Kommunarkivarie

Arbetsgivare: Värnamo kommun
Sista ansökan: 2014-05-05
Placeringsort: Värnamo
Kontaktperson: Ivan Madunic Tel: 0705-320816
Kontaktperson: Cecilia Björkegren Tel: 0705-382585
Publicerad: 23 april

Värnamo kommun i sydvästra Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, goda kommunikationer och en utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med ca 33 000 invånare.

Värnamo kommun som arbetsgivare värnar om en god arbetsmiljö präglad av öppenhet, omtanke och vänligt bemötande.

Om tjänsten
Kommunarkivarien samordnar och har funktionsansvaret för det centrala kommunarkivet. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för koncernen Värnamo kommun, vilket innebär samtliga kommunala förvaltningar och bolagen Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB samt VKAB(Gummifabriken).

Kommunarkivarien arbetar övergripande och strategiskt och placeringen är på kommunledningskontoret. Kommunarkivarien utövar också tillsyn över dokumenthanteringen och arkivvården hos kommunens nämnder och bolag inkluderande kommunens högskoleverksamhet Campus.

Kommunarkivarien utgör ett stöd i utvecklingen av befintlig och framtida dokument- och arkivhantering och genomför utbildning och handledning av personal. Detta innefattar bland annat samordning och medverkande i arbetet med processkartläggningar och vid upprättande av dokumenthanteringsplaner. Värnamo står inför ett antal projekt kring utveckling inom e-förvaltning där kommunarkivariens roll är en av grundstenarna.

Arbetet innebär även samarbete med grannkommuner och andra aktörer, vilket innebär resor i tjänsten. Körkort är önskvärt.

Om dig
Du har gedigen erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning och goda kunskap om de specifika förutsättningar och lagkrav som verksamheten omfattas av. Du har en akademisk examen som innehåller minst 40 hp arkivkunskap och informationsvetenskap, eller erfarenhet som bedöms som motsvarande.  Du har också erfarenhet av verksamhetsbaserad arkivredovisning Du måste ha god samarbetsförmåga samt förmåga att ta egna initiativ, ta stort eget ansvar och ha hög servicekänsla.

Du är självständig och en duktig kommunikatör i tal och skrift. Du är vidare utåtriktad, drivande och har en pedagogisk förmåga. Du har förmåga till helhetssyn och har ett strukturerat arbetssätt.

Du har mycket goda IT-kunskaper och kunskaper om digital långtidslagring. Kunskaper och erfarenhet om dokument- och ärendehanteringssystem samt studier i systemvetenskap är också meriterande.

För ytterligare information kontakta Ivan Madunic, INTEND AB, 0705-320816 alt Cecilia Björkegren, INTEND, 0705-382585. Sök tjänsten via www.intendab.com senast den 5 maj 2014.

Dela

Samordnare

till avdelningsledningen
Arbetsgivare: IVO - Inspektionen för vård och omsorg
Sista ansökan: 2014-04-27
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Patric Winther Tel: 010-788 56 84
Kontaktperson: Pernilla Spens Tel: 010-788 51 87
Publicerad: 23 april

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu till avdelningen för verksamhets- stöd och styrning en samordnare. Avdelningen består av sex enheter med inriktning inom områdena ekonomi, HR, IT, verksamhetsutveckling, kommunikation och juridik som har ett utvecklingsuppdrag i att stödja och styra myndigheten inom sina respektive områden. Avdelningen består av hög kompetens och har en beställarroll i förhållande till såväl ekonomi- och löneadministrativa tjänster som IT-tjänster.

Arbetsuppgifter
Som samordnare/utredare kommer du i huvudsak dela din tid mellan att vara navet i det avdelningsgemensamma arbetet och stabsperson till avdelningschefen.

I din roll arbetar du för avdelningens ledningsgrupp och stödjer denna och dess deltagare i arbetet att utifrån myndighetsgemensamma strukturer samordna, utveckla och förvalta avdelningens gemensamma verksamhetsplanering, strategier och mål - samt i arbetet med att följa upp och sammanställa resultat. Du arbetar också med att stödja avdelningschefen i dennes uppdrag. Det kan innebära en bred variation av uppgifter och komplexitet, exempelvis att analysera rapporter, bereda underlag och på egen hand ta ansvar för och lösa operativa frågor som uppkommer.

Andra uppgifter kan vara att genomföra riskanalyser, samordna arbetet med avdelningens arbetsmiljöplan mm. Du bistår också avdelningsledningen i arbetet med att förbereda, leda och genomföra andra gemensamma aktiviteter inom avdelningen samt dokumentera dess resultat. Du kommer även att arbeta med den interna kommunikationen vid avdelningen samt fungera som avdelningens samordnare för myndighetens ledningssystem och tillhöra det myndighetsövergripande nätverk av ledningssystemssamordnare som inrättats.

I uppdraget ingår även att delta i arbetet med att samordna avdelningen och dess enheters arbete gentemot andra avdelningar och funktioner vid myndigheten.

Kvalifikationer
För denna anställning krävs att du har  en akademisk examen

2-4 års relevant arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete inom stödfunktion eller motsvarande

Som person är du positiv, relationsorienterad, resultatinriktad och har hög integritet. Det är viktigt att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Meriterande
utbildning och/eller erfarenhet inom ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, HR eller kommunikation erfarenhet från arbete i offentlig sektor

Vi erbjuder
Eftersom tjänsten är ny finns goda möjligheter att påverka dess inriktning över tid. Du kommer att ha möjligheter att utifrån önskemål, bakgrund och förkunskaper delta i någon eller några av enheternas arbete. Du får vara en del i ett spännande utvecklingsskede där vi är i full färd med att utveckla en ny organisation som har som mål att bedriva en modern och kraftfull tillsyn för en trygg och rättssäker vård och omsorg i Sverige. Du arbetar på en avdelning med särskild kompetens inom flera nyckelområden, vilket ger stor möjlighet till kompetensutveckling - direkt i det dagliga arbetet.

Mer information om vår verksamhet hittar du på www.ivo.se

Anställningen är tillsvidare, heltid, med placering i Stockholm. Vi tillämpar provanställning om sex månader

För frågor vänligen kontakta avdelningschef, Patric Winther 010-788 56 84  eller HR-specialist Pernilla Spens 010-788 51 87.

Fackliga kontaktpersoner är Ulf Prahl, SACO, 010-788 52 57, Britta Unneby, Vårdförbundet, 010-788 53 70 och Maria Carneland, ST, 010-788 54 06.

Märk din ansökan med dnr. 261-10955/2014. Sista ansökningsdag är den 27 april 2014.

Bifoga personligt brev och CV.

Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och annonsvägar.

Om IVO
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildades den 1 juni 2013. Vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. IVO har omkring 600 medarbetare och verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm.

Dela

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Arbetsgivare: Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten
Sista ansökan: 2014-05-04
Placeringsort: Linköping
Kontaktperson: Anna-Karin Gyllsdorff Tel: 010-56 38 965
Kontaktperson: Eva Årestad Radner Tel: 08-405 10 91
Publicerad: 22 april

Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter och rikspolisstyrelsen blir en enrådighetsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Myndigheten består av drygt 28 500 medarbetare. Från den 1 januari 2015 organiseras den nya Polismyndigheten i sju regioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Nationellt forensiskt centrum (NFC) blir en nationell avdelning inom Polismyndigheten.

Den verksamhet som idag utförs vid Statens kriminaltekniska laboratorium övergår till den nya avdelningen inom Polismyndigheten.

NFC:s uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. Avdelningen kommer att ha ett processansvar för den kriminaltekniska verksamheten inom Polismyndigheten. Vidare kommer NFC bl.a. att ansvara för forskning och utveckling inom det forensiska området samt vara kontaktpunkt för nationella myndigheter och internationella kontakter inom området.

Avdelningen har också ett funktionsansvar för laboratorieverksamheten som bedrivs i Stockholm, Göteborg och Malmö. I ditt uppdrag som chef ingår att medverka i utformningen av avdelningen.

Chefen för Nationellt forensiskt centrum är placerad i Linköping, ingår i Polismyndighetens ledningsgrupp samt rapporterar direkt till rikspolischefen.

Som chef för Nationellt forensiskt centrum:

ska du
- under rikspolischefen och tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att Polismyndighetens uppdrag genomförs samt driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
- ansvara för avdelningens resultat
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du
- verksamhetsansvarig – tillsammans och genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du
- flera års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
- flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
- erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings- och utvecklingsarbete
- ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå

besitter du
- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Anställning

Tillsvidare anställning med ett förordnande för befattningen i fyra år med möjlighet till förlängning.

Placering i Linköping.

Säkerhetsklassning

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Mer information
Information om rekryteringsprocessen lämnas av Anna-Karin Gyllsdorff på RPS chefskansli, 010-56 38 965. Mer information om uppdraget lämnas av Eva Årestad Radner, Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten, 08-405 10 91.                        

Fackliga företrädare för Polisförbundet Göran Malmborg, 070- 355 88 58, för Saco-S Anna Westling, 070-665 29 46, för ST Christina Staffansdotter, 076-766 58 20 och för SEKO, Karna Tillheden 073-249 04 22.

Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 4 maj 2014 till ju.polissamordningen@regeringskansliet.se eller till adress:

Regeringskansliet, Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten, 103 33 Stockholm.

Märk ansökan med: Ju 2012:16/2013/26, Nationellt forensiskt centrum

Dela

Renhållningsansvarig

Arbetsgivare: Laholms kommun
Sista ansökan: 2014-05-04
Placeringsort: Laholm
Kontaktperson: Katarina Paulsson Tel: 0430-154 26
Publicerad: 22 april

I Laholm förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. Här finns milslånga sandstränder, alpina skidanläggningar, golfbanor, ett inland med skogar, sjöar och åar samt ett av Sveriges bästa laxfiske och en charmig stadskärna. 

Laholms kommun arbetar för att vara en utvecklande professionell service- och myndighetsorganisation. Ledorden i arbetet är glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.

Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Vi söker nu en ny medarbetare till tjänsten som renhållningsansvarig vid Teknik- och servicekontoret.

Du får en unik möjlighet att ansvara för vårt arbete att utveckla avfallsarbetet inom kommunen. Spännvidden betraktar du som en utmaning - att ansvara för allt från upphandlingar till strategiskt viktiga frågor som påverkar Laholms framtida utformning.

Arbetsuppgifter
- Ansvar för avfallsverksamheten och förekommande samarbeten med andra berörda verksamheter och entreprenörer.
- Ekonomiskt ansvar för verksamheten och att hantera ärenden samt kontakter med avfallskunder och avfallsorgan.
- Ansvar för styrdokument som taxa, avfallsplan, föreskrifter m.m.
- Ansvar för upphandlingar inom avfallsområdet
- Att utveckla och genomföra aktuella åtaganden i avfallsplan och renhållningsordning samt att vidareutveckla insamlingsmetoder.
- Att representera kommunen i samarbetsorgan inom ämnesområdet.
- Initiera och beställa projekt.

Kvalifikationer och personliga egenskaper
- Du har en passande utbildning för uppdraget, såsom avfallsingenjör eller miljöutbildad med avfallsinriktning.
- Du har tidigare erfarenhet eller kunnande av avfallsfrågor i offentlig eller privat sektor
- Det är viktigt att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt att du är kunnig inom relevant      lagstiftning.
- Du är van att arbeta med avtal, förhandlingar och upphandlingar.
- Du ska ha lätt för att samarbeta, kunna strukturera och analysera samt arbeta målinriktat.
- Du är lyhörd, öppen och har lätt att kommunicera med olika typer av människor.
- Du har också minst B-körkort.

Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.

Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid 

Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.

Lön
Ange löneanspråk i ansökan.
Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar
Katarina Paulsson, Administrativ chef, tfn 0430-154 26, 070-20 35 439

Fackliga upplysningar
Gerd Danielsson, SACO 0430-152 09
Per Jonsson, Vision 0430-154 18

Ansökan
2014-05-04

Information till annonssäljare
Laholms kommun önskar för närvarande ingen ytterligare annonsering av denna tjänst.

Dela

Förbundschef

Samordningsförbundet Södra Roslagen
Arbetsgivare: Österåkers kommun
Sista ansökan: 2014-04-30
Placeringsort: Åkersberga
Kontaktperson: Anne Simmasgård Tel: 08-540 812 42
Kontaktperson: Jesper Eliasson Tel: 010-486 24 93
Publicerad: 9 april

Skärgårdskommunen Österåker växer. Idag har Österåker drygt 40 000 invånare, ung befolkning och starkt nyföretagande. Skärgården och den fantastiska roslagsnaturen ger många möjligheter till aktiv fritid och härligt boende. Även om storstaden ligger nära - 30 minuter med tåg eller bil till Stockholm - finns det mesta inom kommunen. Österåker är finskt förvaltningsområde och välkomnar därför särskilt dig som kan finska. För mer information www.osteraker.se

Förbundschef söks till det nystartade samordningsförbundet Södra Roslagen.

Samordningsförbundet består av fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms Läns Landsting samt kommunerna Österåker och Täby. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse som består av förtroendevalda och tjänstemän från de ovan nämnda parterna.

Samordningsförbundets uppgift är att effektivisera samverkan mellan parterna, både strukturellt och individinriktat. Syftet är att förbundet ska medverka till en bättre samordning av rehabiliterande insatser och därmed öka kommuninvånarnas möjligheter till egen försörjning. Till sitt förfogande har förbundet en egen budget som parterna bidrar till med lika delar. Samordningsförbundet ger en möjlighet att skapa flexibla, effektiva och lokalt anpassade samverkanslösningar som ett komplement till parternas ordinarie verksamhet.

Samordningsförbundet Södra Roslagen kommer att starta under våren 2014. Förbundet söker nu en driven chef som vill vara med och bygga verksamheten från grunden.

Arbetsbeskrivning
Som förbundschef arbetar du på uppdrag av förbundets styrelse och ansvarar för att verkställa de beslut som styrelsen fattar. Förbundschefen har en central roll i att driva, utveckla, kommunicera och förankra förbundets frågor. I rollen ingår också att ta initiativ till förändringsarbete och inspirera andra till att utveckla insatser och samverkan. Till stöd i detta arbete kommer du att ha en beredningsgrupp med representanter från alla parter. Du ansvarar också för den ekonomiska förvaltningen och företräder förbundet på tjänstemannanivå.

Förbundet söker dig som har en drivkraft att bygga och utveckla nya verksamheter. Eftersom rollen som förbundschef är en länk mellan olika myndigheter behöver du ha en väl utvecklad känsla för diplomati, tålamod samt förmåga att kunna lyssna in och kommunicera ut. Då förbundet befinner sig i startgroparna kommer dina första arbetsuppgifter bestå i att skapa en administrativ och organisatorisk plattform. Du måste alltså vara beredd att ta itu med allehanda praktiska utmaningar. Till stöd under uppstartsfasen har du en samverkansgrupp med representanter från samtliga parter.

Kvalifikationer
Examen från högskola eller universitet alternativt erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga

Kunskap om kommunal- och förvaltningsrätt.

Minst 3 års erfarenhet från offentliga verksamheter eller från andra verksamheter som bedöms likvärdiga. Det är meriterande om du haft en ledande position alternativt fungerat som projektledare

God kännedom om och erfarenhet av hur politiskt styrda organisationer fungerar

Vana att arbeta självständigt med stort eget ansvar

Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift, god kommunikativ förmåga

Anställningen
Anställningens omfattning: Heltid
Anställningsform: Tjänsten är tillsvidare med tillträde snarast. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Övrigt
Tjänsten är placerad i Åkersberga, Österåkers kommun. Tjänsten tillsätts under förutsättning att slutgiltigt beslut om att starta samordningsförbundet fattas.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 30 april. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Kontaktpersoner
Anne Simmasgård
Socialchef
08-540 812 42

Jesper Eliasson
Chef Arbetsförmedlingen Åkersberga
010-486 24 93

Dela

Forskningschef

Transportekonomi
Arbetsgivare: VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Sista ansökan: 2014-05-12
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Mattias Viklund Tel: 08-555 365 03
Kontaktperson: Jonas Bjelfvenstam Tel: 013-20 42 10
Publicerad: 9 april

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 200 anställda och en årlig omsättning på omkring 195 miljoner kronor. Till enheten Transportekonomi söker vi nu en forskningschef. Tjänsten är placerad i Stockholm.

VTI bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vår transportekonomiska forskning är bred. Basen ligger i nationalekonomisk välfärdsteori och fokus är framför allt på tillämpad mikroekonomi. Det handlar bland annat om frågor kring prissättning och finansiering av infrastruktur, effekter av infrastrukturåtgärder för lokalisering av boende och företag, samhällsekonomiska kalkyler, miljöekonomi, trafiksäkerhetsåtgärder och järnvägsekonomi. Enheten har knappt trettio medarbetare, placerade i Stockholm, Borlänge och Göteborg.

Om tjänsten
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att, utifrån VTI:s verksamhetsmål, leda och utveckla enhetens verksamhet och personal. Som chef har du ansvaret för att, tillsammans med dina medarbetare, generera nya forskningsidéer samt att initiera och genomföra olika vetenskapliga projekt och satsningar. Du ansvarar för enhetens vetenskapliga kvalitet, projekt och strategier. Tjänsten innebär också eget deltagande i och ledning av forskningsprojekt samt täta kontakter med uppdragsgivare. Du har personal- och ekonomiansvar.

Som forskningschef är du en aktiv företrädare för VTI och enheten när det handlar om samverkan i såväl nationella som internationella sammanhang.

Du rapporterar till chefen för avdelning Samhälle, miljö och transporter och ingår tillsammans med övriga forskningschefer i avdelningens ledningsråd.

Din profil
Du har akademisk bakgrund med doktorsexamen eller motsvarande. Alternativt har du annan likvärdig bakgrund inom ett för tjänsten relevant forskningsområde. Du har erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och intresse för vetenskaplig utveckling. Du har ett välutvecklat nationellt och internationellt nätverk. Erfarenhet av EU-samarbete är meriterande. Likaså är erfarenhet av budget- och personalansvar meriterande. Har du tidigare arbetat i en verksamhet med extern finansiering så är det ytterligare en merit. Du är en van kommunikatör med goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Mer information
Ytterligare information om tjänsten lämnas av avdelningschef Mattias Viklund, 072-369 18 23 eller generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, 013-20 42 10. Fackliga representanter är Åsa Forsman, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel på 013-20 40 00.

Vi undanbeder oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ansökan
Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du önskar åberopa. Märk din ansökan "Forskningschef transportekonomi dnr 2014/0259-3.1" och skicka den till VTI, Personalenheten, 581 95 Linköping eller per e-post till vti@vti.se.

Sista ansökningsdag är den 12 maj 2014.

KONTAKT
Mattias Viklund
Avdelningschef
Telefon: +46 8 555 365 03

Jonas Bjelfvenstam
Generaldirektör
Telefon: +46 13 20 42 10

Dela

Handläggare Hälsa

Vill du vara med att främja hälsoinnovationer och vårdutveckling i samverkan?
Arbetsgivare: VINNOVA
Sista ansökan: 2014-04-28
Placeringsort: Stockholm
Kontaktperson: Jenni Nordborg Tel: 08-473 3075
Kontaktperson: Anna Rissler Olsson Tel: 08-473 3214
Publicerad: 8 april

Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande tjänst för dig som vill arbeta med att främja hälsoinnovationer och vårdutveckling i samverkan mellan näringslivet, offentlig verksamhet och akademin.

VINNOVAs arbete inom hälsa omfattar hela kedjan från förebyggande insatser och diagnostik till innovativa behandlingsmetoder. Vår målsättning är att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv som möter globala hälsobehov. VINNOVA har finansieringsprogram för att utveckla användning av ny kunskap, för att stärka innovationskraften i såväl växande företag som i offentlig verksamhet och långsiktiga samverkansprogram mellan näringslivet, offentlig verksamhet och akademin.

För rätt person erbjuder tjänsten möjlighet att genomföra och utveckla insatser för hälsoinnovationer. Du kommer att bredda ditt nätverk i Sverige och internationellt genom samarbete med andra myndigheter och organisationer. Tjänsten är placerad på enheten Bioentreprenörskap inom avdelning Hälsa. Enheten består idag av 14 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar ett övergripande ansvar för att leda det strategiska området Hälsa med stöd av ledningsgruppen för avdelningen. Arbetet innebär att tillsammans med kollegor i arbetsgruppen utveckla vårt strategiska område Hälsa och de insatser som krävs. Du kommer att ha både en projektledande roll och ingå i teamarbete över hela VINNOVAs verksamhet.

I arbetsuppgifterna ingår:

- Projektledning
- Genomföra aktiviteter och insatser för att möjliggöra nya samarbeten
- Genomföra utlysningar där projekt i konkurrens söker finansiering
- Handlägga projekt som VINNOVA finansierar inom området Hälsa
- Samverka med relevanta aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet

Din kompetens
Du har akademisk examen och minst fem års erfarenhet av arbete inom området hälsa. Du behöver ha en utvecklad förståelse för de olika förutsättningar som näringslivet, offentlig verksamhet och akademin har. Arbetslivserfarenhet från minst två av dessa tre områden samt doktorsexamen är meriterande. Erfarenhet av projektledning är ett krav.

Du har framåtanda, är nytänkande och lösningsorienterad. Som person är du engagerande, resultatorienterad och välorganiserad, du är duktig på att skapa relationer och utveckla samarbeten. Du föredrar att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska samt använder muntlig kommunikation som ett naturligt och viktigt arbetsredskap. Administrativ skicklighet och effektivitet är en viktig del i handläggararbetet.

Placering
Tjänsten är placerad på avdelning Hälsa, enhet Bioentreprenörskap i Stockholm.

Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tjänsten omfattar heltid.

Övriga upplysningar
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. VINNOVA har drygt 200 medarbetare och investerar cirka 2 miljarder kronor i nya och pågående projekt.

VINNOVA eftersträvar en jämn könsfördelning samt de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Våra lokaler finns på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm.

För ytterligare information om tjänsten
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef Jenni Nordborg på telefon 08-473 3075 eller HR-partner Anna Rissler Olsson på telefon 08-473 3214.

Fackliga kontaktpersoner
Företrädare för SACO är Birgitta Boman, telefon 08-473 3017 och för ST är det Per Norman, telefon 08-473 3173.

Diarienr.
2014–01469

Ansökan
Ansökan ska senast den 28 april 2014 ha inkommit via vår intressentportal. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta.

Vid frågor om den elektroniska ansökningsfunktionen, kontakta IT-supporten, tel 08-473 3299, helpdesk@VINNOVA.se. Supporten är öppen vardag kl. 8.00–16.30.

 

Dela