Vindkraftens bullerproblem tigs ihjäl

Vindkraft. Buller från vindkraftverk är på god väg att bli en skandalhistoria över hela landet. Men den myndighet som skall värna och skydda de närboende för skadlig ljudpåverkan från anläggningarna tiger om detta problem.
Einar Fjellman mfl , Färingtofta Norra ideell förening
Annons

Gränsen för hälsofarlig bullerpåverkan från vindkraftverk har av Naturvårdsverket, NV, satts till 40 dB(A). En av de viktigaste uppgifterna inför en planerad vindkraftetablering är att göra en beräkning av var i landskapet denna gräns går. NV rekommenderar också lämpliga beräkningsmodeller vilka kommit att bli de som allmänt används. Kontrollmätning av faktisk ljudpåverkan när verken är i drift skall säkerställa att verksamheten bedrivs inom tillåtna gränser.

Det säger sig självt att beräkning och kontrollmätning av ljudpåverkan är verksamheter som måste vara tillförlitliga. En beräkning skall visa värden som någorlunda rätt avspeglar faktiska driftvärden, och en kontrollmätning skall mäta verkligheten, inte en del av den. Nyligen publicerades emellertid vid Uppsala universitet en forskningsrapport vars viktigaste slutsats är att både gällande beräkningsmodeller och sätt att kontrollmäta måste betecknas som otillförlitliga.

Långtidsmätningar 2012 - 2013 av ljudpåverkan från Dragalidens vindkraftpark i Piteå visar på en markant större påverkan än förväntat, både vad gäller ljudtryck och ljudutbredningens beskaffenhet. En oundviklig konsekvens av resultaten från mätningarna i Dragaliden är att stora delar av senare års vindkraftutbyggnad kan ha getts tillstånd till etablering på felaktig grund.

Annons

Mätningarna i Dragaliden visar att över tid har vindkraftbuller en långt större variation i ljudtryck än vad som framgår i de miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, som görs inför en etablering. Där ljudtrycket enligt NV:s egen beräkningsmodell SEPA borde vara 39,2 dB(A) visade det sig i själva verket under 20 procent av mättiden vara betydligt högre, ända upp till 45 dB(A). Under cirka 12 procent av mättiden översteg ljudtrycket 40 dB(A), alltså i genomsnitt 2,5 timmar per dygn.

Rapporten redovisar också förekomsten av så kallat amplitudmodulerat ljud, AM, ett fenomen som innebär att ljudet varierar i styrka på ett periodiskt vis. Detta är en karakteristisk ljudbild för vindkraftverk i skogsbygd som blir mer uttalad ju högre verken är och som kraftigt förstärker upplevelsen av obehag. AM berörs överhuvud taget inte i MKB:n för Dragaliden men mätningen visar att modulering förekommer under 19 procent av tiden vid mätplatsen, 1 km från närmaste vindkraftverk. Kvällar, nätter och morgnar var de tider på dygnet då AM oftast förekom. Det är då vi normalt vill ha ostördhet för att sova.

Kuperad skogsterräng och vissa metereologiska förhållanden är de faktorer som i rapporten från Dragaliden anges som förklaringar till de stora avvikelserna från förväntade bullervärden. Det är faktorer som föreligger vid flertalet av de vindkraftparker som byggts under senare år. Kontrollmätning i dessa områden, på samma sätt som i Dragaliden, skulle med stor sannolikhet visa att gränsen på 40 dB(A) inte alls ligger där MKB:n påstår att den skall ligga, och att närboende därmed blir utsatta för skadlig bullerpåverkan. 

Boende i sådana områden skulle då åtminstone få en förklaring till att de utsätts för bullerpåverkan som går långt utöver vad som förespeglats i de MKB som legat till grund för bygglov. Dit hör bland andra Oxhult/Kåphult (Laholm), Västraby (Eslöv), Ekestad (Kristianstad), Täppeshusen (Höganäs), Lilla Kulleryd (Ronneby), Mortorp (Kalmar), Skäppentorp (Mönsterås), Påboda (Torsås) och Storrotliden (Åsele). 

Våra föreningar har länge hävdat att Naturvårdverkets riktlinjer för vindkraftbuller är alltför generösa mot exploatörerna och medger att vindkraft etableras alldeles för nära boende. Vi har krävt av både NV och Socialstyrelsen att riktlinjerna skärps men ständigt bemötts med argumentet att det saknas forskning som stöder en sådan förändring. Nu finns forskning vars viktigaste resultat kom till NV:s kännedom redan för 1,5 år sedan. Vindkraftbuller är på god väg att bli en skandalhistoria över hela landet, men den myndighet som skall värna närboende för skadlig ljudpåverkan tiger.

Fotnot: Källa: Conny Larsson. Ljud från vindkraftverk, modellvalidering-mätning. Ett forskningsprojekt initierat och finansierat av Energimyndigheten.

Fler artiklar om Miljö

2 december

Klimatkrisen är allas ansvar, sluta peka finger!

Fredrik Leijerstam, medlem i Miljöpartiet Uppsala
30 november

Visionära realister i politikens mitt kan göra mer

Paulo Silva, seniorkonsult och delägare i konsultföretaget New Republic
25 november

Låt upphandling främja innovationsklimatet

Christer Asplund & Magnus Josephson, författare resp upphandlingsjurist
21 november

”Nedbrytbar plats var aldrig lösningen”

Kent Carlsson & Magnus Huss, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen / IKEM
17 november

Senast publicerat

Igår 08:48

Barnmorskor måste sätta kvinnans behov främst

Malin Lernfelt, liberal debattör, fd ledarskribent
2 december

Riskfrågan bör vägas utifrån helheten

Rosie Kvål, riskkonsult, Brandskyddslaget
2 december

Glöm inte bort rättsväsendet, Shekarabi

Fredrik Svärd, Ulf Lindén & Johan Norin, jurister med IT-inriktning
2 december

Abortsköterskor hjälper bara abortmotståndarna

Adam Garneij, ordförande CUF Göteborg

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här