan få den och de måste själva få formulera sitt hjälpbehov och påverka hur hjälpen ska utformas. En annan avgörande faktor är att yrkesverksamma exempelvis inom socialtjänst och hälso- och sjukvård har tid och resurser att prata med enskilda barn.

6/ Ge högsta prioritet till arbetet med att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan i Sverige. Forskning och barns samtal till Bris visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat sedan 1980-talet och fram till idag. Barns livsvillkor behöver förändras för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn.

7/ En skola som bättre främjar psykisk hälsa, stöttar och ger barn en bra grund för livet. Bris ser att skolan idag brister i likvärdighet och har även tydliga brister när det gäller att leva upp till sitt uppdrag. Skolgången leder till en icke-befogad stress och press på barn och unga. Det finns ett nära samband mellan skolresultat och barns mående. Bris vill se ett betygssystem som minskar press och främjar lärande, insatser för studiero i skolan, en skola som tidigt fångar upp elever som mår dåligt – samt insatser för att motverka utanförskap bland de som inte klarar skolan.

8/ En reformerad och sammanhållen hälso- och sjukvårdskedja för barn med psykisk ohälsa. Under 2017 växte BUP-köerna. Barn berättar för Bris om att inte få vård och om att slussas runt i systemet. Bris vill se en enhetlig sammanhållen vårdkedja för alla grader av psykisk ohälsa bland barn och unga, snabb vård till de som mår dåligt här och nu, utvärdering och kartläggning av goda exempel, och ett extra samlat stöd till barn med allvarlig psykisk ohälsa.

Sverige ska vara ett land där barn är trygga, mår bra, får utvecklas och ha en framtidstro. Bris kräver ett val för en bättre barndom.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Barnskydd

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News